Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening op de heffing en invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van leges 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156, lid 2, sub h
 2. Gemeentewet, art. 229, lid 1, sub b
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012intrekking

15-12-2011

't Waekblaad, 05-01-2012

87359
17-12-201001-01-2012Onbekend

13-12-2010

't Waekblaad, 16-12-2010

18070

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. 9 november 2010 en nummer 18070;

gelet op het bepaalde in de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2011.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Deze verordening verstaat onder:

a. "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. "maand": het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d. "jaar": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit.

Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen.

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen en verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven.

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing.

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling.

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van

  toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding.

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienstin die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen van zuiver redactionele aard zijn en een tariefsverlaging of tariefsverhoging betreffen die een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  onderdeel 1.1.A.2 (akten burgerlijke stand);

 • 2.

  hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

 • 3.

  hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

 • 4.

  onderdeel 1.4.A.1a (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

 • 5.

  hoofdstuk 5 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

 • 6.

  onderdeel 1.8.B.1 (verklaring omtrent het gedrag);

 • 7.

  hoofdstuk 11 (kansspelen).

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangbepaling en citeertitel.

 • 1.

  De “Verordening op de heffing en de invordering van leges”, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening op de heffing en invordering van

  leges 2011”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 13 december 2010.

De raad voornoemd,

de griffier, de burgemeester,

mr. M.M.W.H.Y. Hermans, D.A.M. Akkermans.

 

Tarieventabel leges 2011                                

Tarief 2011

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

1.1.1   Nasporing registers per kwartier of gedeelte daarvan:

€ 20,05

1.1.2   Uittreksel burgerlijke stand:

€ 11,50

1.1.3   Inl. registers bs in andere gemeenten in Nederland:

€ 13,40

1.1.4   Inl. registers bs in gemeente buiten Nederland:

€ 13,40

1.1.5   Verklaring huwelijksbevoegdheid:

€ 20,70

1.1.6    Trouwboekje - partnerschapboekje:

 

1.1.6.1 Trouwboekje of partnerschapboekje in kunststof:

€ 27,95

1.1.6.2 Trouwboekje of partnerschapboekje in leder:

€ 37,95

1.1.6.3 Een duplicaat van het boekje, bedoeld onder 1.1.6.1:

€ 27,95

1.1.6.4 Een duplicaat van het boekje, bedoeld onder 1.1.6.2:

€ 37,95

1.1.7     Huwelijksvoltrekking - registreren van partnerschappen voltrekking:

*Gemeentehuis *Buiten het Gemeentehuis   *Kasteel Eyckholt

1.1.7.1  Woensdag, Donderdag, Vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur:

€ 161,90             

€ 242,85         

 € 349,50

1.1.7.2  Maandag en Dinsdag tussen 11.00 en 17.00 uur:

€ 161,90             

€ 242,85          

 € 349,50

1.1.7.3  op werkdagen wanneer het gemeentehuis gesloten is:

 

1.1.7.4  Zaterdag  tussen 10.00 en 17.00 uur:

€ 566,90             

€ 647,85         

 € 754,50

1.1.7.5  Maandag en Dinsdag tussen 9.00 en 11.00 is geen recht verschuldigd indien er een huwelijk of partnerschap gesloten wordt in het gemeentehuis. Dit geldt niet voor kasteel Eyckholt en voor een thuishuwelijk.

€ 0,00                  

€ 242,85           

€ 349,50

1.1.7.6  Indien een verzoek tot huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap geen doorgang zal vinden, is 50% van de betaalde legeskosten verschuldigd.

 

1.1.8     Trouwambtenaar voor één dag

 

1.1.8.1  Benoeming en beëdiging op verzoek tot buitengewoon ambtenaar van de               burgerlijk stand voor huwelijksvoltrekking/registreren van partnerschappen voor één dag. Hierin zijn niet inbegrepen de kosten van de aanvraag van een VOG.

