Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 255

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2018Nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad

105-2015, no. 5L

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2016.

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2015;  

 

gelet op het bepaalde in artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2016.

 

 

Artikel 1 Kosten van bestaan

 • 1.

  Op grond van artikel 255, lid 4, van de Gemeentewet, en artikel 1 van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen worden de kosten van bestaan gesteld op 100% van de normuitkering als bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van pensioengerechtigden gesteld op 100% van de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Artikel 2 Kosten kinderopvang

Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding worden tevens de kosten van kinderopvang in aanmerking genomen. Een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 28, lid 3, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor de ingangsdatum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De ingangsdatum van dit besluit is 1 januari 2016.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016”.

Aldus besloten door de raad van de

gemeente Edam-Volendam in zijn openbare

vergadering gehouden op 15 december 2015

De griffier, De voorzitter