Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende nadere regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende nadere regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020)
CiteertitelNadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-320801

Z00406C8ADD

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren houdende nadere regels omtrent jeugdhulp (Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020)

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ECHT-SUSTEREN;

 

 

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet, de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020;

 

overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ter uitvoering van Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 2020;

 

Besluiten:

 

Vast te stellen de nadere regels jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020.

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Jeugdwet en de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020.

Artikel 2 Toegang jeugdhulp via de gemeente, aanmelding hulpvraag

 • 1.

  Jeugdigen en ouders kunnen een hulpvraag melden bij het college.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van een melding schriftelijk, tenzij de jeugdige of zijn ouders hebben medegedeeld dit niet te wensen.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende tijdelijke maatregel of vraagt het college een spoedmachtiging gesloten jeugdhulp als bedoeld in hoofdstuk 6 van de wet.

 • 4.

  Jeugdigen en ouders kunnen zich rechtstreeks wenden tot een overige voorziening.

Artikel 3 Vooronderzoek

 • 1.

  Het college verzamelt alle voor het onderzoek, bedoeld in artikel 3, van belang zijnde en toegankelijke gegevens over de jeugdige en zijn situatie en maakt vervolgens zo spoedig mogelijk met hem of zijn ouders een afspraak voor een gesprek. Hierbij brengt het college de jeugdige en zijn ouders op de hoogte van de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet op te stellen. Als de jeugdige en zijn ouders daarom verzoeken, draagt het college zorg voor ondersteuning bij het opstellen van een familiegroepsplan.

 • 2.

  Voor het gesprek verschaffen de jeugdige of zijn ouders aan het college alle overige gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het college voor het onderzoek nodig zijn en waarover zij redelijkerwijs de beschikking kunnen krijgen. De jeugdige of zijn ouders verstrekken in ieder geval een identificatiedocument als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage.

 • 3.

  Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van een onderzoek als bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 4 Gesprek

 • 1.

  Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en de jeugdige of zijn ouders, zo spoedig mogelijk en voor zover nodig:

  • a.

   de behoeften, persoonskenmerken, voorkeuren, veiligheid, ontwikkeling en gezinssituatie van de jeugdige en het probleem of de hulpvraag;

  • b.

   het gewenste resultaat van het verzoek om jeugdhulp;

  • c.

   het vermogen van de jeugdige of zijn ouders om zelf of met ondersteuning van de naaste omgeving een oplossing voor de hulpvraag te vinden;

  • d.

   de mogelijkheden om gebruik te maken van een andere voorziening;

  • e.

   de mogelijkheden om jeugdhulp te verlenen met gebruikmaking van een overige voorziening;

  • f.

   de mogelijkheden om een individuele voorziening te verstrekken;

  • g.

   de wijze waarop een mogelijk toe te kennen individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, of werk en inkomen: in het kader van het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur, wordt de ondersteuning die door de verschillende partijen gegeven wordt op elkaar afgestemd;

  • h.

   hoe rekening zal worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders;

  • i.

   de mogelijkheden om te kiezen voor de verstrekking van een persoonsgebonden budget (pgb), waarbij de jeugdige of zijn ouders in begrijpelijke bewoordingen worden ingelicht over de gevolgen van die keuze.

 • 2.

  Als de jeugdige en zijn ouders een familiegroepsplan als bedoeld in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het onderzoek.

 • 3.

  Binnen 14 werkdagen na het gesprek verstrekt het college aan de jeugdige of zijn ouders een schriftelijk verslag van het vooronderzoek, tenzij zij hebben meegedeeld dit niet te wensen. Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouders worden aan het verslag toegevoegd.

 • 4.

  Het college informeert de jeugdige of zijn ouders over de gang van zaken bij het gesprek, hun rechten en plichten en de vervolgprocedure.

 • 5.

  Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouders afzien van het gesprek.

Artikel 5 Onderzoek naar de hulpvraag en aanvraag

 • 1.

