Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2013
CiteertitelTarievenverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden", vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2011, wordt ingetrokken per 1 januari 2013. De datum van heffing is 1 januari 2013. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201201-01-2014nieuwe regeling

12-12-2012

't Waekblaad, 19-12-2012

190421

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2013

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 23 oktober 2012 en BBV nummer 190228;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen:

de verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2013.

Hoofdstuk  

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn en voor het door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd.

Artikel 3 Aanvragen dienstverlening

De door of vanwege de gemeente te verrichten diensten dienen zo mogelijk één maand voor het tijdstip waarop de diensten worden verlangd, schriftelijk te worden aangevraagd bij het hoofd van de afdeling Openbare Werken.

Artikel 4 Omzet belasting

De tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De rechten moeten worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van de nota.

Artikel 7 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijke toestemming met betrekking tot het verdagen van de uitspraak op het bezwaarschrift voor ten hoogste een jaar.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijke toestemming met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en de invordering van de belastingen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het tarievengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nakoming verplichtingen

De verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel j bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester eh wethouders aangewezen gemeenteambtenaren belast met de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 10 Rente

 • 1.

  Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake de invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de tarieven wegens dienstverlening aan derden.

 • 2.

  De ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid genoemde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,- niet te boven gaat.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden", vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Tarievenverordening 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 12 december 2012.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester