Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening van de raad van Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de raad van Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam)
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenRaadsvoorstel Bijlage 1 Bijlage 2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen edam-Volendam 2016 d.d. 24-03-2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2018nieuwe regeling

18-10-2018

gmb-2018-233218

D-1819160/D-ADV-1803805

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de raad van Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels omtrent het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen (Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 september 2018;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 3.8, eerste lid en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam.

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt (bijlage 1); en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie (bijlage 2).

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam.

 • 3.

  De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Edam-Volendam 2016 komt hierbij te vervallen.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 oktober 2018,

de raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier,

mw. mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.