€ 184,00

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

 

 

1.2.1      Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1   Nationaal paspoort, reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen:

€52,10

1.2.1.2   Nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):

€58,20

1.2.1.3    Bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.2:

€ 9,20

1.2.1.4    Bijschrijven kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven                reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3:

€21,50

1.2.1.5    Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK):

€43,85

1.2.1.6    Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) tot en met 13 jaar:

€ 9,20

1.2.1.7    Afgifte nieuw reisdocument als het oorspronkelijke reisdocument niet                  overlegd kan worden, wordt het tarief verhoogd met:

€20,00

1.2.1.8    Tarieven genoemd in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij                spoedlevering vermeerderdmet een bedrag van:

€45,00

1.2.1.9    Het tarief in 1.2.1.10  wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw                reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van 1 of meer kinderen bedoeld in 1.2.1.4 slechts een keer in rekening gebracht:

€21,40

1.2.1.10  Het tarief als genoemd in 1.2.1.5 en 1.2.1.6  wordt bij een spoedlevering                 vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van:

 €21,40

1.2.2       Reisdocumenten - niet ingezetenen: het tarief bedraagt voor het in behandeling                nemen van een aanvraag:

 

1.2.2.1    Nationaal paspoort:

€ 52,10

1.2.2.2    Nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in 21.2.2.1 (zakenpaspoort):

€ 58,20

1.2.2.3    Bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.2.1 en 1.2.2.2:

€ 9,20

1.2.2.4    Bijschrijven kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3:

€ 21,50

1.2.2.5    Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK):

€ 43,85

1.2.2.6    Het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) tot en met 13 jaar:

€ 9,20

1.2.2.7    Afgifte nieuw reisdocument als het oorspronkelijke reisdocument niet overlegd                kan worden, wordt het tarief verhoogd met:

€ 20,00

1.2.2.8   Tarieven genoemd in 1.2.2.1, 1.2.2.2, 1.2.2.3, 1.2.2.5 en 1.2.2.6 worden bij               spoedlevering vermeerderd met een bedrag van: 

€ 45,00

1.2.2.9   Het tarief in 1.2.2.10 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw                reisdocument als bedoeld in 1.2.2.1, 1.2.2.2 en 1.2.2.3 en het bijschrijven van                 1 of meer kinderen bedoeld in 1.2.2.4 slechts een keer in rekening gebracht:

€ 21,40

1.2.2.10 Het tarief als genoemd in 1.2.2.5 en 1.2.2.6  wordt bij een spoedlevering                vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingsticker van:

 €21,40

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

1.3.1     Rijbewijzen: het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot: 

 

1.3.1.1  Het afgeven, vernieuwen of

 omwisselen van een rijbewijs:

€ 45,80

1.3.1.2  Het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen:

€ 13,40

1.3.1.3  Indien bij de aanvraag om afgifte van een nieuw rijbewijs het oorspronkelijk afgegeven rijbewijs niet overlegd kan worden, wordt het tarief verhoogd met:

€ 10,00

1.3.1.4  Het afgeven van een eigen verklaring:

€ 23,05

1.3.1.5  Spoedtoeslag voor het aanvragen van een rijbewijs:                                 

€ 33,50

1.3.2      Plastic hoesje rijbewijs

 

1.3.2.1   Voor het verstrekken van een plastic hoesje (creditkaart formaat) rijbewijs: 

€ 1,00

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadm. Persoonsgegevens

 

 

 

1.4.1    Inlichtingen GBA

 

1.4.1.1 inlichtingen aan particulieren en bedrijven:

€13,40

1.4.1.2 verstrekken gevens GBA indien persoonsgegevens dienen te worden doorlopen, per kwartier of gedeelte daarvan:

€20,05

1.4.1.3 verstrekken van inl. op papier aan afnemers etc.

