Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegegevens
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadminstratie persoonsgegevens artikel 96

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201006-01-2014Nieuwe regeling

14-12-2009

Stadskrant 21 december 2009

95-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegegevens

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • b.

   verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens;

  • c.

   GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • d.

   verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

  • e.

   beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die isbelast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratiepersoonsgegevens;

  • f.

   bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie,het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zichheeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordtgevoerd;

  • g.

   ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld inartikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen,

  • h.

   afnemer: bestuurorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemenewet bestuursrecht;

  • i.

   derde: elk andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

  • j.

   geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wiegegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Edam-Volendam zijnopgenomen;

  • k.

   binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een organisatieonderdeel isvan de gemeente Edam-Volendam.

Artikel 2
 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7, regelt deverantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit deGBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBAnodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat dezeafnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van deWet GBA kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoeldeafnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is defunctionaris als bedoeld in artikel 1 onder e.

   

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens isde functionaris als bedoeld in artikel 1 onder f.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

   • a.

    (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

   • b.

    (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere

    geautomatiseerde toepassingen;

   • c.

    verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan

    gelijkgestelde, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de

    basisadministratie;

Artikel 4 GBA

De GBA heeft tot doel:

 • 1.

  Informatie te leveren aan de (gegevens)beheerder en aan de beheerder GBA aangewezen medewerkers werkzaam op de sectie Burgerzaken en receptie ten behoeve van de vervulling van hun taken;

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers, genoemd in bijlage 1, te voorzien van persoonsgegevens, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken van die afnemers, zoals opgenomen in bijlage 2;

 • 3.

  De derden, genoemd in bijlage 3, te voorzien van persoonsgegevens, in die gevallen bedoeld in deze verordening. In de bijlage 3 genoemde gegevens worden op verzoek verstrekt ten behoeve van een gerechtvaardigd, zijnde niet-commerciële belang. Bij verstrekking van persoonsgegevens van natuurlijke personen moet vooraf uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van de ingeschrevene.

 • 4.

  Een ingeschrevenen over hem betreffende gegevens te informeren;

 • 5.

  Informatie te leveren ten behoeven van wetenschappelijk onderzoek (zie bijlage 3).

Artikel 5 Verbanden met andere gemeentelijke registraties
 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de wet, met het oog op het met elkaar in verbandbrengen, van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan deverantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens zijn in de bijlagen bij deze verordening separaat vastgelegd.

 • 3.

  De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het gegevensmagazijn. Dezepersoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers aangeboden voor het uitoefenen van hun (wettelijke c.q. publiekrechtelijke) taken.

Artikel 6 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevenshebben:

 • a.

  de (persoonsgegevens)beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de sectieBurgerzaken en receptie welke zijn uitgewerkt in artikel 3 en de bijlage vandit artikel van de Beheerregeling GBA;

 • c.

  tijdelijke (uitzend) krachten en stagiaires werkzaam onder toezicht van en bijde sectie Burgerzaken;

 • d.

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is, voor deuitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • e.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtnemingvan de artikelen 88 en 89 van de wet de in de bijlage 1 bij dezeverordening vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft dedaarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegevendoeleinden.

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage 3bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (ad-hoc) de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 8 Vrije derden en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallendan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage 3 bij dezeverordening aangegeven vrije derden gegevens worden verstrekt voor watbetreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegevendoeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredigwordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht.

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid vaneen authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie,doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

   

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers zijn aangewezen die tevens mededeling doenin verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Beschreven is welke gegevens het betreft.(zie bijlage 1, 3. Soorten gegevensset).

   

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan debinnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordtgedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en deartikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

   

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging demaatregelen als vermeld in het krachtens besluit van B&W dd 14 september 2005 vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 11 Protocollering / verstrekking gegevens aan de burger / geheimhoudig

 • 1.

  De privacyprocedures zoals beschreven in de Wet GBA, artikelen 103 en 110, gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. Via andere geautomatiseerde toepassingen worden de verstrekkingen aan de binnengemeentelijke afnemers bijgehouden en kunnen herleid worden.

  Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere geautomatiseerde toepassingen over hem verstrekt zijn interne afnemers, moet hij die gegevens opvragen bij de sectie Burgerzaken/Publiekzaken van de gemeente van inschrijving.

  Indien er sprake is van geheimhouding zal dit gerespecteerd moeten worden en de omgang met deze gegevens overeenkomstig de wet GBA moeten worden gehandeld.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  De verordening voor de gemeentelijke basisadministratie van 1 september 2007 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke

  Basisadministratie Persoonsgegevens.

 • 4.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 5.

  De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 2, 4 ,6,7 en 8 worden vastgesteld door het college van burgemeester enwethouders.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Edam-Volendam in zijn openbare vergadering gehouden op 14 december 2009.

De griffier, De voorzitter,