Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Edam-Volendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Edam-Volendam
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wsw Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening artikel 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-04-2012Nieuwe regeling

26-06-2008

onbekend

47a-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Edam-Volen

De raad van de gemeente Edam-Volendam

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 mei 2008;

 

Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

 

Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wsw-geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Edam-Volendam

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • b.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (GR);

 • c.

  Het werkvoorzieningschap: de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland

 • d.

  Cliënten: personen die een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid Wsw bezitten;

 • e.

  Belangengroeperingen: groeperingen die de belangen van cliënten of mede debelangen van cliënten behartigen.

Artikel 2 Doelstelling SW-raad

De SW-raad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging het bestuur te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3 Samenstelling SW-raad

 • 1.

  De SW-raad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van negen leden.

 • 2.

  De SW-raad is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van de belangengroeperingen.

 • 3.

  Een meerderheid van het aantal leden van de SW-raad bestaat uit cliënten.

 • 4.

  De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 4 Voordracht en benoeming leden

 • 1.

  De leden van de SW-raad worden door het bestuur benoemd. Bij de selectie en benoeming wordt een profiel kandidaat-leden SW-raad gehanteerd.

 • 2.

  De leden van de belangengroeperingen worden voorgedragen door die groeperingen.

 • 3.

  De leden vanuit de cliënten worden voorgedragen door een door het bestuur ingestelde selectiecommissie.

 • 4.

  Het bestuur benoemt de leden van de SW-raad, behoudens tussentijds aftreden, voor de periode van vier jaren, met de mogelijkheid tot verlenging van deze periode met nog eens vier jaren.

Artikel 5 Overleg tussen bestuur en SW-raad

 • 1.

  De SW-raad heeft twee keer per jaar overleg met een delegatie vanuit het bestuur. De bestuursdelegatie kan zich in dit overleg laten bijstaan door de directeur van het werkvoorzieningschap.

 • 2.

  Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening raken op de agenda te laten zetten.

Artikel 6 Taken van de SW-raad

 • 1.

  De SW-raad adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten. De SW-raad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften inclusief de CAO-SW als er voor die uitvoering geen ruimte voor gemeentelijk beleid is gelaten;

  • b.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en

  • c.

   de bedrijfsvoering van het werkvoorzieningschap.

Artikel 7 Werkwijze SW-raad

 • 1.

  De SW-raad stelt een huishoudelijk reglement vast. In dit huishoudelijk reglement kunnen onder meer nadere regels worden opgenomen met betrekking tot stemprocedures, het aantal vergaderingen, de consultatie van de achterbannen/doelgroepen, enz. De SW-raad benoemt een voorzitter en een secretaris. Het bestuur kan een onafhankelijke voorzitter voorstellen.

 • 2.

  De vergaderingen van de SW-raad zijn openbaar en de vergaderdata worden minimaal 10 dagen voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd. De SW-raad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3.

  De SW-raad heeft het recht haar advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

Artikel 8 Informatievoorziening

 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de SW-raad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de SW-raad behoren.

 • 2.

  Het bestuur is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van de SW-raad om toelichting te geven op de stukken waarover advies is gevraagd of die de SW-raad ter informatie van het bestuur heeft ontvangen. Zij kan zich daarbij laten vertegenwoordigen door een ambtenaar.

Artikel 9 Facilitering van de SW-raad

 • 1.

  Ten behoeve van de SW-raad wordt jaarlijks in de begroting van het werkvoorzieningschap een budget opgenomen ten behoeve van onder meer kosten die verband houden met de ambtelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering en organisatiekosten.

 • 2.

  Het bestuur draagt er zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten kosteloos aan de SW-raad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de SW-raad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 3.

  Ten laste van het in het eerste lid genoemde budget ontvangen de leden van de SW-raad een door het bestuur vast te stellen onkostenvergoeding.

Artikel 10Wijziging en intrekking verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de SW-raad daarover is gehoord.

Artikel 11 Onvoorziene situaties

In alle andere gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Wsw.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

   

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d.. 26 juni 2008

De griffier, De voorzitter,