Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Aanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016
CiteertitelAanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet arbeid en zorg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-12-201601-01-2016nieuwe regeling

13-06-2016

Gemeenteblad nr. 178232, 19-12-2016

D-1604031

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende afspraken buitengewoon verlof 2016

Het college van de gemeente Edam-Volendam,

overwegende dat de Wet arbeid en zorg (Wazo) het recht geeft aan een werknemer op calamiteiten- en kortdurend zorgverlof,

overwegende dat de gemeente Edam-Volendam met de medezeggenschap daarover een nadere regeling kan treffen,

overwegende, dat het gelet op de werkpraktijk binnen de voormalige gemeenten Edam-Volendam en Zeevang het wenselijk wordt bevonden om vanaf 1 januari 2016 en in ieder geval bij een overlijden van een bloed- of aanverwant of voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap daarover, en ten behoeve van de toepassing binnen de nieuwe gemeente Edam-Volendam, afspraken te maken,

 

B E S L U I T :

 

Buitengewoon verlof met behoud van salaris en toegekende salaristoelage(n) aan de ambtenaar te verlenen:

 • 1.

  In geval van diens huwelijk of geregistreerd partnerschap maximaal 28,8 uur bij een fulltime aanstelling. Bij een parttime aanstelling is dit verlof naar rato.

 • 2.

  Bij overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste graad voor maximaal 4 werkdagen.

 • 3.

  Bij overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad maximaal 2 werkdagen.

 • 4.

  Als de ambtenaar is aangewezen als testamentair executeur bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad kan het verlof als bedoeld onder lid 3 worden verlengd tot maximaal 4 werkdagen.

 • 5.

  Het verlof genoemd onder lid 2 tot en met 3 kan worden opgenomen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie.

 • 6.

  Voor het bepalen van de graad van bloed- of aanverwantschap wordt het schema aangehouden welke als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

 • 7.

  In aanvulling op het bepaalde onder 2 tot en met 6 wordt onder aanverwantschap niet alleen de verhouding gerekend tussen de ene echtgenoot of geregistreerde partner en de betref-fende bloedverwanten van de andere echtgenoot of geregistreerde partner, maar wordt ook de relatie met de persoon met wie binnen de betreffende graad ongehuwd wordt samengewoond daarmee gelijkgesteld, blijkens een registratie in de basisregistratie personen van de woongemeente.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 13 juni 2016.

de secretaris, drs. M.A.J.R. Hermans

de burgemeester, W.J.F.M. van Beek