€ 2,40

1.4.2    Geautomatiseerde registers

 

1.4.2.1 Schriftelijke inlichtingen uit GBA langs geautomatiseerde weg, per uitdraai:

€479,95

1.4.2.2 Verstrekken variabele uitvoer uit GBA o.a. leeftijdsopbouwstatistieken, tellingen naar geslacht etc.

€ 40,45

1.4.3    Bewijzen van opneming

 

1.4.3.1 Afgeven van een bewijs van opneming in de GBA voor een persoon:

€ 6,65

1.4.3.2 Afgeven van een bewijs van opneming in de GBA voor een gezin:

€ 6,65

1.4.3.3 Voor het doen afgeven van een gewaarmerkte persoonslijst

€ 6,65

1.4.3.4 Internationaal uittreksel                                                                           

€ 6,65

1.4.4     Legalisatie

 

1.4.4.1  Voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland:

€ 6,65

1.4.4.2  Voor het afgeven van een verklaring etc.

€ 6,65

1.4.5.     Bewijzen van Nederlanderschap

 

1.4.5.1   Bewijs van Nederlanderschap niet bestemd tot reispapier

€ 6,65

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

1.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 pagina's:

€ 13,55

 

 

Hoofdstuk 6 Bestuursstukken

 

 

 

1.6.1       Bestuursstukken voor het verstrekken van:

 

1.6.1.1    Exemplaar notulen vergadering gemeenteraad, afhaalexemplaar:

€ 2,25

1.6.1.2    Exemplaar notulen vergadering gemeenteraad, bezorgexemplaar:

€ 3,05

1.6.1.3    Abonnement notulen 1.6.1.1 per jaar, afhaalabonnement:

€ 18,55

1.6.1.4    Abonnement notulen 1.6.1.2 per jaar, bezorgabonnement:

€ 19,30

1.6.1.5    Exemplaar notulen vergadering commissies, afhaalexemplaar:

€ 2,25

1.6.1.6    Exemplaar notulen vergadering commissies, bezorgexemplaar:

€ 3,05

1.6.1.7    Abonnement notulen 1.6.1.5 per jaar, afhaalabonnement:

€ 18,55

1.6.1.8    Abonnement notulen 1.6.1.6 per jaar, bezorgabonnement:

€ 19,30

1.6.1.9    Exemplaar raadsvoorstel en ontwerpbesl. raadsverg., afhaalexemplaar:

€ 29,00

1.6.1.10  Exemplaar raadsvoorstel en ontwerpbesl. raadsverg., bezorgexemplaar:

€ 31,10

1.6.1.11  Abonnement 1.6.1.9 per jaar, afhaalexemplaar:

€232,90

1.6.1.12  Abonnement 1.6.1.10 per jaar, bezorgexemplaar:

€249,65

1.6.1.13  Exemplaar commissie-stukken, afhaalabonnement:

€ 29,00

1.6.1.14  Exemplaar commissie-stukken, bezorgabonnement:

€ 31,10

1.6.1.15  Abonnement 1.6.1.13 per jaar, afhaalabonnement:

€349,45

1.6.1.16  Abonnement 1.6.1.14 per jaar, bezorgabonnement:

€374,45

1.6.1.17  Exemplaar raadsagenda gemeenteraad, afhaalabonnement:

€ 2,25

1.6.1.18  Exemplaar raadsagenda gemeenteraad, bezorgabonnement:

€ 3,05

1.6.1.19  Abonnement 1.6.1.17 per jaar, afhaalabonnement:

€ 18,55

1.6.1.20  Abonnement 1.6.1.18 per jaar, bezorgabonnement:

€ 24,60

1.6.2        Fianciële stukken voor het verstrekken van:

 

1.6.2.1    Exemplaar van de begroting: 

€ 34,90

1.6.2.2    Exemplaar van de gemeenterekening:

€ 34,90

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoedinformatie

 

 

 

1.7.1      Kadaster, het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.7.1.1   Een uittreksel of een afdruk, kopie uit de kadastrale kaart, formaat A4 of A3               per object:

 

1.7.1.2  Hypothecaire inzage per geraadpleegd object:

€ 6,35

1.7.1.3  Een uittreksel uit de kadastrale leggers per object:

€ 6,35

1.7.1.4  Een inlichting in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb):

 € 6,35

1.7.2     Tarief inzake het raadplegen van kadastrale stukken, ongeacht of daarbij door een ambtenaar bijstand wordt verleend voor:

 

1.7.2.1  Een eenvoudige inzage beperkt tot 5 minuten.:

€ 6,35

1.7.2.2  Een inzage langer dan 5 minuten doch minder dan 30 minuten:

€ 12,50

1.7.2.3  Een ieder daarop volgend halfuur:

€ 14,20

1.7.3      Digitaal bestand van de Grootschalige Basiskaart Nederland, het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag, tot het verkrijgen van  een digitaal bestand op floppy en/of cd:

 

1.7.3.1   Stedelijk gebied (binnengebied) per ha:

€ 28,80

1.7.3.2   Landelijk gebied (buitengebied) per ha:

€ 8,20

1.7.4      Plot van de Grootschalige Basis Kaart Nederland, het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag, tot het verkrijgen van een plot:

 

1.7.4.1  Formaat A4 of A3:

€ 6,35

1.7.4.2  Formaat A2 of groter:

€ 14,20

 

 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken

 

 

 

1.8.1      Legalisatie

 

1.8.1.1   Voor het legaliseren van een handtekening:

€ 6,65

1.8.2      Verklaring omtrent personen en dergelijke:

 

1.8.2.1   Voor het afgeven van een verklaring omtrent gedrag:

€30,05

1.8.2.2   Voor het afgeven van een attestatie de vita:

€ 6,65

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

 

 

1.9.1 Nasporing voor het door of vanwege de gemeente doen van een nasporing in, eventueel gevolgd door het geven van een of meer inlichtingen uit het archief of het statisch documentatiemateriaal van de gemeente, ongeacht het resultaat van de nasporing, een en ander voor zover deze diensten niet met name in deze tabel of in een andere belastingverordening van de gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor elk daaraan te besteden mankwartier of een gedeelte daarvan:

€20,05

 

 

Hoofdstuk 10 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.10.1    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1.1 voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet per dag voor commerciële organisaties/particulieren:

€39,55

1.10.1.2 voor ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet per dag voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente                Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€16,10

1.10.1.3  tot het verlenen van toestemming om een in de overige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander per dag, voor commerciële organisaties/ particulieren:

€39,55

1.10.1.4  tot het verlenen van toestemming om een in de overige onderdelen bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander per dag, voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€16,10

1.10.1.5  tot het of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing voor commerciële organisaties / particulieren:

€39,55

1.10.1.6  tot het of wijzigen van een in de vorige onderdelen bedoelde ontheffing voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€16,10

 

 

Hoofdstuk 11 Kansspelen

 

 

 

1.11.1     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1.1  voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen                 (loterijvergunning) voor commerciële organisaties/particulieren:

€ 0,10

1.11.1.2  voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen loterijvergunning) voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-                 Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€16,10

1.11.1.3  voor een vergunning tot het hebben van één kansspelautomaat voor onbepaalde                 tijd:

€60,15

 1.11.1.4 voor een vergunning tot het hebben van iedere volgende kansspelautomaat voor onbepaalde tijd:

 €36,20

 

 

Hoofdstuk 12 Verkeer en vervoer

 

 

 

1.12.1       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1    Voor het verlenen van een ontheffingen als bedoeld in artikel 7.1 van het                   Voertuigenreglement, betreffende de hoogte, breedte, wieldruk, gewicht en dergelijke van een motorvoertuig of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen:

 

1.12.1.1.1 indien de ontheffing voor één dag geldt:

€ 30,30

1.12.1.1.2 indien de ontheffing voor één maand geldt:

€ 60,70

1.12.1.1.3 indien de ontheffing voor één jaar geldt;

€121,40

1.12.2        Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het                   Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

€ 30,25

1.12.3       Gereserveerde gehandicapte parkeerplaats:

€198,60

1.12.4       Tijdelijke verkeersmaatregel voor commerciële organisaties/particulieren:

€ 20,05

1.12.5      Tijdelijke verkeersmaatregel voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

 €16,10

1.12.6      Ontheffing van verbod vervoer personen achter een motorvoertuig                   (artikel 61b RVV):

€30,25

1.12.7      Gehandicapten parkeerkaart:

€39,60

 

 

Hoofdstuk 13 Diversen

 

 

 

1.13.1       Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor                   beschreven en gedrukte stukken, afschriften etc:

 

