Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Winkeltijdenverordening Echt-Susteren 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Echt-Susteren 2013
CiteertitelWinkeltijdenverordening Echt-Susteren 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze regeling vervangt de Winkeltijdenverordening gemeente Echt-Susteren, 9 juli 2004.

2) Artikel 7 bevat een overgangsrecht. 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1  
 2. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 2
 3. Winkeltijdenwet, art. 3, lid 3
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-10-2013nieuwe regeling

26-09-2013

't Waekblaad, 02-10-2013

270994

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 6 augustus 2013 en BBV nummer 269057;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Besluit:

De navolgende verordening vast te stellen:

Winkeltijdenverordening Echt-Susteren 2013

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ·

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • ·

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • ·

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling. Deze vrijstelling is alleen van toepassing van 8:00 uur tot 18:00 uur. De vrijstelling geldt niet op Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bepaalde activiteiten en winkels behorende tot een bepaalde categorie of branche en winkels gelegen in bepaalde delen van de gemeente engedurende bepaalde periode van het jaar en bepaalde evenementen.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen beperkingen worden verbondennaar tijdsruimte enwaren die mogen worden verkocht.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Echt-Susteren, 9 juli 2004 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening gemeente Echt-Susteren, versie 9 juli 2004 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening Echt-Susteren, versie 9 juli 2004, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 3 oktober 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Echt-Susteren 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 26 september 2013.

De raad voornoemd,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester