Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorzieining Edam-Volendam 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorzieining Edam-Volendam 2008
CiteertitelVerordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Edam-Volendam 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, artikel 7, lid 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-04-2012Nieuwe regeling

26-06-2008

onbekend

47b-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorzieining Edam-Volendam 2008

De raad van de gemeente Edam-Volendam 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 20 mei 2008;

Gelet op artikel 7, tiende lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

Overwegende dat de raad bij verordening nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van persoonsgebonden budgetten.

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werkenWet sociale werkvoorziening Edam-Volendam 2008

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Het bestuur: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland;

 • b.

  De wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  De werkgever: de werkgever die de SW-geïndiceerde een begeleid werken arbeidsovereenkomst biedt

 • d.

  Periodieke subsidie: de loonkostensubsidie voor de werkgever.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverleningverbonden uitvoeringskosten

Het bestuur stelt elk jaar vóór 31 december de hoogte vast van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten voor elk te verstrekken persoonsgebonden budget voor het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 3 Toekenning persoonsgebonden budget en voorwaarden adequate invulling werkplek

 • 1.

  Het bestuur verstrekt op aanvraag aan een SW-geïndiceerde die daar recht op heeft een persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien de door de geïndiceerde voorgestelde werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de SW-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld en de vergoeding omgerekend op jaarbasis niet meer bedraagt dan het in artikel 7, tweede lid van de wet bedoelde bedrag.

 • 2.

  De werkgever voldoet aan de volgende vereisten:

  a) De werkgever staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of is daarvan vrijgesteld;

  b) De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de SW-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  c) De duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes maanden, met een mogelijkheid tot verlenging;

  d) De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de arbonormen.

 • 3.

  De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  a) De begeleidingsorganisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is daarvan vrijgesteld;

  b) De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. de SW-geïndiceerde voor wie het persoonsgebonden budget is bestemd;

  c) De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld en voert de dienstverlening uit volgens een individueel begeleidingsplan.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1.

  Het bestuur stelt de hoogte van de periodieke subsidie aan de werkgever vast.

 • 2.

  De te verstrekken loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van de loonwaarde van de SW-geïndiceerde. Het bestuur kan desgewenst de loonwaarde laten vaststellen aan de hand van een loonwaardeonderzoek. Daarbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld.

Artikel 5 Herziening van de periodieke subsidie

 • 1.

  Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2.

  De periodieke subsidie kan ambtshalve worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

 • 3.

  In geval er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd vindt jaarlijks een loonwaardebepaling plaats, op basis waarvan de hoogte van de periodieke subsidie voor het nieuwe kalenderjaar wordt vastgesteld.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1.

  Het aantal uren aan begeleiding dat door het bestuur wordt vergoed bedraagt maximaal 3% van het aantal uren dat door de SW-geïndiceerde bij de werkgever wordt gewerkt. Van dit percentage kan worden afgeweken indien:

  a) de begeleidingsorganisatie aantoont dat meer uren begeleiding noodzakelijk zijn vanwege in de handicap van de geïndiceerde gelegen factoren; en

  b) de totale kosten van subsidie en begeleiding het in artikel 7, tweede lid van de wet bedoelde bedrag niet overstijgt.

 • 2.

  Het bestuur kan de kosten van een begeleidingsorganisatie in verband met het zoeken van een begeleid werken plaats alleen voor vergoeding in aanmerking laten komen tot een door het bestuur vast te stellen maximum bedrag, als de aantoonbare inspanningen van de begeleidingsorganisatie leiden tot het totstandkomen van een arbeidsovereenkomst.

 • 3.

  Indien de geïndiceerde begeleid werkt kan hij het bestuur gemotiveerd verzoeken een andere begeleidingsorganisatie in te schakelen voor begeleiding op zijn werkplek. Het bestuur willigt het verzoek van de geïndiceerde in, tenzij het verzoek kennelijk onredelijk is.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten vanaanpassing van omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht

 • 1.

  Het bestuur kan een vergoeding verstrekken voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht als uit een deskundigenrapport blijkt dat aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn, deze persoonsgerelateerd zijn, en het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen.

 • 2.

  Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving, die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken, komen niet in aanmerking voor vergoeding door het bestuur.

 • 3.

  Een vergoeding wordt alleen verstrekt indien er sprake is van een dienstverband van minimaal 12 maanden.

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor een persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede ondertekend door de werkgever en de begeleidingsorganisatie.

 • 2.

  Het bestuur kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het bestuur besluit over de aanvraag voor een persoonsgebonden budget of de herziening van een eerder genomen besluit binnen zes weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2.

  Het bestuur kan dit besluit met ten hoogste zes weken verdagen. Het bestuur stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot toekennen van een persoonsgebonden budget

 • 1.

  Het besluit tot verlenen van een persoonsgebonden budget bevat in ieder geval:

  • a.

   Eisen aan de begeleidingsorganisatie ten aanzien van de begeleiding, de hoogte van de vergoeding daarvoor en de wijze waarop deze vergoeding wordt betaald;

  • b.

   De hoogte van de loonkostensubsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

  • c.

   De wijze van bevoorschotting van de loonkostensubsidie;

  • d.

   De verplichtingen van de begeleidingsorganisatie;

  • e.

   De verplichtingen van de werkgever;

  • f.

   De verplichtingen van de SW-geïndiceerde.

 • 2.

  Een besluit tot herzien van een persoonsgebonden budget bevat alle wijzigingen ten opzichte van het eerder genomen besluit.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1.

  De werkgever verstrekt binnen vier weken na afloop van het kalenderjaar aan het bestuur een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto CAO-loon van de SW-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2.

  Het bestuur stelt de periodieke subsidie binnen zes weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Indienen bezwaar

De aanvrager kan een bezwaarschrift indienen tegen het besluit tot verlenen of herzien van een persoonsgebonden budget bij de bezwaarcommissie van de GR Baanstede.

Artikel 14 Verplichtingen van de werkgever en de SW-geïndiceerde

 • 1.

  De werkgever doet onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het bestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de periodieke subsidie.

 • 2.

  De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de subsidieverstrekking ten grondslag liggen tenminste drie jaren na de vaststelling van de subsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het bestuur voor controledoeleinden.

 • 3.

  Onverminderd de in het eerste lid neergelegde verplichting van de werkgever, doet de geïndiceerde onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het bestuur van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de periodieke subsidie.

Artikel 15 Nadere regels

Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot voorwaarden waaronder een PGB wordt toegekend.

Artikel 16 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Edam-Volendam 2008.

 • 2.

  Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 26 juni 2008,

De griffier, De voorzitter,