1.13.1.1    A-4 formaat zwart-wit (de eerste 5 kopieen worden gratis verstrekt)

€ 0,60

1.13.1.2    A-4 formaat kleur

€ 1,20

1.13.1.3    A-3 formaat zwart-wit

€ 0,90

1.13.1.4    A-3 formaat kleur

€ 1,95

1.13.1.5    kaarten, tekeningen en dergelijke niet onder 1.13.1.1 tm 1.13.1.4 genoemd ongeacht de oppervlakte:

€ 6,65

1.13.2       Gewaarmerkte afschriften:                  het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag                  tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 6,65

 

 

Titel 2  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

 

2.1.1    Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

 

2.1.1.1  de aannemingskosten aanlegkosten:exclusief omzetbelasting, bedoeld in para- graaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of vooor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet begrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2  bouwkosten: de aannemingskosten exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of vooor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631 uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3  sloopkosten: de aannemingskosten exclusief omzetbelasting, bedoeld in para- graaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of vooor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet begrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2     In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenins als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3     In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

 

2.2    Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1 om beoordeling van een schriftelijke conceptaanvraag om een omgevings- vergunning, indien het betreft:

 

2.2.1.1 een enkelvoudige omgevingsvergunning

€ 65,65

2.2.1.2 een meervoudige omgevingsvergunning

€ 98,45

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

 

2.3        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1       Bouwactiviteiten

 

 

 

2.3.1.1    Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artkel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 46,95

2.3.1.1.2 bij bouwkosten meer dan€ 2.500,--: per € 453,75 bouwsom of gedeelte ervan

€ 9,20

2.3.1.1.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een illegaal opgericht bouwwerk, zijn naast de reguliere legeskosten extra legeskosten verschuldigd. Deze extra legeskosten bedragen twee keer de reguliere legeskosten tot een maximum van € 1.500,-- Deze bepaling geldt ook voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een illegale afwijking van een reeds verleende omgevingsvergunning danwel bouwvergunning.

 

 

 

2.3.1.2    Welstandstoezicht

 

 

 

                 Regulier welstandstoezicht

 

2.3.1.2.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien blijkt dat tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wetstands- toezicht noodzakeljk is bij een bouwsom: 

 

a. t/m € 25.000,--

€ 98,25

b. € 25.000,-- t/m € 100.000,--

€ 112,75

c. € 100.000,-- t/m € 250.000,--

€ 135,75

d. meer dan € 250.000,--

€ 166,55

 

 

                 Extra welstandstoezicht

 

2.3.1.2.2  Indien een bouwplan uit oogpunt van de welstand een tweede maal moet worden beoordeeld door de welstandscommissie zijn geen extra kosten verschuldigd. Bij een derde en volgende behandeling van het bouwplan door de welstandscommissie zijn de leges gelijk aan de eerste beoordeling.

 

 

 

                 Welstandstoezicht toelichting

 

2.3.1.2.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag de aanvrager een toelichting wenst te geven.

€ 50,50

 

 

                 Commissie voor tweede adviezen

 

2.3.1.2.4  Voor een bouwplan dat door de Commissie voor tweede adviezen wordt beoordeeld, ongeacht de uitkomst hiervan, is een bedrag verschuldigd van:

€ 328,85

 

 

2.3.2         Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 206,60

 

 

2.3.3          Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

€ 103,30

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 424,90

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit) gevolgd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan waar het projectbesluit wordt ingepast:

€ 6.724,95

 

 

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

 

2.3.3.4 indien artikel 2,12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 424,90

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 424,90

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 424,90

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 424,90

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

 

(afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 424,90

 

 

2.3.4            Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet  tevens sprake is van een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking: bestemmingsplan en beheersverordening):

€ 424,90

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 424,90

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking: projectbesluit) gevolgd door het in procedure brengen van een bestemmingsplan waar het projectbesluit wordt ingepast:

€6.724,95

 

 

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

 

2.3.4.4 indien artikel 2,12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 424,90

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 424,90

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

 

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 424,90

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 424,90

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 424,90

 

 

2.3.5     In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot de brandveiligheid

 

 

 

2.3.5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting in het kader van het Gebruiksbesluit/Brandbeveiligingsverordening voor:

