Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2015
CiteertitelVerordening algemene begraafplaatsen Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze verordening vervangt de Verordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen, gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt van de gemeente Echt-Susteren, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013.

2) De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201501-01-201501-01-2016nieuwe regeling

17-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 07-01-2014

353919

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2015

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 11-11-2014 met BBV nummer 353919;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet;;

 

Besluit:

vast te stellen:

de verordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt 2015.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de algemene begraafplaatsen Echt-Susteren, gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt;

 • b.

  eigen graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven of begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en het bijgezet houden van een asbus;

 • c.

  enkel graf: de grafruimte bestemd voor de begraving van één lijk;

 • d.

  dubbel graf: de grafruimte bestemd voor de begraving van twee lijken naast elkaar;

 • e.

  huur nis: een nis in een urnenmuur ten aanzien waarvan voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verkregen om daarin maximaal twee asbussen te doen bijzetten;

 • f.

  eigen urnengraf: een graf waarvoor voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van maximaal twee asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid dan wel een plaats waarvoor voor een bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • i.

  eigenaar van een graf, huurnis of urnengraf: de persoon aan wie uitsluitend recht om te begraven c.q. bij te zetten in een bepaalde grafruimte voor bepaalde tijd is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van de betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in Echt-Susteren wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening regelende de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen, gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt van de gemeente Echt-Susteren, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening algemene begraafplaatsen Echt-Susteren 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 17 december 2014.

 

De raad voornoemd,

 

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester

 

Bijlage

Tarieventabel 2015

 

Tabel behorende bij de "Verordening regelende de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren 2015 gelegen aan de Ruijtersweg te Gebroek en de Elsenewal te Nieuwstadt".

 

 

Artikel 1 Verlenen van rechten

 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf wordt geheven voor een periode van 10 jaar

 

-enkel graf

€ 668,50

-dubbel graf

€ 914,10

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen graf wordt geheven voor een periode van 20 jaar

 

-enkel graf

€ 1.337,05

-dubbel graf

€ 1.828,20

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf wordt geheven

 

-voor een periode van 10 jaar

€ 668,50

1.4 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een eigen urnengraf wordt geheven

 

-voor een periode van 20 jaar

€ 1.337,05

1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 5 jaar wordt geheven

 

-voor een enkel graf

€ 334,15

-voor een dubbel graf

€ 456,90

1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 10 jaar wordt geheven

 

-voor een enkel graf

€ 668,30

-voor een dubbel graf

€ 913,85

1.7 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 15 jaar wordt geheven

 

-voor een enkel graf

€ 1.002,45

-voor een dubbel graf

€ 1.370,75

1.8 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met 20 jaar wordt geheven

 

-voor een enkel graf

€ 1.336,60

-voor een dubbel graf

€ 1.827,70

1.9 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 5 jaren wordt geheven

€ 334,15

1.10 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 10 jaren wordt geheven

€ 668,30

1.11 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 15 jaren wordt geheven

€ 1.002,45

1.12 Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 met 20 jaren wordt geheven

€ 1.336,60

 

 

Artikel 2 Begraven

 

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 706,60

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 351,65

2.3 Voor het begraven van een kind beneden 1 jaar of doodgeboren wordt geheven

€ 172,50

2.4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht

 

-bedoeld in 2.1 verhoogd met

€ 739,55

-bedoeld in 2.2 verhoogd met

€ 433,55

2.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren gelegen buiten de uren van maandag tot en met zaterdag van10.00 uur tot 16.00 uur

 

 

 

Artikel 3 Bijzetten van asbussen en verstrooien van as

 

3.1 Voor het bijzetten op maandag tot en met zaterdag van10.00 uur tot 16.00 uur van ene asbus wordt geheven

€ 706,60

3.2 Voor het bijplaatsen van een urn op of in een graf op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt geheven

€ 363,40

3.3 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats op maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur wordt per asbus geheven

€ 153,30

3.4 Voor het bijzetten van een asbus, of het bijplaatsen van een urn of het verstrooien van as op buitengewone uren wordt het recht verhoogd met

€ 739,55

3.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren gelegen buiten de uren van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 

3.6 Voor het plaatsen van een gedenkplaatje bij as verstrooiing

€ 148,70

3.7 Voor het plaatsen van 2 gedenkplaatjes voor een echtpaar bij as verstrooiing

€ 297,50

3.8 Het afknotten en polijsten van de gedenkplaat en het aanbrengen van de trouwringen

€ 148,70

 

 

Artikel 4 Grafbedekking

 

4.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen van een grafmonument

€ 127,75

4.2 Het recht voor het plaatsen van een afdekplaat op een nis in de urnenmuur (algemene begraafplaats Annahof Gebroek)

€ 713,15

 

 

Artikel 5 Lijkschouwing

 

5.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer wordt geheven

€ 236,45

 

 

Artikel 6 Inschrijven en overboeken van eigen graven

 

6.1 Voor het inschrijven en overboeken van een eigen graf en eigen urnengraf in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 6,10

 

 

Artikel 7 Opgraven, ruimen

 

7.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven

€ 1.323,80

7.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 706,60

7.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven

€ 706,60

7.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

€ 350,00

7.5 Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende wordt geheven

€ 552,10

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2014.

 

De raad voornoemd,

 

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester