Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening op de markten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de markten
CiteertitelMarktverordening Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-199626-07-2012Nieuwe regeling

12-09-1996

Stadskrant 7 oktober 1996

123-96

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de markten

 

 

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   markt: de warenmarkt welke krachtens besluit van de raad op de daartoe aangewezen plaats, dag en tijd wordt gehouden;

  • b.

   marktterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke bij besluit van de raad voor het uitoefenen van de markthandel is of wordt aangewezen;

  • c.

   standplaats: de op of voor de duur van een markt door burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • d.

   vaste plaats: een standplaats die tot wederopzegging ter beschikking wordt gesteld aan de vergunninghouder;

  • e.

   dagplaats: een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan de vergunninghouder;

  • f.

   standwerkerplaats: een dagplaats bestemd voor het uitoefenen van de handel op een wijze als bij standwerken geboden is;

  • g.

   vergunninghouder of standplaatshouder: ieder aan wie door burgemeester en wethouders een vergunning is afgegeven om gedurende een markt een standplaatsen te nemen;

  • h.

   marktmeester: de als zodanig door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  In deze verordening wordt de mannelijke persoonsvorm gebruikt; waar dat het geval is wordt de vrouwelijke persoonsvorm geacht er in te zijn begrepen.

Artikel 2 Marktplaatsen

 • 1.

  Als plaatsen voor het houden van markten worden aangewezen de C.J. Conijnstraat te Volendam en het J. Nieuwenhuizenplein (de Kaasmarkt)

 • 2a.

  De markt wordt gehouden op iedere zaterdag van 11.00 -17.00 uur te Volendam en op iedere woensdag van 09.00 -14.00 uur te Edam.

 • 2b.

  Geen markt wordt gehouden op de zaterdagen en woensdagen waarop Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag of Nieuwjaarsdag, Eerste Kerstdag of Tweede Kerstdag vallen.

 • 2c.

  De markt te Edam wordt, op de dagen dat tegelijkertijd de zogenaamde kaasmarkten worden gehouden op J. Nieuwenhuizenplein, mede gehouden op de volgende straten: Bierkade, Prinsenstraat.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien dringende redenen hiertoe noodzaken, tijdelijk een andere plaats voor het houden van de markt aanwijzen, en/of een andere sluitingstijdstip vaststellen, of, bij het samenvallen van een marktdag met een dag als bedoeld in artikel 2, van de Winkeltijdenwet, een andere marktdag vaststellen.

 • 4.

  Van dit besluit wordt openbaar kennis gegeven.

Artikel 3 Marktinrichting

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bepalen ten aanzien van de markt:

  a. het aantal standplaatsen;

  b. de afmeting van de standplaatsen;

  c. de opstelling en indeling van de markt;

  d. welke plaatsen op het marktterrein uitsluitend bestemd zijn voor standwerken;

  e. welke gedeelten van het marktterrein bestemd zijn voor het verhandelen van bepaaldeartikelen;

  f. welke gedeelten van het marktterrein eventueel bestemd worden voor het plaatsen vanverkoopwagens;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een lijst vaststellen van op de markt toe te latenartikelengroepen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het aantal standplaatsen per artikelengroep vaststellen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen grotere plaatsen toewijzen dan de standaardmaat van de op de markt in gebruik zijnde kramen, overeenkomstig door hen tevoren vast te stellen en ter openbare kennis te brengen regelen.

Artikel 4 Verbod ruimte in te nemen

Het is verboden op het marktterrein drie uren voor de aanvang tot uiterlijk twee uren na het sluitingstijdstip de marktruimte in te nemen met een voertuig, goederen of anderszins, zonder vergunning van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Plaatsen opstallen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders op het marktterrein kramen, tafels en dergelijke te plaatsen of op te slaan of gebruik te maken van verkoopwagens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan deze vergunning voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Verlichting

 • 1.

  Het is verboden voor de verlichting van een standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting, alsmede elektrische energie te betrekken van een ander dan degene, die door burgemeester en wethouders voor het leveren van elektriciteit is aangewezen, dan wel zelf hierin te voorzien. Waar mogelijk dient gebruik gemaakt te worden van spaarlampen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van dit verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 7 Verboden goederen

 • 1.

  Het is verboden artikelen, welke krachtens een besluit van burgemeester en wethouders niet op de markt verhandeld mogen worden, op de markt in voorraad te houden, uit te stallen, ten verkoop aan te bieden of te verkopen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, indien hen dit in het belang van de orde op de markt of van de volksgezondheid noodzakelijk voorkomt, de handel in bepaalde artikelen gedurende een bepaalde termijn verbieden.

Toewijzing en bezetting van standplaatsen

Artikel 8 Vaste plaatsen als regel

 • 1.

  De standplaatsen op een markt worden als regel als vaste plaatsen toegewezen.

 • 2.

  Een vrijgekomen vaste plaats wordt als dagplaats beschouwd en blijft als zodanig aangemerkt, zolang zij niet als vaste plaats is toegewezen.

Artikel 9 Vergunning B&W

 • 1.

  De toewijzing van standplaatsen geschiedt bij door burgemeester en wethouders af te geven vergunning.

 • 2.

  Het is verboden een andere standplaats in te nemen dan de plaats waarvoor de vergunning isafgegeven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen de uitvoering van bepalingen van deze verordening, voor zover die uitvoering tot hun bevoegdheid behoort, mandateren aan door hen aan te wijzen gemeenteambtenaren

Artikel 10 Legitimatie

Een ieder, die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient zich tegenover burgemeester en wethouders te kunnen legitimeren door middel van een door een officiële instantie afgegeven, van een goedgelijkende foto voorzien, identiteitsbewijs. Hij moet dit identiteitsbewijs op eerste aanvrage aan de daartoe aangewezen ambtenaar tonen.

Artikel 11 Inschrijving gegadigden

 • 1.

  Degene die voor een standplaats in aanmerking wil komen, dient burgemeester en wethouders te verzoeken hem in te schrijven op een daartoe aangelegde lijst. Bij inschrijving op deze lijst worden, naast de datum van inschrijving, de artikelen of groepen van artikelen vermeld als bedoeld in artikel 3 lid 2. De betrokkene wordt daarvan een schriftelijk bewijs verstrekt.

 • 2.

  Om voor inschrijving op de in het eerste lid bedoelde lijst in aanmerking te komen, dient men een handelingsbekwaam natuurlijk persoon te zijn en aangetoond te hebben dat men voldoet aan de artikel 12, lid 1, sub a en b vermelde vereisten, onverminderd het bepaalde in artikel2. 12 lid 2.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde lijst wordt ieder jaar per 1 januari geactualiseerd. Hiervan wordt openbaar kennis gegeven. Slechts de gegadigden die dat uiterlijk op 31 december voorafgaand schriftelijk aan burgemeester en wethouders hebben verzocht, zullen voor de duur van het ingaande jaar op die lijst worden gehandhaafd.

 • 4.

  Het is een ingeschrevene als bedoeld in lid 1 niet toegestaan deel te nemen aan de loting voor een standwerkerplaats zolang deze inschrijving niet definitief is vervallen.

Artikel 12 Vereisten ingeschrevenen

 • 1.

  Om voor een vaste plaats in aanmerking te komen is vereist dat de aanvrager een handelingsbekwaam natuurlijk persoon is en aantoont: a. dat hij voldaan heeft aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie, dan wel dat hij als bedrijfsleider van een rechtspersoon die heeft voldaan aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie, persoonlijk voldoet aan de bij de toepasselijke vestigingsregeling gestelde eisen ter verkrijging van een vestigingsvergunning als bedoeld in de Vestigingswet Bedrijven;

  b. dat hij voldoende verzekerd is tegen vorderingen tot schadevergoeding, waartoe hij als gebruiker van een verkoopinrichting op een markt krachtens wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen zou kunnen worden verplicht wegens aan derden toegebrachte schade. Betrokkene dient burgemeester en wethouders jaarlijks het bewijs over te leggen dat de door hem ter zake verschuldigde premie is voldaan.