 

2.3.5.1.1  Scholen: kinderopvang of kinderdagverblijf met leerlingen jonger dan 12 jaar:

 

                  a. 10-50 personen

€ 647,95

                  b. 50-250 personen

€ 810,00

                  c. 251-500 personen

€1.295,90

                  d. > 500 personen

€1.944,10

2.3.5.1.2  Verpleeginrichtingen met nachtverblijf aan meer dan 10 personen:

 

                 a. verpleegtehuizen

€4.050,10

                 b. ziekenhuizen

€8.110,20

2.3.5.1.3  Hotels:

 

                  a. 10-50 personen

€2.430,00

                  b. 50-100 personen

€3.766,35

                  c. > 100 personen

€8.110,20

2.3.5.1.4  Nachtverblijf:

 

                 a. 10-50 personen

€1.619,90

                 b. > 50 personen

€2.430,00

                 c. kamerverhuur > 5 personen

€ 810,00

2.3.5.1.5  Dagverblijf met meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten:

 

                 a. 10-50 personen

€ 647,95

                 b. 50-250 personen

€ 810,00

                 c. 251-500 personen

€1.619,90

                 d. > 500 personen

€1.944,10

2.3.5.1.6 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of het veranderen van de tenaamstelling van een gebruikersvergunning in het kader van het gebruiksbesluit bedraagt:

€ 121,40

2.3.5.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning een percentage van het betreffende leges tarief vermeld onder 2.3.5.1.1  t/m 2.3.5.1.6 dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale met als minimum:

€ 279,85

2.3.5.1.8 Het tarief voor het in behandeling nemen van een gebruiksvergunning in het kader van de brandbeveiligingsverordening bedraagt:

€ 121,40

2.3.5.1.9 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of veranderen van de tenaamstelling van een gebruiksvergunning in het kader van de brandbeveiligingsverordening:

 € 121,40

2.3.5.2.  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een deelvergunning, een percentage van het betreffende legestarief, vermeld onder 2.3.5.1, dat wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde/ verbouwde gedeelte ten opzichte van de totale oppervlakte met als minimum:

€ 209,25

2.3.5.3 Kosten advisering door de brandweer bij het verlenen van een omgevings- vergunning, toestemming bouwvergunning.

 

a. Kleine, niet complexe bouwplannen:

€ 339,90

1. bouwwerken tot en met 1000 m2;

 

2. bouwwerken van 1000 m2 tot en met 5000 m2 zonder brandveiligheidsinstallaties.

 

b. Middel grote bouwplannen:

€1.019,80

1. groter dan 1000 m2 en kleiner dan 5000 m2 met brandveiligheidsinstallaties.

 

c. Grote, complexen bouwplannen:

€3.399,65

1. bouwwerken groter dan 5000 m2:

 

2. bouwwerken met brandveiligheidsinstallaties waar gelijkwaardigheid een rol speelt

 

    of waar een fire safety rapport voor moet worden opgemaakt.

 

 

 

2.3.6     Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of

 

              dorpsgezichten

 

 

 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€252,50

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h. van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de betreffende gemeentelijke verodening aangewezen stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€252,50

 

 

 

 

 

 

2.3.7.1   Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het               slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

€137,05

2.3.7.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€137,05

2.3.7.1.2 in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of een ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€137,05

 

 

2.3.8    Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bomen etc. waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordeningc.q gementelijke bomennota een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 39,55

 

 

2.3.9    Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de gemeente, waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 4.4.1 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.9.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, als bedoeld in artikel2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 65,65

2.3.9.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar onroerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 65,65

 

 

2.3.10    Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

 

 

2.3.10.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€151,50

2.3.10.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998, bedraagt het tarief:

 €151,50

 

 

2.3.11    Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 151,50

 

 

2.3.12    Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

 

2.3.12.1.1 voor plannen met een bouwsom niet meer dan € 2.500,00

€ 18,70

2.3.12.1.2 voor plannen met een bouwsom meer dan € 2.500,00 per € 453,74 bouwsom

€ 3,60

2.3.12.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

 

