Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2015
CiteertitelLegesverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-201401-01-2016Nieuwe regeling

18-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 81437

105-2014B, no. 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2015

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2015

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • b.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren in de uitoefening van hun functie.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning alsbedoeld in artikel 2.2.2. (evenementenvergunningen) van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 6 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel

   in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2014’ van 19 december 2013, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande

  dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2015".

Aldus besloten door de raad van de

gemeente Edam-Volendam in zijn openbare

vergadering gehouden op 18 december 2014.

de griffier, de voorzitter,

TABEL VAN TARIEVEN

 

Behorende bij de legesverordening 2015, vastgesteld

bij raadsbesluit van 18 december 2014, no. 105-2014B

 

 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

HOOFDSTUK 1

 

1 Algemeen

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften, doorslagen of

fotokopieën van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina € 0,40

 

2 Kaarten, tekeningen, e.d.

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet

behorende bij de hiervoor onder 1 genoemde stukken, dan wel van

kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voorzover deze stukken

in de volgende artikelen of in een andere belastingverordening van deze

gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

2.1.1 per kaart, tekening of kopie op A0-formaat afgedrukt € 15,00

2.1.2 voor een mini-plattegrond van de gemeente (model S333a) € 2,60

2.1.3 voor een mini-plattegrond van de gemeente (kleurenmodel) € 2,75

2.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een lichtdruk, afdruk of kopie

van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan,

wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2,

structuurplan of stadsvernieuwingsplan, bouwkundige tekening of tekening

van technische installaties op een formaat groter dan A3, per afdruk: € 15,00

 

3 Kadaster

3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het:

3.1.1 raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

3.1.1.1 indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is

verkregen: per half uur of een gedeelte daarvan € 8,55

3.1.1.2 in de gevallen anders dan genoemd onder 3.1.1.1:

per half uur of gedeelte daarvan € 4,25

3.1.2 door de belanghebbende nemen van afschriften van of uittreksels uit de

kadastrale stukken, nevens de onder 3.1.1 genoemde rechten:

per perceel of gedeelte van een perceel € 3,50

3.1.3 al dan niet schriftelijk verstrekken van een opgave van gegevens uit de

kadastrale stukken, per perceel of gedeelte van een perceel € 6,00

 

4 Gemeentearchief

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van afbeeldingen, afschriften van en

uittreksels uit de in het archief berustende stukken, een en ander

voorzover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening

of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in

andere rechtsregels zijn genoemd: per bladzijde of gedeelte daarvan € 7,30

4.2 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in

het gemeentearchief berustende stukken, voor :

a. het geven van inlichtingen voor het opstellen van taxatierapporten voor

onroerende zaken door derden;

b. ter zake van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;

c. ter zake van de bodemsituatie;

d. overige doeleinden;

per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan: € 10,00

 

5. Bestuursstukken

5.1 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

5.1.1 een exemplaar van de gemeentebegroting met bijlagen €  75,00

5.1.2 een exemplaar van de gemeenterekening met bijlagen €  75,00

 

 

 

6 Verordeningen

6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

6.1.1 een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam € 44,65

6.1.2 een exemplaar van de Bouwverordening Edam-Volendam € 62,50

6.1.3 een exemplaar van een andere dan de onder 6.1.1 en 6.1.2 genoemde

verordeningen:

6.1.3.1 per bladzijde of gedeelte daarvan € 0,40

6.1.3.2 tot een maximum per exemplaar van € 14,65

 

7 Rapporten, publicaties, e.d.

7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een door of vanwege het gemeentebestuur samen-

gesteld rapport of publicatie, welke in druk verkrijgbaar is gesteld:

7.1.1 per vier bladzijden, bedrukt of onbedrukt € 1,70

7.1.2 tot een maximum per exemplaar van € 14,65

 

8 Beschikkingen (algemeen)

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoek-

schriften, van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander

stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voorzover

deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in

andere rechtsregels zijn genoemd: per beschikking € 30,00

 

9 Speelautomaten

9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als

bedoeld in artikel 30d van de Wet op de kansspelen:

9.1.1 voor één speelautomaat € 226,50

9.1.2 voor twee speelautomaten € 362,50

 

10 Ontheffing sluitingsuur

10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verlenen van een ontheffing  als bedoeld in artikel 2:29 van de

Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

10.1.1 indien de ontheffing voor een keer geldt € 25,00

10.1.2 indien de ontheffing voor een geldigheidsduur van een

kalenderjaar of een gedeelte van een kalenderjaar geldt:

10.1.2.1 voor een dag per week €  150,00

10.1.2.2 voor twee dagen per week €  200,00

10.1.2.3 voor meer dan twee dagen per week €  300,00

 

11 Loterijen en collecten

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel

5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam € 10,00

 

12 Terrasvergunning

12.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op basis van

artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

12.1.1 voor een vergunning voor onbepaald tijd €  125,00

12.1.2 voor een tijdelijke vergunning bij evenementen €   35,00

 

13 Vuurwerk

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking

stellen van consumentenvuurwerk op de daarvoor geldende verkoopdagen

als bedoeld in artikel  2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Edam-Volendam €  100,00

 

14 Ontheffing vestigingsbeleidbepalingen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een voorwaardelijke vrijstelling van

de privaatrechtelijke vestigingsbeleidbepalingen ten behoeve van

verkoop van een woning met vrije vestiging € 100,00

 

15 Verkeer en vervoer

15.1 Het tarief bedraagt ter zake van:

15.1.1 het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot

het in artikel 25, eerste lid, van het Reglement bedoelde verbod:

15.1.1.1 geldig voor een dag € 8,55

15.1.1.2 geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan € 20,00

15.1.2 het verstrekken van een vergunning voor een parkeerplaats aangeduid

met bord E09 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en

verkeerstekens 1990, of gelegen binnen een zone aangeduid met bord

E09 uit bijlage 1 van het Reglement met opschrift zone:

15.1.2.1 geldig voor een dag  € 8,55

15.1.2.2 geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan € 20,00

15.1.3 het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voorzover niet

bedoeld onder lid 15.1.1 van dit artikel:

15.1.3.1 geldig voor een dag  € 8,55

15.1.3.2 geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan € 20,00

15.1.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement € 33,15

15.1.5 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, verlengen

of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB) € 34,50

15.2 Indien voor het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart

een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 2 van het Besluit

gehandicaptenparkeerkaart heeft plaatsgehad, wordt het onder 15.1.5

van dit artikel vermelde bedrag verhoogd met € 37,50

15.3 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een parkeerschijf €   2,00

 

16 Melding Telecommunicatiewet

16.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip,

plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in

artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet € 188,30

16.1.1 Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen,

alsmede gesloten verhardingen, voorzover de werkzaamheden

plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 16.1

vermelde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met € 1,08

16.2 Het in onder 16.1 genoemde bedrag wordt:

16.2.1 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen

gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van

het netwerk, verhoogd met € 75,20

16.2.2 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het

in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde

kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van

burgemeester en wethouders is opgesteld.

16.3 Indien een begroting als bedoeld onder 16.2.2 is uitgebracht, wordt een

melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding

voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

16.4 Het tarief bedoeld in onderdeel 16.1 wordt verminderd met de van de

melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor

beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande

dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

17 Opbreekvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel

2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam € 188,30

 

18 Vergunning straatartiest, straatfotografie of filmoperateur

18.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om

een ontheffing om (buiten de kermisperioden in de gemeente) op te mogen treden

als straatartiest, straatfotograaf of filmoperateur op de openbare weg, als bedoeld

in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

18.1.1 geldig voor een dag € 35,00

18.1.2 geldig voor zes dagen €   75,00

18.1.3 geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan €   150,00

18.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

om een ontheffing om op te mogen treden als straatfotograaf tijdens de

kermissen in Edam en/of Volendam op de openbare weg, als bedoeld in

artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

18.2.1 gedurende de gehele kermisperiode in Edam € 125,00

18.2.2 gedurende de gehele kermisperiode in Volendam €   125,00

 

19 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

per perceel tot het verstrekken van:

19.1 een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister €  10,25

19.2 een uittreksel uit het WKPB-register €  10,25

19.3 een onbelastverklaring uit het WKPB-beperkingenregister €  10,25

19.4 een verzoek om informatie betreffende publiekrechtelijke beperkingen

uit het Kadastraal Register via “kadaster-on-Line” €  10,25

 

20 Speelgelegenheden

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam €  50,00

 

21 Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet. €  30,00

 

22 Leegstandwet

22.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

22.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet € 150,00

22.1.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte

als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet € 150,00

 

23 Standplaatsvergunningen

23.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel

5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

23.1.1 geldig voor een dag €  15,00

23.1.2 geldig voor maximaal een week €  30,00

23.1.3 geldig voor een periode, welke langer dan zeven dagen duurt,

per maand of gedeelte daarvan €  50,00

23.1.4 geldig voor een jaar of gedeelte daarvan € 100,00

23.1.5 geldig voor langer dan een jaar €  300,00

 

24 Reclamevergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 2:10A

van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam € 50,00

 

 

HOOFDSTUK 2

 

1 Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk of registratie

van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap

in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap, op

andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke

stand is bepaald, op:

1.1.1 maandag tot en met vrijdag € 350,00

1.1.2 zaterdag € 525,00

1.1.3 zondag € 700,00

1.2 Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een zakelijk huwelijk € 150,00

1.3 Voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

waarvan beide partijen, ten tijde van het voltrekken van het huwelijk of

registratie van het partnerschap, niet als ingezetene met een adres in de

gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, worden de

onder 1.1 vermelde tarieven verhoogd met € 124,00

1.4 Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap

buiten de door het college van burgemeester en wethouders benoemde

huwelijkslocaties is naast de onder 1.1 genoemde tarieven een bedrag

verschuldigd van € 220,00

1.5 Indien partijen of een der partijen blijkens geneeskundige verklaring

tengevolge van lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet in staat

zijn in de door het college van burgemeester en wethouders benoemde

huwelijkslocaties te verschijnen gelden de bedragen onder 1.1 genoemd.

1.6 Indien voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap

door partijen bijstand wordt gevraagd van een ambtenaar van het huis van

de gemeente om op te treden als getuige, worden de onder 1.1 vermelde

tarieven verhoogd met een bedrag per getuige van € 30,65

 

2 Trouw- en partnerschapsboekjes

2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:

2.1.1 een trouwboekje in een normale uitvoering (kunststof model) € 10,00

2.1.2 een trouwboekje in een luxe uitvoering (lederen model) € 20,25

2.1.3 een partnerschapsboekje € 10,00

 

3 Akten burgerlijke stand

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt

het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

4 Opgave omtrent aangiften

4.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van wekelijkse opgaven, vermeldende de

in dat tijdvak gedane aangiften van geboorten, huwelijken en overlijden,

alsmede de in dat tijdvak gehuwden:

4.1.1 voor elk(e) in deze opgave vermelde geborene, gehuwd paar,

ondertrouwd paar en overledene € 2,80

4.1.2 bij abonnement voor een kalenderjaar, recht gevende op de

periodieke verstrekking van de bedoelde opgaven € 115,15

met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges

per kwartaal worden berekend.

 

5 Nasporingen registers

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verrichten van een nasporing in de registers van de

burgerlijke stand, indien met de nasporing meer dan een kwartier is

gemoeid: per half uur of gedeelte daarvan € 8,55

 

 

 

 

6 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie

personen aan particulieren en aan bedrijven:

6.1.1 zonder abonnement, voor elke inlichting € 7,40

6.1.2 bij abonnement met een geldigheidsduur van een kalenderjaar:

6.1.2.1 voor 25 inlichtingen € 71,80

6.1.2.2 voor 100 inlichtingen € 179,30

6.1.2.3 voor 500 inlichtingen € 708,35

6.1.2.4 voor 1.000 inlichtingen of meer € 1.065,35

met dien verstande, dat voor een gedeelte van een kalenderjaar de leges

per kwartaal worden berekend.

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens

met behulp van alternatieve media als bedoeld in artikel 16, tweede lid,

van het Besluit basisregistratie personen € 22,69

6.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake

van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het

Besluit basisregistratie personen € 2,27

6.4 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie

personen, voor ieder daaraan besteed half uur € 8,55

 

7 Bewijzen van opneming

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de

basisregistratie personen € 8,00

 

8 Verklaringen omtrent personen e.d.

8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van:

8.1.1 een Verklaring Omtrent het Gedrag, per stuk € 30,05

8.1.2 een bewijs van opneming in de basisregistratie personen met een

bewijs van Nederlanderschap, per stuk € 8,00

8.1.3 een Bewijs van in leven zijn   € 8,00

8.1.4 enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in

het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt € 8,00

 

9 Legalisaties

9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het:

9.1.1 legaliseren van een handtekening of foto € 3,05

9.1.2 ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in

Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager € 4,25

9.1.3 waarmerken van een register € 3,05

9.1.4 waarmerken van een kopie € 3,05

 

10 Inlichtingen uit aangehaakte gegevens

10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit bescheiden, die niet

tot de basisregistratie personen behoren, aan de houders van de in

6.1 bedoelde abonnementen:

10.1.1 voor 100 inlichtingen € 13,05

10.1.2 voor 500 inlichtingen € 53,00

10.1.3 voor 1.000 inlichtingen € 82,80

 

 

 

 

 

 

 

11 Reisdocumenten

11.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van

een aanvraag:

11.1.1 van een nationaal paspoort:

11.1.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95

11.1.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05

11.1.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan

een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel 11.1.1 (zakenpaspoort):

11.1.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95

11.1.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05

11.1.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de

Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld

(faciliteitenpaspoort):

11.1.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,95

11.1.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05

11.1.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor

vreemdelingen € 51,05

11.1.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

11.1.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,95

11.1.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van

18 jaar nog niet heeft bereikt € 28,35

11.1.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 11.1.1 tot en met 11.1.5

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd

met bedrag van € 47,05

11.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een plastic beschermhoesje

voor een id-kaart of rijbewijs € 1,00

 

12 Rijbewijzen

12.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een

aanvraag:

12.1.1 tot het afgeven of vernieuwen dan wel omwisselen van een rijbewijs € 38,45

12.1.2 tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen,

per inlichting € 1,95

12.2 Het tarief als genoemd in onderdeel 12.1.1 wordt bij een spoedlevering

vermeerderd met een bedrag van € 34,10

12.3 Indien de aanvraag betrekking heeft op de afgifte van een rijbewijs ter

vervanging van een eerder aan de aanvrager afgegeven rijbewijs dat,

nog geldig is hetzij zijn geldigheid door het verstrijken van de geldigheidsduur

heeft verloren, welk rijbewijs verloren geraakt of teniet gegaan is, wordt

het onder 12.1 van dit artikel genoemde bedrag verhoogd met € 20,90

 

13 Wet bescherming persoonsgegevens

13.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de

Wet bescherming persoonsgegevens:

13.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

13.1.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina € 0,23

  met een maximum per bericht van € 5,00

13.1.1.2 meer dan 100 pagina's € 22,50

13.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 5,00

13.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard

van de vastlegging, moeilijk toegankelijke registratie € 22,50

13.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen

13.1.1 tot en met 13.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden

gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

13.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van

een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming

persoonsgegevens € 4,50

 

TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 

1 Begripsomschrijvingen

1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

1.1.1 aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

1.1.2 bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

1.1.4 Digitale aanvraag omgevingsvergunning: een aanvraag omgevingsvergunning die

is ingediend met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) (www.omgevingsloket.nl).

1.1.5. Digitale aanvraag vooroverleg: een aanvraag voor een vooroverleg die is ingediend

bij de gemeente via e-mail via het mailadres info@edam-volendam.nl of  

omgevingsvergunning@edam-volendam.nl.

1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.1.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is of het in behandeling nemen van een aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning :

indien de geraamde kosten minder dan € 100.000 bedragen € 300,00

2.1.2 indien de geraamde kosten € 100.000 of meer maar minder dan

€ 250.000 bedragen € 1.500,00

2.1.3 indien de geraamde kosten € 250.000 of meer maar minder dan

€ 500.000 bedragen € 2.000,00

2.1.4 indien de geraamde kosten € 500.000 of meer bedragen € 2.500,00

2.2 Indien, binnen een termijn van zes maanden na de bekendmaking van

de beslissing naar aanleiding van het vooroverleg, een aanvraag tot het

verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het

vooroverleg uitgewerkte aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt

ingediend, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 • 1.

  Indien een aanvraag om een vooroverleg niet digitaal is ingediend wordt

op de tarieven die betrekking hebben op de aanvraag een toeslag van 15%

in meerdering gebracht.

 

3 Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

3.1 Bouwactiviteiten

3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,

bedraagt het tarief:

3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen: 3 %,

van de bouwkosten, met een minimum van: € 300,00

3.1.1.2 indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen: 2,7 %

van de bouwkosten;

3.1.1.3 indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 3.750.000 bedragen: 2,4 %

van de bouwkosten;

van de bouwkosten;

3.1.1.4 indien de bouwkosten € 3.750.000 of meer bedragen: 2,1 %

van de bouwkosten

3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1.1 bedraagt het tarief, indien

de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of

gereedkomen van de bouwactiviteit: 150 %

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

3.1.3 Indien een activiteit plaatsvindt binnen een gebied waarvoor geen actueel

bestemmingsplan, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

(Wro), is vastgesteld, wordt gelet op artikel 3.1 lid 4 van de Wro, voor de

toetsing van die activiteit aan het bestemmingsplan op de tarieven als bedoeld

in de onderdelen 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.4 25 %

in mindering gebracht.

 • 1.

  Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal is ingediend

met gebruikmaking van het Omgevingsloket Online (OLO) wordt op de

tarieven die betrekking hebben op de aanvraag een toeslag van 15 %

in meerdering gebracht.

 

3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b,

van de Wabo, bedraagt het tarief: € 450,00

 

3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens

sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a,

van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.1:

3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo

wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo

wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de

Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

 

3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,

van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag;

3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): 100 %

van het op grond van onderdeel 3.1.1 verschuldigde bedrag.

