Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

De verordening gunning door toekenning uitsluitend recht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDe verordening gunning door toekenning uitsluitend recht
CiteertitelVerordening gunning door toekenning uitsluitend recht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Europese Richtlijn 2004/18/EG, art.3
  2. Europese Richtlijn 2004/18/EG, art. 18
  3. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17
  4. Gemeentewet, art. 108
  5. Gemeentewet, art. 147
  6. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2009Onbekend

18-12-2008

't Waekblaad, 12-03-2009

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2008;

gezien het advies van de commissie Bestuurlijke Zaken van 12 november 2008;

Gelet op de artikelen 3 en 18 van de Europese Richtlijn 2004/18/EG, artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en de artikelen 108, 147 en 149 van de Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen:

De Verordening gunning door toekenning uitsluitend recht.

Artikel 1 Gunning van uitsluitende rechten

De gemeenteraad van Echt-Susteren verleent op grond van deze verordening de bevoegdheid aan het college van burgemeester en wethouders om bij nader besluit per werksoort, periode en territoir, uitsluitende rechten te verlenen aan een aanbestedende dienst of aan een samenwerkingsverband van aanbestedende diensten in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en de Europese Richtlijn 2004/18/EG, voor werkzaamheden betreffende openbare diensten.

Artikel 2 Bekendmaking gunning uitsluitende rechten

Van het besluit van het college van burgemeester en wethouders om op basis van deze verordening een uitsluitend recht toe te kennen wordt in het huis-aan-huisblad kennis gegeven.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening gunning door toekenning uitsluitend recht”.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 18 december 2008.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

mr. M.M.H.. Hermans, D.A.M. Akkermans .