2.3.12.2.1 voor plannen met een bouwsom niet meer dan € 2.500,00

€ 28,10

2.3.12.2.2 voor plannen met een bouwsom meer dan € 2.500,00 per € 453,74 bouwsom

€ 5,45

 

 

2.3.13     Beoordeling externe rapporten

 

 

 

2.3.13.1  Indien de aanvraag slechts kan worden behandeld wanneer een (bodem, akoestisch, archeologisch, hydrologisch, asbest, verkeer etc.) is beoordeeld, worden de tarieven als bedoeld in 2.3.1, 2.3.2 en 2.3.7 per afzonderlijk rapport verhoogd met:

€144,45

 

 

2.3.14      Advies

 

 

 

2.3.14.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders opgesteld. Voor de toepassing van deze bepaling wordt de aanvraag eerst in behandeling genomen nadat de aanvrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

 

 

2.3.15     Verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

2.3.15.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk be- draagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aange- wezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid Wabo:

 

2.3.15.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€424,90

2.3.15.1.2 Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.15.2   Indien een begroting, als bedoeld in 2.3.17.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk wordt ingetrokken.

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering beloopt:

 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 2%van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 3% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 5% van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

 

2.5.1    Teruggaaf als gevolg van intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,  schriftelijk intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1 indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand en na het in behandeling nemen ervan 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, dit geldt tevens als de aanvraag niet-ontvakelijk wordt verklaard;

 

2.5.1.2 indien de aanvraag schriftelijk wordt ingetrokken na de termijn van 1 maand en na het in behandeling nemen ervan 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.2    Teruggaaf als gevolg van intrekking van een verleende omgevingsvergunning

 

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7,  schriftelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 30% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

2.5.3 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking Omgevingsvergunning

 

 

 

2.6.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is bedraagt:

€ 65,65

2.6.2 Het in het vorige onderdeel bepaalde vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is, dat naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is.

 

 

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het op naam overdragen van een omgevingsvergunning c.q. het in behandeling namen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 65,65

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

 

 

 

2.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€4.833,55

 

 

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€3.143,35

 

 

Indien de betreffende kosten zijn of worden verhaald middels grondexploitatie is het bovenstaande niet van toepassing.

 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding, als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening:

€ 137,05

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

 

3.1.1     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende een vergunning ingevolge artikel 3, een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet:

€ 316,05

3.1.2     Voor het wijzigen van een drank- en horecavergunning niet zijnde E1:

€ 39,45

3.1.3.1  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als              bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet voor commerciële organisaties/ particulieren:

 € 19,60

3.1.3.2  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artjek 35 van de Drank- en Horecawet voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€ 16,10

 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

 

3.2.1     Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van evenementen en markten op grond van              artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.2.1.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€ 39,55

3.2.1.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich              richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

 € 16,10

3.2.2    Beschikking van een vergunning of ontheffing:

 

3.2.2.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€ 39,55

3.2.2.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich              richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€ 16,10

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

 

3.3.1         Het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een seksinrichting op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor onbepaalde tijd.

€ 838,90

 

 

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening

 

 

 

3.4.1        Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. van de                 beveiligingsverordening:

 

3.4.1.1     inrichting tbv een ééndaags kleinschalig evenement (<500 m2):

 

3.4.1.1.1  voor commerciële organisaties / particulieren:

€ 80,85

3.4.1.1.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                 zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€ 32,35

3.4.1.2     inrichting tbv een meerdaags kleinschalig evenement (<500 m2) voor de 1e dag:

 

3.4.1.2.1  voor commerciële organisaties /particulieren:

€ 80,85

3.4.1.2.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                 zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€ 32,35

3.4.1.3     inr. tbv een meerdaags kleinsch. evenement (<500 m2) voor elke volgende dag :

 

3.4.1.3.1  voor commerciële organisaties / particulieren:

€ 11,05

3.4.1.3.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                 zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

 € 11,05

3.4.1.4     inrichting tbv een ééndaags grootschalig evenement (> 500 m2):

 

3.4.1.4.1  voor commerciële organisaties /particulieren:

€ 121,40

3.4.1.4.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                 zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€ 48,55

3.4.1.5     inrichting tbv meerdaags grootschalig evenement (> 500 m2) voor de 1e dag:

 

3.4.1.5.1  voor commerciële organisaties / particulieren:

€ 121,40

3.4.1.5.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                  zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

 € 48,55

3.4.1.6     inr. tbv meerdaags grootschalig evenement (> 500 m2) voor elke volgende dag:

 

3.4.1.6.1  voor commerciële organisaties / particulieren:

€ 16,55

3.4.1.6.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die                 zich richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten:

€ 16,55

 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

3.5.1        Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.5.1.1     een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente.

