Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Destructieverordening Echt-Susteren 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening Echt-Susteren 2003
CiteertitelDestructieverordening Echt-Susteren 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Destructiewet, art. 17
 2. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-09-2003Onbekend

03-07-2003

't Waekblaad, 31-07-2003

Geen

Tekst van de regeling

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder

a. wet: de Destructiewet ;

b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermening met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 6
 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening gemeente Echt-Susteren.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van 6 weken na de datum van haar bekendmaking.

 • 3

  De Destructieverordening gemeente Echt, vastgesteld op 30 maart 1995, en de Verordening van de gemeente Susteren op de destruktie 1998, vastgesteld op 3 november 1998, vervallen op dat tijdstip.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 3 juli 2003.

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, de wnd. burgemeester,

M. Schoenmakers, mr. E. Schaftenaar.