 • 2.

  Een marktkoopman wordt geacht aan het in lid 1, onder b, genoemde te hebben voldaan, indien hij een geldig bewijs van lidmaatschap overlegt van een organisatie die voor haar leden een collectieve verzekering als bedoeld in lid 1, sub b, heeft afgesloten.

Artikel 13 Schriftelijke vergunning vaste plaats

 • 1.

  Van de toewijzing van een vaste plaats wordt door burgemeester en wethouders aan destandplaatshouder een schriftelijke persoonsgebonden vergunning afgegeven, vermeldende:

  a. de naam en voornamen, geboortedatum en plaats alsmede woonplaats en adres;

  b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste plaats met vermelding van hetnummer daarvan;

  c. de artikelen of groep van artikelen, welke door de standplaatshouder op de hem toegewezen standplaats mogen worden verkocht.

 • 2.

  Vergunninghouders van vaste plaatsen worden met vermelding van en in volgorde van dedatum waarop aan hen voor het eerst een vaste plaats is toegewezen, op een doorlopend te nummeren lijst ingeschreven. Bij deze inschrijving worden tevens de artikelen of de groep van artikelen als bedoeld in lid 1, onder c, vermeld

Artikel 14 Volgorde toewijzing vaste plaatsen

 • 1.

  Bij de toewijzing van vaste plaatsen, waartoe op gezette tijden, doch tenminste eenmaal per jaar wordt overgegaan, komen daarvoor allereerst in aanmerking de vergunninghouders van vaste plaatsen die aan burgemeester en wethouders schriftelijk de wens te kennen hebben

  gegeven van standplaats te willen veranderen, zulks in de volgorde waarin zij op de in artikel 3, lid 2, bedoelde lijst zijn ingeschreven.

 • 2.

  Daarna komen in aanmerking degenen die zich op de in artikel 11, lid 1, bedoelde lijst hebben laten inschrijven, zulks in volgorde van hun inschrijving op deze lijst.

   

 • 3.

  Indien voor de markt een indeling per artikelengroep geldt, wordt hiermee rekening gehouden bij toepassing van het bepaalde in de voorgaande leden, in het belang van een verantwoorde en doelmatige opbouw van de markt.

   

 • 4.

  Degenen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kunnen alleen dan voor een vaste plaats in aanmerking komen, indien zij zich tenminste drie maanden voor het bereiken van genoemde leeftijd als gegadigde op de in artikel 11, lid 1, bedoelde lijst hebben doen inschrijven.

Artikel 15 Intrekking vergunning vaste plaats

 • 1.

  De vergunning voor een vaste plaats wordt ingetrokken:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel;

  • c.

   wanneer niet langer wordt voldaan aan een of meer van de eisen, gesteld in artikel 12, lid 1, onverminderd het bepaalde in artikel 12, lid 2;

  • d.

   indien de vergunninghouder zijn standplaats gedurende twee achtereenvolgende marktdagen of op vijf marktdagen in een tijdvak van twee achtereenvolgende maanden niet

   inneemt, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 20, 21 en 22.

  • e.

   door het niet of niet tijdig betalen van het marktgeld;

  • f.

   door overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften;

  • g.

   door wangedrag;

 • 2.

  Indien het bepaalde in het eerste lid toepassing vindt, wordt de inschrijving op de in artikel 13, lid 2, bedoelde lijst van vergunninghouders doorgehaald.

 • 3.

  Bij het overlijden van de vergunninghouder wordt de vergunning voor de vaste plaats overgeschreven op de overblijvende echtgenoot of daarmee gelijkgestelde, indien een daartoe strekkend schriftelijk verzoek binnen vier weken na het overlijden bij burgemeester en wethouders wordt ingediend. Indien de aanvrager, bedoeld in de vorige alinea, vergunning heeft voor een andere vaste plaats op dezelfde markt, wordt de vergunning voor die plaats ingetrokken. De inschrijving op de lijst bedoeld in artikel 13, lid 2, wordt dienovereenkomstig gewijzigd.

   

 • 4.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, in bijzondere omstandigheden, af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 16 Tijdstip bezetten vaste plaats

 • 1.

  Degene aan wie een vergunning is afgegeven, dient de standplaats op de markt te Edam uiterlijk om 09.00 uur en op de markt te Volendam uiterlijk om 11.00 uur bezet te hebben, bij gebreke waarvan de betreffende plaats voor die dag als dagplaats wordt aangemerkt.

 • 2.

  Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing, indien de vergunninghouder burgemeester en wethouders vóór dit tijdstip onder opgave van een geldige reden, welke hem belet tijdig aanwezig te zijn, heeft verzocht de plaats vrij te houden.

Artikel 17 Toewijzing dagplaatsen

 • 1.

  Om voor een dagplaats in aanmerking te komen, dient aanvrager op de in artikel 11, lid 1,bedoelde lijst te zijn ingeschreven. Toewijzing van dagplaatsen geschiedt bij door Burgemeester en wethouders af te geven vergunning op het in artikel 16, lid 1, genoemde tijdstip, in volgorde van de datum van inschrijving op deze lijst.

 • 2.

  2. Indien er meer gegadigden met gelijke aanspraken zijn dan beschikbare dagplaatsen geschiedt toewijzing door loting.

 • 3.

  3. Indien voor de markt een regeling per artikelengroep geldt, wordt hiermee rekening gehouden bij toepassing van het bepaalde in het eerste en tweede lid, overeenkomstig door burgemeester en wethouders vast te stellen en ter openbare kennis te brengen regelen.

Artikel 18 Regels standwerkers

 • 1.

  Het is uitsluitend op daartoe aangewezen standplaatsen toegestaan als standwerker op te treden.

 • 2.

  Onder standwerker wordt verstaan de marktkoopman die publiek om zich verzamelt, een hetpubliek aansprekende uiteenzetting houdt over het door hem te verkopen artikel en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

 • 3.

  De toewijzing van standwerkersplaatsen geschiedt bij door burgemeester en wethouders per marktdag af te geven vergunningen overeenkomstig hetgeen in artikel 17 is bepaald.

 • 4.

  Voor een vergunning voor een standwerkerplaats kunnen slechts worden toegelaten marktkooplieden die handelingsbekwaam zijn en aantonen dat zij voldoen aan de in artikel12, lid 1, sub a. en b., gestelde eisen, onverminderd het bepaalde in artikel 12, lid 2.

 • 5.

  Standwerkers die gezamenlijk willen optreden, kunnen slechts gezamenlijk voor eenvergunning voor een standwerkerplaats loten en gezamenlijk slechts één soort artikel op de voor standwerkers geboden wijze ten verkoop aanbieden. De betrokkenen dienen zulks vóór de afgifte van de vergunning en/of de loting aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken met vermelding van het te verhandelen artikel.

 • 6.

  Indien de omstandigheden op de markt daartoe aanleiding geven, kunnen burgemeester en wethouders beperkingen stellen aan het aantal af te geven vergunningen voorstandwerkersplaatsen per artikelengroep.

 • 7.

  Een standwerker mag de aan hem toegewezen plaats niet tezamen met een ander benutten, waaronder mede wordt verstaan dat hij zich niet door een ander mag doen aflossen.

  Het bovenstaande geldt niet voor degenen bedoeld in het vijfde lid van dit artikel.

 • 8.

  Een standwerker die zich heeft aangemeld voor een standwerkerplaats kan op de dag dat hij zich heeft aangemeld niet ingeschreven worden op de lijst als bedoeld in artikel 11 lid 1 hij kan op deze dag dan ook geen andere plaats bezetten dan een standwerkerplaats.

Artikel 19 Persoonlijk innemen standplaatsen

 • 1.

  Een standplaats moet door de vergunninghouder persoonlijk worden ingenomen; hij mag de standplaats derhalve niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan, mits hij zelf op de standplaats aanwezig is.

 • 3.

  Aan dezelfde persoon wordt niet meer dan één standplaats toegewezen.

Artikel 20 Regeling bij ziekte

 • 1.

  Vergunninghouders van vaste plaatsen, die wegens ziekte verhinderd zijn hun standplaats te bezetten, alsmede degene die op de in artikel 11, lid 1, bedoelde lijst staan ingeschreven en die zich om dezelfde reden niet ter markt kunnen melden, dienen burgemeester en wethouders daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

 • 2.

  Deze schriftelijke mededeling dient tijdig vóór de betreffende marktdag te wordeningezonden. Bij plotselinge verhindering moet de mededeling mondeling of telefonisch worden gedaan, gevolgd door een schriftelijke bevestiging van deze melding.

 • 3.

  Bij langdurige afwezigheid van een vergunninghouder wegens ziekte, dient ten bewijze vandeze reden van verhindering iedere drie maanden een geneeskundige verklaring te worden overgelegd. De kosten hiervan komen voor rekening van vergunninghouder.

Artikel 21 Regeling bij vakantie

 • 1.

  Degenen, bedoeld in de artikelen 11 en 13, lid 2, die wegens vakantie een markt niet kunnen bezoeken, dienen daarvan tijdig onder opgave van de duur van de vakantie, met inachtneming van het hierna in lid 2 bepaalde, schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De in artikel 15, lid 1, onder d. vervatte regeling inzake de verplichting tot een regelmatige bezetting van een toegewezen vaste plaats teneinde de vergunning voor de vaste plaats te behouden, blijft per kalenderjaar ten hoogste vier marktdagen buiten werking, indien de rechthebbende, na te hebben voldaan aan het in lid 1 genoemde voorschrift, wegens vakantie afwezig is.

 • 3.

  De rechthebbenden als hierboven bedoeld, kunnen op buitenwerking stelling van de in lid 2 aangeduide regelingen alleen dan aanspraak maken, indien zij op de marktdag,voorafgaande aan hun afwezigheid wegens vakantie, de hun toegewezen plaats hebben bezet, dan wel als op de in artikel 11, lid 1, bedoelde lijst ingeschreven gegadigden een plaats hebben toegewezen gekregen of blijkens hun aanmelding bij de dienstdoende marktmeester getracht hebben een plaats te verkrijgen.

 • 4.

  De rechthebbenden als bedoeld in lid 2 hebben voorts, tot behoud van hun eerder omschreven rechten, de verplichting op de eerste marktdag, volgend op die, waarop zij –binnen het in lid 2 gestelde maximum aantal marktdagen- wegens vakantie afwezig waren, hun vaste plaats weer in te nemen dan wel zich weer ter markt te melden teneinde te trachten een opengebleven marktplaats toegewezen te krijgen.

Artikel 22 Vervanging

 • 1.

  In bijzondere omstandigheden kan door burgemeester en wethouders aan hen, die zijningeschreven op de in artikel 13, lid 2, bedoelde lijst op schriftelijk verzoek tijdelijk ontheffing worden verleend van de verplichting om zelf op hun vaste plaats aanwezig te zijn.

 • 2.

  In de gevallen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, alsmede in die, bedoeld in artikel 20 of in artikel 21, kunnen burgemeester en wethouders de vergunninghouder van een vaste plaats vergunning verlenen zich te laten vervangen.

Overige maatregelen van orde

Artikel 23 Tijdstip aan- en afvoer van goederen

Het is verboden vroeger dan een uur voor de aanvang van de markt goederen of waren ter markt aan te voeren. De aanvoer moet zijn beëindigd op het in artikel 16 lid 1 genoemde tijdstip, behoudens bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders. De afvoer moet zijn beëindigd en de voertuigen moeten verwijderd zijn uiterlijk een uur na de sluitingstijd van de markt.

Artikel 24 Innemen standplaats tot sluitingstijd markt

De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, te hunner beoordeling, van deze bepaling ontheffing verlenen.