€40,45

3.5.1.2     het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor                  1 dag of gedeelte daarvan:

 

3.5.1.2.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€20,05

3.5.1.2.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich                  richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€16,10

3.5.1.3     het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1                 week:

 

3.5.1.3.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€40,45

3.5.1.3.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich                  richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

€16,10

3.5.1.4     het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1                 maand:

 €60,70

3.5.1.4.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

 

3.5.1.4.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich                 richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

 €16,10

3.5.1.5     het afgeven van een vergunning tot het venten in de gemeente geldig voor 1 kalenderjaar:

 

3.5.1.5.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€ 80,85

3.5.1.5.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich                 richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

 €16,10

3.5.1.6     een vergunning tot het houden van collecten/kledinginzameling:

 

3.5.1.6.1  voor commerciële organisaties / particulieren;

€ 20,05

3.5.1.6.2  voor een organisatie gevestigd binnen de gemeente Echt-Susteren die zich                  richt op sociaal culturele- en sportactiviteiten.

 €16,10

3.5.1.7      het afgeven van een vergunning tot het maken van fotografische opnamen (straatfotografie):

 

3.5.1.7.1  geldig voor 1 dag of gedeelte daarvan:

€ 20,05

3.5.1.7.2  geldig voor 1 week:

€ 40,45

3.5.1.7.3  geldig voor 1 maand:

€ 60,70

3.5.1.7.4  geldig voor 1 kalenderjaar.

€ 80,85

3.5.1.8     het verlenen van een ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 2.3.1.4 van de algemene plaatselijke verordening sluitingsuur van cafe's, restaurants e.d. ( ontheffing sluitingsuur).

€ 29,70

3.5.1.9     het waarmaken van een register, vermelde personen aan wie nachtverblijf                  is verschaft door een logementshouder (nachtregisters).

 €39,60

3.5.1.10     Bodemgebruik, voor het afgeven van vergunningen of ontheffing tot het                    hebben in, boven of op openbare gemeentegrond van: 

 

3.5.1.10.1  buitenleidingen;     

€ 40,45

3.5.1.10.2  koekoeken met een oppervlakte van 1/4 m2 of minder;

€ 40,45

3.5.1.10.3  koekoeken met een oppervlakte van meer dan 1/4 m2 tot en met 1/2 m2;

€ 40,45

3.5.1.10.4  koekoeken met een oppervlakte van meer dan 1/2 m2;

€ 40,45

3.5.1.10.5  spoorstaven;

€ 40,45

3.5.1.10.6  een lichtbak, lichtreclame, verlicht reclamebord, letterlichtreclame, verlicht                     reclamekastje of vitrine;

 €80,85

3.5.1.10.7  de hiervoren onder 3.5.1.10.6 bedoelde voorwerpen voor zover de tijdsduur,                    waarvoor de vergunning geldt, 1 maand of minder is; 

 €40,45

3.5.1.10.8  het maken van een inrit op openbare gemeentegrond.

€ 60,85

3.5.1.11     Voor het verstrekken van een register van gebruikte en ongeregelde goederen.

€ 18,05

3.5.1.12     Stroomverbruik, voor het gebruik van de gemeentelijke stroomvoorziening:

 

3.5.1.12.1  losse standplaatsen per dagdeel;

€ 2,05

3.5.1.12.2  bij evenementen, niet zijnde losse standplaatsen, worden extra aansluitkosten (exclusief het verbruik van de energiekosten) in rekening gebracht ten bedrage van.

€ 52,50