Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent kunst en cultuur Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent kunst en cultuur Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015
CiteertitelSubsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Echt-Susteren/371951/371951_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2015nieuwe regeling

21-07-2015

gmb-2017-192003

439961

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent kunst en cultuur Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015

Voorliggende bekendmaking vindt om technische reden nogmaals plaats zodat de tekst van de regeling ook op www.overheid.nl beschikbaar is. De eerdere bekendmaking is hier te raadplegen.

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 1 juli 2015 de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015 heeft vastgesteld;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015;

 

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

zangvereniging, harmonie, fanfare en schutterij: een zangkoor, harmonie of fanfare, brassband, drumband, fluit- en trommelkorps, tamboerkorps of een schutterij, dan wel een andere, als zodanig specifiek door het college daarmee gelijkgestelde vereniging, die een rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid. De tot een schutterij behorende muziekkorpsen worden niet als een zelfstandige vereniging gezien, waarvoor een afzonderlijke subsidie kan worden verstrekt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten. Op grond van deze subsidieregeling wordt uitsluitend een subsidie per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de reguliere activiteiten van een zangvereniging, harmonie, fanfare of schutterij en heeft ten minste gedeeltelijk een openbaar karakter. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan optredens voor publiek en het opluisteren van openbare bijeenkomsten, evenementen en feestelijkheden in de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een zangvereniging, harmonie, fanfare en schutterij, die;

 • 1.
  • a.

   gevestigd is in de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   niet is verbonden aan een private onderneming, noch aan een religieuze instelling dan wel religieus instituut;

  • c.

   een vereniging is met ten minste 10 leden die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP);

  • d.

   aangesloten is bij een provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie. Voor de schutterijen worden de euregionale schuttersbonden in dit verband gelijk gesteld met een provinciale dan wel landelijke koepelorganisatie;

  • e.

   op 1 januari van het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd ten minste 6 maanden bestaat;

 • 2.

  het college kan van het gestelde in lid 1a gemotiveerd afwijken wanneer op basis van objectieve criteria kan worden vastgesteld dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, ondanks het feit dat sprake is van een andere vestigingsplaats, in overwegende mate ten goede komt aan de gemeente Echt-Susteren en/of haar ingezetenen.

 • 3.

  het college kan in bijzondere gevallen van het gestelde in lid 1c afwijken, doch uitsluitend voor wat betreft het vereiste minimale aantal leden.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor een zangkoor wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   wanneer de vereniging minder dan 20 leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 175,00;

  • b.

   wanneer de vereniging ten minste 20 leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 350,00;

  • c.

   een bedrag van EUR 10,00 per jaar per zingend lid, dat in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen;

  • d.

   een vast bedrag van EUR 600,00 per jaar in verband met de directiekosten;

  • e.

   een bijdrage in de kosten van huur of eigendom van een accommodatie ter grootte van 50% van de aantoonbare kosten op jaarbasis, tot een maximum van EUR 600,00 per jaar.

 • 2.

  Het subsidiebedrag voor een harmonie, fanfare of brassband wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   wanneer de vereniging minder dan 20 spelende leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 175,00;

  • b.

   wanneer de vereniging ten minste 20 spelende leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 350,00;

  • c.

   een bedrag van EUR 38,00 per jaar per spelend lid dat, in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen, met dien verstande dat het bedrag per jaar voor spelende leden die uitsluitend behoren tot een trommelkorps of drumband dat respectievelijk die onderdeel uitmaakt van de betreffende harmonie, fanfare of brassband EUR 30,00 is;

  • d.

   een bedrag van EUR 10,00 per jaar per uniformdragend lid dat, in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen; onder uniform wordt niet verstaan een kledingstuk zoals een T-shirt, een trui, een pull-over of een vest;

  • e.

   een bijdrage in de kosten van huur of eigendom van een accommodatie ter grootte van 50% van de aantoonbare kosten op jaarbasis, tot een maximum bijdrage van EUR 1.200,00 per jaar;

  • f.

   een vast bedrag per jaar voor de directiekosten (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar):

   • -

    1e afdeling: EUR 2.400,00

   • -

    2e afdeling: EUR 2.100,00

   • -

    3e afdeling: EUR 1.800,00

   • -

    4e afdeling: EUR 1.500,00

   • -

    5e afdeling: EUR 500,00

 • 3.