Artikel 25 Parkeren marktvoertuigen

Het is verboden rij- en voertuigen, waarmee goederen of waren ter markt worden of zijn aangevoerd, op de markt aanwezig te hebben op een andere plaats dan die, welke door burgemeester en wethouders is aangewezen.

Artikel 26 Verboden

 • 1.

  Het is de standplaatshouder verboden:

 • a.

  zich onredelijk lang van zijn stalling te verwijderen; gedurende deze tijd mag hij zijn standplaats niet onbeheerd achterlaten;

 • b.

  b.op het marktterrein op een andere dan voor de markt bestemde tijd goederen of waren te koop aan te bieden, te verkopen of af te leveren;

 • c.

  meer ruimte in te nemen dan hen is toegewezen;

 • d.

  de opstal op zijn standplaats tijdens de markt af te breken of te verplaatsen;

   

 • e.

  de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze te hinderen of te belemmeren, alsmede goederen of waren buiten de luifel van de kraam of de verkoopwagen te koop aan te bieden.

 • f.

  zich aan de voorzijde van de standplaats op te houden bij het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of waren;

 • g.

  tijdens de markt aan de voorzijde van de standplaats koopwaar uit te stallen en te hebben op kisten, banken of dergelijke of op de grond.

   

 • h.

  op de standplaats andere goederen of waren in voorraad te hebben dan die, waarvoor vergunning is verleend.

 • i.

  op de markt afval aan te voeren. Onder afval wordt mede verstaan waren of goederen of partijen daarvan, die geheel of in belangrijke mate ongeschikt zijn om te verhandelen.

Artikel 27 Verzorging standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht er zorg voor te dragen dat zijn standplaats, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, steeds een goed verzorgd aanzien biedt;

 • 2.

  Hij dient zijn kraam aan de voorzijde tussen verkoopblad en grond af te schermen.

 • 3.

  Tijdens de markt dient hij zijn afval, verpakkingsmaterialen e.d., zelf in te zamelen,

 • 4.

  Alvorens hij het marktterrein verlaat, dient hij zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon op te leveren en het afval in de stortplaatsen of anderszins te deponeren.

Artikel 28 Geluid

 • 1.

  1.Het is verboden tijdens de markt op het marktterrein gebruik te maken van luidsprekers,versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.

 • 2.

  Het op de standplaats aanwezig hebben van radiotoestellen, grammofoons, bandrecorders en dergelijke toestellen, anders dan ten verkoop, is evenmin toegestaan.

Artikel 29 Koken, bakken, verwarmen

 • 1.

  Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te gebruiken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 30 Afvalbakken

Vergunninghouders aan wie tevens vergunning is verleend op hun standplaats geringe eet- en drinkwaren voor consumptie gereed te maken, dienen aan de voorzijde van hun marktkraam of verkoopgelegenheid een tweetal korven of bakken van voldoende grootte te plaatsen.

Artikel 31 Naamsaanduiding op standplaats

Vergunninghouders zijn verplicht gedurende de tijd dat zij hun goederen of waren ten verkoop aanbieden, op een duidelijk zichtbare plaats aan hun marktkraam of verkoopgelegenheid een bord te hebben, waarop duidelijk leesbaar de voorletters en de naam van de rechthebbende op de betreffende standplaats zijn aangegeven.

Artikel 32 Duidelijke prijsaanduidingen

Onverminderd het bepaalde in het Besluit prijsaanduiding goederen, dient, indien de ten verkoop aangeboden goederen of waren geprijsd worden, de prijsaanduiding tot generlei misverstand aanleiding te kunnen geven en voor het publiek duidelijk leesbaar te zijn.

Artikel 33 Hygiëne

De vergunninghouder wie tevens vergunning is verleend tot de verkoop van eet- en drinkwaren, is verplicht, onverminderd het bepaalde in de warenwetgeving, zijn goederen of waren op zodanige wijze uit te stallen, dat zij voldoende beschermd zijn tegen verontreiniging door stof, vuil of anderszins.

Artikel 34 Meet- en weegwerktuigen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de vergunninghouder die zijn goederen of waren per maat of gewicht verkoopt, verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn meet- of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren.

 • 2.

  Het weegwerktuig moet zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats zijn geplaatst of aangebracht, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

Artikel 35 Voertuigen op het marktterrein

Behoudens het bepaalde in artikel 25, is het verboden zich op marktdagen met een voertuig op het marktterrein te bevinden of een voertuig op het marktterrein aanwezig te hebben.

Artikel 36 Venten op het marktterrein

 • 1.

  Het is verboden op het marktterrein tijdens de duur van de markt met goederen of waren ten verkoop rond te lopen of te rijden.

 • 2.

  Van het bepaalde in het eerste lid kan door burgemeester en wethouders ontheffing worden verleend, voor zoveel betreft de verkoop van alcoholvrije dranken en geringe eet- en drinkwaren ten behoeve van de vergunninghouder.

Artikel 37 Gedragen kleding etc.

Het is verboden op de markt gedragen onder- bovenkleding, gedragen hoofddeksels en gedragen schoeisel, alsmede gebruikt beddengoed en dergelijke uit te stallen, te verkopen of af te leveren.

Straf- en slotbepalingen

Artikel 38 Nadere regels te stellen door B&W

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regelen te stellen betreffende het in deze verordening bepaalde.

Artikel 39 Ogenblikkelijke verwijdering

 • 1.

  Degene die in strijd handelt met het bij of krachtens deze verordening bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog op de markt schuldig maakt, marktpersoneel in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, dan wel op een hem toegewezen standwerkerplaats niet als standwerker actief is, een en

  ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders, kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 40 en 41 door burgemeester en wethouders gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.1.

 • 2.

  a. Wordt aan een lastgeving als bedoeld in het eerste lid niet voldaan, dan wordt vangemeentewege tot verwijdering overgegaan en kan de marktmeester zonodig hulp van de politie inroepen.

  b. Eveneens wordt overgegaan tot verwijdering van goederen of waren aldaar zondervoorkennis van de marktmeester zijn geplaatst, alsmede tot verwijdering van de in artikel 27 bedoelde achtergelaten materialen en afvalstoffen.

  c. Ook wordt, indien in strijd met het in de artikelen 4 en 13 bepaalde, kramen en dergelijkeworden geplaatst of opgeslagen, overgegaan tot verwijdering van deze kramen en dergelijke en van de daarbij behorende goederen en voertuigen, terwijl de marktmeester daarvoor zonodig hulp van de politie kan inroepen.

 • 3.

  Zolang de kosten, veroorzaakt door de verwijdering van goederen en waren, materialen,voertuigen of afvalstoffen in dit artikel bedoeld, niet aan de gemeente zijn terugbetaald, komt degene die tot het maken van die kosten aanleiding heeft gegeven, niet voor een standplaats in aanmerking.

   

Artikel 40 Intrekken vergunning en schorsing

Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning voor een vaste plaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken of de inschrijving op de in artikel 11, lid 1, bedoelde lijst doorhalen, dan wel de standplaatsvergunning telkens voor ten hoogste twee achtereenvolgende marktdagen intrekken, indien:

 • a.

  de vergunninghouder het bij of krachtens deze verordening bepaalde overtreedt;

 • b.

  van de plaats gebruik wordt gemaakt, strijdig met het doel waarvoor zij is bestemd;

 • c.

  de vergunninghouder zich schuldig maakt aan wangedrag.

Artikel 41 Geldboete en hechtenis

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 4, 5, 7, 23, 25, 28 lid 1, 35, 36 en 37 dezer verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste 2 maanden.

Artikel 42 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Marktverordening Edam-Volendam”.

Artikel 43 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 november 1996.

 • 2.

  Vergunningen die zijn afgegeven op grond van een eerdere verordening, blijven geldig tot de tijd waarvoor zij zijn verleend is verstreken of totdat zij zijn herroepen of ingetrokken.

Aldus besloten door de raad der gemeente

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

gehouden op 12 september 1996.

de secretaris, de voorzitter,