Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken
CiteertitelInspraakverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 150

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-199519-07-2012Nieuwe regeling

23-03-1995

Onbekend

63-95

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Edam-Volendam

De raad der gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 1995;

gehoord de commissie Algemene Zaken c.a.;

gelet op artikel 150 Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

VERORDENING INZAKE DE WIJZE WAAROP INGEZETENEN EN IN DE GEMEENTE EEN BELANG HEBBENDE NATUURLIJKE EN RECHTSPERSONEN BIJ DE VOORBEREIDING VAN GEMEENTELIJK BELEID WORDEN BETROKKEN

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1

de verordening verstaat onder:

a. inspraak: het ten aanzien van gemeentelijke beleidsvoornemens kenbaar maken van een zienswijze en daarover van gedachten wisselen;

b. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven.

Paragraaf 2 Object van inspraak

Artikel 2
 • 1.

  Inspraak is in beginsel mogelijk op alle terreinen van gemeentelijk bestuur.

 • 2.

  Indien bij de raad, de burgemeester of bij het college van burgemeester en wethouders het voornemen bestaat nieuw beleid te voeren of bestaand beleid te wijzigen, verleent het college van burgemeester en wethouders daarop inspraak indien dat bij besluit van de raad, de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders is bepaald.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder

  vastgesteld beleidsvoornemen;

  b. indien inspraak bij of krachtens de wet is uitgesloten;

  c. indien sprake is van uitvoering van regelingen van hogere overheden waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is.

Paragraaf 3 Subject van inspraak

Artikel 3

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen.

Paragraaf 4 Inspraakprocedure

Artikel 4

Op de in deze verordening bedoelde inspraakprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5
 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen voor elk beleidsvoornemen, waarop inspraak wordt verleend, een inspraakprocedure vast.

 • 2.

  De inspraakprocedure omvat:

  a. de wijze waarop inspraak wordt verleend;

  b. een termijnstelling;

  c. een omschrijving van de mate waarin en de voorwaarden waaronder de in artikel 3 genoemden invloed op het beleidsvoornemen kunnen uitoefenen.

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen de inspraakprocedure wijzigen in die gevallen waarin devaststelling van het beleidsvoornemen zulks vereist. Zij geven hiervan kennis overeenkomstig het gestelde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.

Paragraaf 5 Eindverslag

Artikel 7
 • 1.

  Ter afronding van de inspraak maken burgemeester en wethouders een eindverslag op.

 • 2.

  Het eindverslag bevat in ieder geval:

  a. een overzicht van de gevolgde procedure;

  b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naarvoren zijn gebracht;

  c. een reactie op deze zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt

  aangegeven op welkepunten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen zou kunnen worden overgegaan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders brengen het eindverslag ter kennis van de gemeenteraad.

Paragraaf 6 Beklagrecht

Artikel 8
 • 1.

  Ingezetenen en in de gemeente een belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen over de wijze van uitvoering van deze verordening en de inspraakprocedure bij burgemeester en wethouders een schriftelijke klacht indienen.

   

 • 2.

  Een klacht, als bedoeld in het eerste lid, dient uiterlijk vier weken na afloop van de inspraakprocedure te worden ingediend.

   

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift omtrent de ingediende klacht. Zij kunnen deze termijn met ten hoogste vier weken verdagen.

   

 • 4.

  Burgemeester en wethouders brengen de beslissing over het klaagschrift ter kennis van de klager en de gemeenteraad.

Paragraaf 7 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9

De verordening kan worden aangehaald als "Inspraakverordening".

Artikel 10

De verordening treedt in werking met ingang van 3 april 1995.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Edam-Volendam in zijn openbare vergadering gehouden op 23 maart 1995

de secretaris, de voorzitter,