  Het subsidiebedrag voor een drumband, fluit- en trommelkorps, tamboerkorps of schutterij wordt als volgt opgebouwd:

  • a.

   wanneer de vereniging minder dan 20 leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 175,00;

  • b.

   wanneer de vereniging ten minste 20 leden heeft die in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen: een basisbedrag van EUR 350,00;

  • c.

   een bedrag van EUR 30,00 per jaar per lid dat een instrument bespeelt en dat in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen;

  • d.

   een bedrag van EUR 10,00 per jaar per uniformdragend lid, dat in onze gemeente staat ingeschreven in de Basisregistratie personen; onder uniform wordt niet verstaan een kledingstuk zoals een T-shirt, een trui, een pull-over of een vest;

  • e.

   een vast bedrag per jaar voor de kosten van de instructeur van EUR 1.200,00;

  • f.

   Een bijdrage in de kosten van huur of eigendom van een accommodatie ter grootte van 50% van de aantoonbare kosten op jaarbasis, tot een maximum bijdrage van EUR 750,00 per jaar.

Artikel 6. Wijze van verdeling

Indien op basis van de tijdig ingediende en ontvankelijke aanvragen om subsidie wordt vastgesteld dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare subsidieplafond met inachtneming van het tekort naar evenredigheid verdeeld over de aanvragen.

Artikel 7. Aanvraag

Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV, bij de aanvraag:

 • 1.

  Ter vaststelling van het aantal subsidiabele leden verstrekt aanvrager met toestemming van de betreffende leden een ledenlijst, die de namen, adressen, woonplaatsen en geboortedatums van de leden bevat naar de stand van zaken per 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Als alternatief voor de ledenlijst als genoemd in het eerste lid kan aanvrager een accountantsverklaring overleggen, op grond waarvan het aantal subsidiabele leden kan worden vastgesteld.

 • 3.

  Voor zover het een zangkoor betreft wordt bij de ledenlijst als bedoeld in het eerste lid, dan wel bij de accountantsverklaring als bedoeld in het tweede lid aangegeven hoeveel leden zingen en in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • 4.

  Voor zover het een harmonie, fanfare of brassband betreft wordt bij de ledenlijst als bedoeld in het eerste lid, dan wel bij de accountantsverklaring als bedoeld in het tweede lid aangegeven:

  • a.

   het aantal leden dat een instrument bespeelt en in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen;

  • b.

   welk aantal van de onder a. bedoelde leden onderdeel uitmaakt van een tot de betreffende harmonie of fanfare behorend(e) trommelkorps of drumband;

  • c.

   het aantal leden dat een uniform draagt en in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • 5.

  Voor zover het een harmonie, fanfare of brassband betreft wordt objectieve informatie verstrekt op grond waarvan vastgesteld kan worden in welke afdeling op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar wordt uitgekomen.

 • 6.

  Voor zover het een drumband, fluit- en trommelkorps, tamboerkorps of een schutterij betreft wordt bij de ledenlijst als bedoeld in het eerste lid, dan wel bij de accountantsverklaring als bedoeld in het tweede lid aangegeven:

  • a.

   het aantal leden dat een instrument bespeelt en ingeschreven staat in het bevolkingsregister van de gemeente Echt-Susteren;

  • b.

   het aantal leden dat een uniform draagt en in onze gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • 7.

  Objectieve gegevens waaruit blijkt dat aanvrager aangesloten is bij een regionale of landelijke bond of koepelorganisatie als bedoeld in artikel 4 lid 1d.

 • 8.

  Indien van toepassing, objectieve gegevens op basis waarvan de kosten op jaarbasis kunnen worden vastgesteld, verbonden aan het huren van een accommodatie of het hebben van een accommodatie in eigendom.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2015, ingediend in de periode van 15 augustus tot 15 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Verplichtingen

Bij de subsidieverlening kan het college de subsidieontvanger verplichten openbare bijeenkomsten, evenementen en feestelijkheden op te luisteren.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling zangverenigingen, harmonieën, fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2015.

 

Echt-Susteren, 21-7-2015

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris, de burgemeester,

drs. G.W.T. van Balkom drs. J.W.M.M.J. Hessels

Toelichting

Artikel 7. Aanvraag

In principe verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens en/of bescheiden die van belang zijn voor de subsidieberekening en/of om aan te tonen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. In afwijking hiervan kan het college besluiten deze gegevens en/of bescheiden zelf (collectief) op te vragen. Op het aanvraagformulier wordt aangegeven welke gegevens en/of bescheiden verstrekt moeten worden en welke door het college worden opgevraagd.

 

Artikel 10. Slotbepalingen

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening zangverenigingen, harmonieën en fanfares en schutterijen Echt-Susteren 2011.