Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening cliëntenparticipatie gemeente Echt-Susteren 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gemeente Echt-Susteren 2010
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gemeente Echt-Susteren 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2015. (http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/echt-susteren/340916/340916_1.html)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Wet werk en bijstand, art. 47
 3. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-2015intrekking

29-10-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 11-11-2014

371566
01-07-201001-01-2015Onbekend

10-06-2010

't Waekblaad, 24-06-2010

Geen

Tekst van de regeling

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 27 april 2010;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand en artikel 12, eerste lid en onderdeel d van de Wet investeren in jongeren;

overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop uitkeringsgerechtigden WWB, IOAW en IOAZ, Nuggers en hun vertegenwoordigers én jongeren betrokken worden bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen;

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie gemeente Echt-Susteren 2010.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren en de Algemene wet bestuursrecht. In deze verordening wordt onder cliënt mede verstaan: de jongere als bedoeld in artikel 2 van de WIJ.

 • 2

  a. cliëntenraad: vorm van cliëntenparticipatie als bedoeld in artikel 47 WWB en artikel 12, eerste lid, onderdeel d WIJ.

  • b.

   burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren.

Artikel 2. Doel en taken

 • 1.

  Het doel van cliëntenparticipatie is dat cliënten en vertegenwoordigers van belangenorganisaties invloed moeten kunnen uitoefenen op het lokale beleid op het terrein van sociale zaken.

 • 2.
  • De cliëntenraad heeft tot taak:

  • a. Advisering over het beleid en de uitvoering in het kader van de Wet werk en bijstand, de Wet investeren in jongeren en daarmee samenhangende regelingen en over het minimabeleid;

  • b. De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit maximaal 11 leden, als volgt te verdelen:

  5 leden, zijnde uitkeringsgerechtigden WWB, Ioaw of Ioaz;

  2 leden, zijnde jongeren die een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening hebben op grond van de WIJ;

  4 leden, zijnde vertegenwoordigers van belangenorganisaties.

 • 2.

  De leden dienen:

  a. in de gemeente woonachtig te zijn;

  b. indien zij lid zijn van een belangenorganisatie, lid te zijn van de organisatie door wie zij zijn voorgedragen.

 • 3.

  De volgende organisaties zijn bevoegd namens hun organisatie een voordracht als bedoeld in het tweede lid te doen:

  a. vakbonden

  b. Wmo-platform

  c. een organisatie actief op het terrein van welzijns-en/of maatschappelijk werk

  d. senioren-of ouderenraad

 • 4.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het college, de gemeenteraad en met de functie van ambtenaar binnen de gemeente Echt-Susteren.

 • 5.

  De cliëntenraad draagt leden voor die vervolgens worden benoemd door het college.

 • 6.

  De leden van de cliëntenraad hebben stemrecht over uit te brengen adviezen.

Artikel 4. Voorzitter en secretaris

 • 1.

  De voorzitter wordt door de leden uit hun midden gekozen;

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  a. het leiden van de vergadering

  b. het handhaven van de orde.

 • 3.

  Een medewerker van Sociale Zaken bekleedt de functie van secretaris.

 • 4.

  De secretaris heeft geen stemrecht.

 • 5.

  Van elke vergadering wordt door de secretaris een samenvattend verslag gemaakt.

Artikel 5. Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad eindigt:

  a. door overlijden;

  b. door tussentijds ontslag;

  c. door het aanvaarden van een onverenigbare functie, als genoemd in artikel 3, vierde lid;

  d. door het niet langer voldoen aan de in artikel 3, tweede lid, genoemdebenoembaarheidseisen.

 • 2.

  Wanneer een lid komt te verkeren in de omstandigheden, dat deze niet langer meer voldoet aan de benoembaarheid, of een met het lidmaatschap onverenigbare functie heeft aanvaard, geeft dat lid daarvan onverwijld kennis aan de cliëntenraad.

Artikel 6. Vergaderingen

 • 1

  De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Indien de cliëntenraad het nodig acht, wordt een extra vergadering uitgeschreven,

 • 2

  De voorzitter en de secretaris stellen in overleg de agenda samen. Ieder lid van de cliëntenraad heeft het recht om via de voorzitter een onderwerp op de agenda te plaatsen. De definitieve agenda wordt bij aanvang van de vergadering vastgesteld.

 • 3

  De secretaris roept de leden schriftelijk op tot de vergadering. De uitnodiging, agenda en overige vergaderstukken worden als regel uiterlijk 10 dagen voor de dag waarop de vergadering zal worden gehouden toegezonden.

 • 4

  De vergadering wordt niet gehouden als daarvoor niet ten minste de helft van het aantal zittende leden is opgekomen.

 • 5

  De wethouder woont de vergadering bij.

Artikel 7. Faciliteiten

 • 1

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de begroting een budget opgenomen.

 • 2

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van Burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 3

  De leden van de cliëntenraad ontvangen een vergoeding. Voor het bijwonen van de vergadering wordt een presentiegeld van € 64,44 verstrekt.

 • 4

  De gemeente stelt vergaderruimte en kopieerfaciliteiten beschikbaar ten behoeve van het naar behoren functioneren van de cliëntenraad.

Artikel 8. Informatievoorziening

De gemeente zal de cliëntenraad op tijd van informatie voorzien die nodig is om de in artikel 2 genoemde taken goed te kunnen uitvoeren.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010;

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als "verordening cliëntenparticipatie gemeente Echt-Susteren 2010".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 10 juni 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans .