Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening gemeentelijke studiebeurzen gemeente Edam-Volendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke studiebeurzen gemeente Edam-Volendam
CiteertitelVerordening gemeentelijke studiebeurzen gemeente Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-200501-01-2018nieuwe regeling

13-07-2005

onbekend

76-2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke studiebeurzen gemeente Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2005;

gelet op het bepaalde in artikel 168 (149 nieuw) van de gemeentewet en de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht;

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende

VERORDENING GEMEENTELIJKE STUDIEBEURZEN GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

Artikel 1.

Deze verordening verstaat onder:

 

Studiekosten: de les- en schoolgelden, de examengelden, de reiskosten, de kosten van studiemateriaal, de kosten van excursies, een en ander verband houdende met het volgen van onderwijs aan een onderwijsinstelling.

 

Onderwijsinstelling:scholen voor voortgezet onderwijs, als bedoeld in artikel 5 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 

Belanghebbende: degene, door wie of te wiens behoeve een studiebeurs wordt aangevraagd dan wel toegekend.

 

Studiebeurs: de gemeentelijke bijdrage in de studiekosten.

 

Studiejaar: het tijdvak van de maand september in het ene jaar tot de maand september in het daaropvolgende jaar.

Artikel 2

Studiebeurzen kunnen worden toegekend teneinde belanghebbenden in staat te stellen een mondelinge studie bij een onderwijsinstelling aan te vangen, dan wel voort te zetten.

Artikel 3.
 • 1.

  De studiebeurzen, alsmede de uit het toekennen van studiebeurzen voortvloeiende andere kosten worden bestreden uit een fonds.

 • 2.

  Ten bate van het fonds komen:

  • a.

   een jaarlijks bij de vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad te

   bepalen bijdrage;

  • b.

   terugbetalingen van verstrekte studiebeurzen;

  • c.

   toevallige baten;

  • d.

   rente van belegde gelden.

Artikel 4
 • 1.

  lk jaar maken burgemeester en wethouders bekend, dat zij, die voor een studietoelage in aanmerking wensen te komen daartoe vóór een door hen te bepalen datum een aanvraag bij hun college moeten indienen.

 • 2.

  Indien de belanghebbende minderjarig is moet de aanvraag mede ondertekend zijn door de wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 5

Om voor een studiebeurs in aanmerking te komen moet degene te wiens of wier naam de daartoe strekkende aanvraag wordt gedaan:

a.zelf, of, bij minderjarigheid, de ouders, voogden of verzorgers, in de gemeente Edam-Volendam wonen;

b. zelf, of, bij minderjarigheid, de ouders, voogden of verzorgers, niet of slecht gedeeltelijk in staat zijn de studiekosten te dragen;

c. blijk geven van voldoende bekwaamheid voor de beoogde studie of opleiding.

Artikel 6
 • 1.

  Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag om een studiebeurs.

 • 2.

  De beoordeling van de aanvragen geschiedt aan de hand van door hen vast te stellen normen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen zich bij het behandelen van een aanvraag bovendien laten voorlichten door een door hen aan te wijzen instelling of door hen aangewezen personen.

Artikel 7
 • 1.

  Een studiebeurs wordt toegekend voor één studiejaar, met dien verstande, dat voor continuering jaarlijks opnieuw een aanvraag als bedoeld in artikel 4 dient te worden ingediend

 • 2.

  Het toe te kennen studiebeursbedrag is aan een maximum gebonden, hetwelk jaarlijks door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Ook stellen burgemeester en wethouders jaarlijks het bedrag vast, dat minimaal als beurs wordt toegekend. Bij de vaststelling van deze bedragen wordt jaarlijks rekening gehouden met het percentage waarmee de kosten van levensonderhoud ten opzichte van het voorgaande jaar is gewijzigd.

 • 3.

  Aan het verstrekken van een studiebeurs kan de voorwaarde van terugbetaling worden verbonden, ongeacht de vraag of de studie al dan niet tot het gestelde doel heeft geleid.

Artikel 8
 • 1.

  Het bedrag van elke studiebeurs wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, 2e lid, door burgemeester en wethouders bij de toekenning vastgesteld.

 • 2.

  Het bedrag van de studiebeurs kan tussentijds worden verhoogd of verlaagd met inachtneming van het maximum bedoeld in artikel 7, 2e lid.

 • 3.

  Toegekende studiebeurzen worden in een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal termijnen betaalbaar gesteld.

 • 4.

  Wanneer recht op een studiebeurs of toelage anders dan uit het in artikel 3 bedoelde fonds bestaat, wordt hiermee bij het vaststellen van het bedrag van de studiebeurs rekening gehouden.

Artikel 9

Een studiebeurs wordt door burgemeester en wethouders niet of niet opnieuw toegekend of wordtingetrokken, indien:

a.naar het oordeel van burgemeester en wethouders door belanghebbende niet voldoende pogingen zijn aangewend om een rijks-, of particuliere studiebeurs of toelage te komen hoe ook genaamd;

b. de belanghebbende de studie opgeeft, dan wel te kort schiet in ijver, vorderingen of goed gedrag;

c. de belanghebbende niet of niet meer in de gemeente woont;

d. de toekenning geschiedde op grond van kennelijk opzettelijk of door grove nalatigheid onjuist verstrekte gegevens of tengevolge van onwilligheid geen inlichtingen over het verloop der studie kunnen worden verkregen.

Artikel 10

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders. Zij kunnen, ter uitvoering van deze verordening, nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 11

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ingevolge artikel 12, tweede lid ingetrokkenverordening worden geacht ingevolge deze verordening te zijn ontstaan.

Artikel 12
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke studiebeurzen gemeente Edam-Volendam”.

   

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d.13 juli 2005

De griffier, de voorzitter,