 

3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet

tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo

wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 300,00

3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): € 300,00

3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo

wordt toegepast (buitenplanse afwijking): € 850,80

3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast

(tijdelijke afwijking) € 425,40

3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): € 850,80

3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid,

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,

van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): € 850,80

3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in

strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid,

van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c,

van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): € 850,80

3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 850,80

 

3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 

3.5.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 572,60

3.5.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, en de

vergunning geldt voor een periode korter dan 1 jaar, bedraagt het tarief: € 45,10

 

3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in

artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld

in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een aangewezen

monument, waarvoor een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen

van een monument: €  121,85

3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op

een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: € 121,85

3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht,

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van

een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen

stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c,

van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: € 121,85

 

 

 • 1.

  Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-

of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,  

beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel

2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,  bedraagt het tarief € 121,85

 

3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg

van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2,

aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 154,00

 

3.9 Uitweg/inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg

waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of

artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e,

van de Wabo, bedraagt het tarief: € 154,00

 

3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling

in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de

Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 154,00

 

3.11 Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de

opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of

de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

verordening of artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: € 154,00

3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende

zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k,

van de Wabo: € 154,00

 

3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn

voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de

dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de

Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: € 154,00

3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats

en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,

van de Natuurbeschermingswet 1998 € 154,00

 

3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de

Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief € 154,00

 

 

3.14 Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande

onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie

activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving,

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo,

bedraagt het tarief: € 154,00

3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed

kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2,

tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: € 154,00

 

3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de

tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste

fase betrekking heeft;

3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met

betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van

de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de

tweede fase betrekking heeft.

 

3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 154,00

3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 154,00

 

3.17 Advies

3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen

bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag

of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag

om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend

uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 3.18.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting

aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4 Samenloop

4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meerdere

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het

legesdeel als bedoeld in artikel 3.1.1 van de tarieventabel. De vermindering bedraagt

indien naast bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de

Wabo, gelijktijdig gecombineerd een andere activiteit wordt aangevraagd:

4.1.1 aanlegvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.2 van deze verordening voor een aanvraag

om een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo;

4.1.2 beoordeling bodemrapport

100% van de leges op grond van artikel 3.16 van deze verordening indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld;

 

 

 

 

4.1.3 sloopvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.7 van deze verordening voor een

aanvraag om een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder g en h, en artikel 2.2, eerste lid onder a, b en c van de Wabo;

4.1.4 gebruiksvergunning;

100% van de leges op grond van artikel 3.5 van deze verordening voor een

aanvraag voor het in gebruik nemen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d,

van de Wabo;

4.1.5 kapvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.10 van deze verordening voor een

aanvraag om een kapvergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g,

van de Wabo;

4.1.6 monumentenvergunning

100% van de leges op grond van artikel 3.6 van deze verordening voor een

aanvraag om een monumentenvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder f, van de Wabo of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

onder b, van de Wabo;

 

5 Teruggaaf

5.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten,

als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2, 3.6 en 3.7, intrekt terwijl deze reeds in

behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf

van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na

het in behandeling nemen ervan 50 %

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit

verschuldigde leges;

 

6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project: € 100,00

 

7 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,

van de Wet ruimtelijke ordening € 20.000

7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

onder a, van de Wet ruimtelijke ordening € 850,80

 

 8 In deze titel niet benoemde beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: € 154,00

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 

1 Drank- en Horecawet

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

1.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3

van de Drank- en Horecawet € 200,00

1.1.2 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 100,00

1.1.3 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,

tweede lid, van de Drank- en Horecawet € 100,00

1.1.4 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van de

Drank- en Horecawet, dan wel de Drank- en Horecaverordening € 35,00

 

2 Brandbeveiligingsverordening

2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig

gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, van de

brandbeveiligingsverordening voor een inrichting:

2.1.1 kleiner dan 500 m2 € 45,10

2.1.2 van 500 m2 tot 1500 m2  € 90,35

2.1.3 groter dan 1500 m2 € 180,70

2.2 Teruggaaf

2.2.1 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.1 wordt

ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen

ervan, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de verschuldigde leges.

2.2.2 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.1 wordt

geweigerd bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de verschuldigde

leges.

 

3 Kinderopvang

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau

of voorziening voor gastopvang:

voor een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (KDV)

of peuterspeelzaal € 835,83

3.1.2 voor een gastouderbureau (GOB) € 835,83

3.1.3 voor een voorziening voor gastouderopvang (GO) € 150,00

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit van de raad

van de gemeente Edam-Volendam

van 18 december 2014

 

de griffier, de voorzitter,