  Het college onderzoekt met de jeugdige of zijn ouders of inzet van een individuele voorziening nodig is. Hierbij worden de volgende stappen ondernomen:

  • a.

   vaststellen wat de jeugdhulpvraag inhoudt;

  • b.

   door een ter zake deskundige laten vaststellen of er 'opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen' aanwezig zijn;

  • c.

   door een ter zake deskundige laten vaststellen welke hulp naar aard en omvang nodig is. Pas als het voorgaande is vastgesteld, kan worden vastgesteld of:

  • d.

   de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn. Het feit dat de jeugdhulp die verzocht wordt of die geïndiceerd wordt gebruikelijke zorg betreft, kan een aanwijzing zijn voor het feit dat de eigen mogelijkheden toereikend zijn.

 • 2.

  Het college hanteert bij haar onderzoek de volgende afwegingsfactoren:

  • a.

   welke hulp nodig is om de jeugdige in staat te stellen om gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende redzaam te zijn en maatschappelijk te participeren;

  • b.

   wat de te bereiken resultaten zijn;

  • c.

   in hoeverre ouders deze hulp kunnen bieden;

  • d.

   in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van ouders en het sociale netwerk toereikend zijn om in de hulpbehoefte van een jeugdige te kunnen voorzien;

  • e.

   de beoogde inzet in de vorm van zorg in natura (product en/of profiel) of pgb;

  • f.

   de evaluatiemomenten.

 • 3.

  Het resultaat van dit onderzoek wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan deel 1.

 • 4.

  Het door de jeugdige en/of zijn ouders ondertekende ondersteuningsplan deel 1 wordt aangemerkt als de aanvraag.

Artikel 6 Onderzoek naar de inzet

 • 1.

  Bij zorg in natura onderzoekt de geselecteerde aanbieder samen met de jeugdige of zijn ouders welke inzet nodig is om te komen tot de resultaten binnen het beoogde profiel en/of product en maakt hierbij een inschatting van tijd, duur, activiteiten en frequentie.

 • 2.

  Bij een pgb wordt dit onderzoek door het college samen met de jeugdige of zijn ouders gedaan.

 • 3.

  De inzet in tijd, duur, activiteiten en frequentie wordt vastgelegd in deel 2 van het ondersteuningsplan. Deel 2 wordt ondertekend door de aanbieder en de jeugdige en/of zijn ouders als er sprake is van zorg in natura. Bij een pgb ondertekent het college en de jeugdigen en/of zijn ouders.

Artikel 7 Afwegingsfactoren

Op basis van het onderzoek als bedoeld in artikel 5 en de afwegingsfactoren als opgenomen in sub a tot en met e van het tweede lid van dat artikel, bepaalt het college welke jeugdhulpvoorziening nodig is.

Artikel 8 Beschikking

 • 1.

  In geval van toekenning van een individuele voorziening in natura wordt in de beschikking opgenomen:

  • a.

   welk resultaat beoogd wordt (vastgelegd in deel 1 van het ondersteuningsplan);

  • b.

   voor welk product of profiel de inzet geboden mag worden;

  • c.

   wat de inzet, activiteiten, duur en frequentie daarbij is;

  • d.

   welke evaluatiemomenten gepland zijn.

 • 2.

  In geval van toekenning van een individuele voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking opgenomen:

  • a.

   welk resultaat beoogd wordt;

  • b.

   wat de hoogte van het pgb is en hoe dit is berekend;

  • c.

   wat de inzet, activiteiten, duur en frequentie is van de verstrekking van een individuele voorziening waarvoor het pgb is bedoeld;

  • d.

   de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.

 • 3.

  In geval van weigering van een aanvraag van een individuele voorziening wordt dit in de beschikking gemotiveerd toegelicht.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2018 worden ingetrokken.

 • 2.

  De nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020 treden in werking per 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Jeugdhulp gemeente Echt-Susteren 2020.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

de secretaris,

drs. G.W.T. van Balkom

de burgemeester,

dr. J.W.M.M.J. Hessels