Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2015
CiteertitelTarievenverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Deze verordening vervangt de Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013.

2) De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201401-01-2016nieuwe regeling

17-12-2014

Elektronisch gemeenteblad, 24-12-2014

353919

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2015

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 11-11-2014 met BBV nummer 353919;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet ;

 

Besluit:

Vast te stellen:

de verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2015.

Artikel 1 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die bij de gemeente in beheer of onderhoud zijn en voor het door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd.

Artikel 3 Aanvragen dienstverlening

De door of vanwege de gemeente te verrichten diensten dienen zo mogelijk één maand voor het tijdstip waarop de diensten worden verlangd, schriftelijk te worden aangevraagd bij de teamleider van het team Beheer buiten van de afdeling Leefomgeving.

Artikel 4 Omzetbelasting

De tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel zijn exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5 Tarieven en maatstaven van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel;

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing en termijn van betaling

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigd bedrag wordt vermeld.

 • 2.

  De rechten moeten worden voldaan binnen een maand na de dagtekening van de nota.

Artikel 7 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijke toestemming met betrekking tot het verdagen van de uitspraak op het bezwaarschrift voor ten hoogste een jaar;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het verlenen van schriftelijke toestemming met betrekking tot de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en de invordering van de belastingen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het tarievengeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nakoming verplichtingen

De verplichting bedoeld in de artikelen 47, 49, en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet, gelden mede jegens de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren belast met de heffing of invordering van gemeentelijke belastingen.

Artikel 10 Rente

 • 1.

  Het bepaalde in Hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake de invorderingsrente vindt toepassing op de invordering van de tarieven wegens dienstverlening aan derden;

 • 2.

  De ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 vindt daarbij overeenkomstige toepassing;

 • 3.

  In afwijking van de in het tweede lid genoemde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze een bedrag van € 23,00 niet te boven gaat.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en invordering regelende tarieven wegens dienstverlening aan derden 2014”, vastgesteld bij raadsbesluit van 12 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de “Tarievenverordening 2015”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 17-12-2014.

 

De raad voornoemd,

 

mr. M.M.W.H.Y. Hermans CMC drs. J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester

Bijlage

Tarieventabel 2015

 

Tabel behorende bij de "Tarievenverordening Echt-Susteren 2015

 

Artikel 1 Beschikbaar stellen van verkeersvoorzieningen

Onderstaande materialen worden gratis ter beschikking gesteld aan burgers:

-verkeersbord met beugels;

 

-verkeersbord met demontabele standaard;

 

-losse standaard;

 

-dranghek;

 

-vlag;

 

-vlaggenmast.

 

 

 

Artikel 2 Het maken van inritten

 

Het tarief voor het maken van vaste inritten (4,50 meter breed) bedraagt:

 

-voor een inrit in een bestaand trottoir

€ 455,00

-voor een inrit in een nieuw te maken trottoir

€ 176,80

Het tarief voor een verbreding van een inrit (1,00 meter breed) bedraagt:

 

-voor een verbreding van inrit per m¹

€ 101,10

-voor een inrit in overige situaties, hiervoor worden de werkelijke kosten in rekening gebracht

 

 

 

Artikel 3 Het maken van rioolaansluitingen

 

Het tarief voor het maken van rioolaansluitingen op het gemeenteriool bedraagt:

 

Bestaande perceelaansluiting:

 

-voor het opgraven bestaand aansluitpunt per stuk

€ 448,35

Nieuwe perceelaansluiting:

 

-voor het opbreken en herstellen asfaltverharding per m²

€ 348,70

-voor het opbreken en herstellen bestrating per m²

€ 109,60

-voor het maken aansluiting op gemeenteriool/inspectieput per stuk

€ 323,20

-aanleggen PVC per m¹

€ 101,75

-aanleggen ontstoppingspunt per stuk

€ 120,55

-aanleggen van een ontstoppingsstuk

€ 42,00

-aanleggen van een monsternameput

€ 460,55

-plaatsen van een staalpersing d=219 mm

€ 380,80

 

 

Artikel 4 Het herstellen van plantsoenen, trottoirs, bestratingen en reinigen van straten en terreinen

 

Het tarief bedraagt voor:

 

-het herstellen van sierplantsoenen per m²

€ 30,00

-het herstellen van trottoirs per m²

€ 37,00

-het herstellen van bestratingen per m²

€ 45,70

-het herstellen van sierbestratingen per m²

€ 91,50

-het reinigen van straten en terreinen per uur

€ 96,65

-het machinaal vegen van straten per uur

€ 96,65

-het herstellen van asfaltverharding per m²

€ 254,35

-het herstellen van gazons per m²

€ 22,00

-het herplanten van een boom per stuk

€ 126,70

 

 

Artikel 5 Herstelwerkzaamheden na gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden.

 

De in de artikelen 2 en 4 genoemde tarieven gelden ook voor het herstellen van plantsoenen, trottoirs, bestratingen, verhardingen en wegbermen na het gereedkomen van bouw- en andere werkzaamheden, waarbij deze zijn beschadigd, besmeurd of anderszins niet meer verkeren in de staat waarin zij voor de aanvang der werkzaamheden bevonden.

 

 

 

Artikel 6 BTW tarieven

 

De in de artikelen 2 tot en met 4 genoemde tarieven zijn exclusief btw.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2014.

 

De raad voornoemd,

 

mr. M.M.W.H.Y Hermans CMC drs, J.W.M.M.J. Hessels

griffier burgemeester