Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent Oranjevieringen Subsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent Oranjevieringen Subsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015
CiteertitelSubsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Echt-Susteren/371951/371951_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2015nieuwe regeling

21-07-2015

gmb-2017-191970

439965

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent Oranjevieringen Subsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking ishier te raadplegen.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

 

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

 • a.

  Oranjeviering: een voor het publiek toegankelijk festiviteit, jaarlijks georganiseerd op de nationale feestdag, bekend als Koningsdag;

 • b.

  Basisschooljeugd: Inwoners in de leeftijd van 4 t/m12 die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP).

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere, jaarlijkse Oranjeviering en de in verband daarmee georganiseerde festiviteiten. De activiteit richt zich primair op de basisschool jeugd en heeft een openbaar karakter.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een Oranjecomité, dat;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut,

  • c.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 12 maanden bestaat,

  • d.

   in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar reeds een oranjeviering heeft georganiseerd.

 • 2.

  Het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag per jaar per subsidieontvanger bedraagt EUR 2,78 per deelnemer aan de oranjeviering, voor zover dat aantal niet het aantal leerlingen van de basisschool in de betreffende kern per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvraag overschrijdt. In het laatste geval geldt als deelnemersaantal het aantal leerlingen van de basisschool in de betreffende kern per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvraag.

 • 2.

  Wanneer in een kern geen basisschool gelegen is bedraagt het subsidiebedrag per jaar per subsidieontvanger EUR 2,78 per deelnemer aan de oranjeviering, voor zover dat aantal niet het aantal basisschooljeugdigen in de betreffende kern per 1 oktober van het jaar van aanvraag overschrijdt. In het laatste geval geldt als deelnemersaantal het aantal basisschooljeugdigen van de betreffende kern per 1 oktober voorafgaand aan het jaar van aanvraag.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV verstrekt aanvrager bij de aanvraag:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waarbij wordt aangetoond dat in het voorgaande kalenderjaar een activiteit is uitgevoerd als omschreven in artikel 3 van deze regeling.

  • b.

   een onderbouwde inschatting over van het verwachte aantal deelnemers aan de oranjeviering.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de ASV is artikel 6 lid 3 niet van toepassing.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Oranjevieringen Echt-Susteren 2015.

 

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

drs. J.W.M.M.J. Hessels