Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam
CiteertitelVerordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand artikel 8, eerste lid, onder g en Gemeentewet artikel 147, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-201201-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

16-02-2012

NIVO 29 februari 2012

11E-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 januari 2012

 

Gelet op: artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid, onderdeel g, van de Wet werk en bijstand;

 

Overwegende dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat kinderen zich door maatschappelijke participatie kunnen ontplooien en ontwikkelen en daarin niet belemmerd worden door de financiële positie van de ouder(s), dat gemeenten daaraan dienen bij te dragen door het voeren van beleid, gericht op inkomensondersteuning van ouders met schoolgaande kinderen;

 

B e s l u i  t :

 

Vast te stellen de navolgende:

 

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam

 

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam.

  • c.

   schoolgaand kind: ten laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt.

  • d.

   kosten in verband met maatschappelijke participatie: kosten ten behoeve van culturele, educatieve of sportieve activiteiten beogend een sociaal isolement te voorkomen of doorbreken.

Artikel 2. Categoriale bijstand voor schoolgaande kinderen

Onverminderd paragraaf 2.2 van de wet, komt de alleenstaande ouder of het gezin in aanmerkingvoor categoriale bijstand voor:

 • a.

  kosten die direct of indirect met de schoolverplichtingen van de schoolgaande kinderen verbandhouden.

 • b.

  kosten in verband met maatschappelijke participatie van de schoolgaande kinderen.

Artikel 3. Voorwaarden

Onverminderd artikel 18, eerste lid, van de wet dient de alleenstaande ouder of het gezin te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het inkomen is niet hoger dan 105% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • b.

  het vermogen is niet hoger dan de toepasselijke vermogensgrens, genoemd in artikel 34, derdelid, van de wet.

Artikel 4. Hoogte

 • 1.

  De categoriale bijstand bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van deze verordening bedraagt

  • a.

   € 126,00 per jaar voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar

  • b.

   € 151,00 per jaar voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17 jaar.

 • 2.

  De categoriale bijstand bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van deze verordening bedraagt maximaal € 150,00 per jaar per schoolgaand kind.

 • 3.

  Jaarlijks wordt bezien of de in lid 1 en 2 genoemde bedragen dienen te worden aangepast.

Artikel 5. Uitvoering

Het college stelt in de Nota bijzondere bijstand regels vast met betrekking tot de uitvoering van deze

regeling.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen gemeente Edam-Volendam

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 16 februari 2012

 

De griffier,                                   De voorzitter,