Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats van de gemeente Edam-Volendam gelegen aan de Matthijs Tinxgracht te Edam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats van de gemeente Edam-Volendam gelegen aan de Matthijs Tinxgracht te Edam
CiteertitelBeheersverordening op de Algemene begraafplaats 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging, Gemeentewet artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199422-11-2011Nieuwe regeling

23-12-1993

Onbekend

209-93

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening op de Algemene begraafplaats 1994

De raad der gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 1993, no. 209-93;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaats;

gelet op artikel 7, 21, 26-29 en 38, tweede lid van de Wet op de lijkbezorging, artikel 168 (149 nieuw) van de gemeentewet en de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht;

b e s l u i  t :

vast te stellen de volgende:VERORDENING OP HET BEHEER EN HET GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS VAN DE GEMEENTE EDAM-VOLENDAM GELEGEN AAN DE MATTHIJS TINXGRACHT TE EDAM.

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de Algemene Begraafplaats van de gemeente Edam-Volendam, gelegen aan de Matthijs Tinxgracht te Edam;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • - het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • - het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  een graf bij de gemeente in beheer waarin aan ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  algemene urnennis:een speciaal en uitsluitend voor bijzetting van asbussen ingerichte gelegenheid op de Algemene Begraafplaats;

 • e.

  eigen urnennis:een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • i.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf of een gedenkplaats;

 • j.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • k.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • l.

  rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf of eigen urnennis.

Artikel 2 Uitbreiding begrippen eigen en algemeen graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder “eigen graf” mede verstaan: eigen urnennis.

HOOFDSTUK 2 OPENSTELLING; ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS

Artikel 3 Openstelling begraafplaats

 • 1.

  De begraafplaats is voor eenieder dagelijks toegankelijk gedurende door burgemeester en wethouders bij nadere regels vast te stellen tijden. Zij maken deze tijden openbaar bekend.

 • 2.

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 3.

  Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as.

   

Artikel 4
 • 1.

  Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van burgemeester en wethouders, werkzaamheden voor derden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten.

 • 2.

  Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden:

  a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen anders dan voor een begrafenis of het vervoeren van materialen;

  b. sneller dan 10 km per uur.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van lid 2.

 • 4.

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

   

 • 5.

  Degenen die zich niet aan de in het vierde lid bedoelde aanwijzing houden, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

Artikel 5
 • 1.

  Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.

 • 2.

  De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

Artikel 6 Opgravingen en ruimen

Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.

HOOFDSTUK 3 VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING

Artikel 7 Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Degene, die wil doen begraven of as wil doen bijzetten geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling

  niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2.

  Het lijk dan wel het omhulsel en de asbus of de urn moeten zijn voorzien van een duurzaam identiteitskenmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de administratie van de begraafplaats.

 • 3.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De

  nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt.

  De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 8 Over te leggen stukken

 • 1.

  Begraving mag slechts geschieden indien van tevoren het verlof tot begraven of de bezorging van as is overgelegd aan de beheerder.

 • 2.

  Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3.

  Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 15, tweede lid.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren,

 • 5.

  De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken.

Artikel 9 Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De tijden van begraven en het bezorgen van as zijn:

  • a.

   in de maanden april tot en met september op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.

  • b.

   in de maanden oktober tot en met maart op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur op zaterdagvan 9.00 tot 12.00 uur.

 • 2.

  Als gewone uren van begraving worden aangemerkt de uren tussen 9.00 en 14.00 uur op alle werkdagen.

 • 3.

  3. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen van de in lid 1 genoemde tijden afwijken.

HOOFDSTUK 4 INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN

Artikel 10 Indeling graven en asbezorging

 • 1.

  Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

  a.eigen graven;

  b. eigen urnennissen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de eigen graven. Zij bepalen tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de eigen graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de Lijkbezorging.

Artikel 11 Aantal overledenen in algemene graven

In de algemene graven kan een door burgemeester en wethouders te bepalen aantal lijken worden begraven.

Artikel 12 Volgorde van uitgifte

De eigen graven worden slechts voor directe begraving uitgegeven.

Artikel 13 Termijnen eigen graven

 • 1.

  Burgemeester en wethouders verlenen, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats zulks toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van twintig of dertig jaar het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de

  datum van de eerste begraving.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien jaren, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3..

  Het in dit artikel bedoelde recht kan niet langer gelden dan tot het tijdstip waarop het terrein feitelijk aan zijn bestemming als begraafplaats zal zijn onttrokken.

 • 4.

  Een recht als in dit artikel bedoeld, kan slechts aan één rechthebbende worden verleend ten behoeve van zichzelf en voor de personen genoemd in artikel 15, eerste lid. Verlenging van het recht ten behoeve van een ander is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

Artikel 14 Grafkelder

Burgemeester en wethouders kunnen aan de rechthebbende op een eigen graf vergunning verlenen tot het daar voor eigen rekening doen aanbrengen van een grafkelder overeenkomstig de door hen te stellen voorwaarden.

Artikel 15 Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven ten name van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op aanvraag van de rechthebbende ten name van een

  ander dan de vorengenoemde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan het eigen graf worden overgeschreven op naam van de echtgenoot of levenspartner dan wel een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen één jaar na het overlijden van de rechthebbende. Overschrijving ten name van een ander dan in de vorige leden bedoelde personen is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 3.

  Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan burgemeester en wethouders niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, zijn burgemeester en wethouders bevoegd het recht op het eigen graf te

  doen vervallen.

 • 4.

  Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van een jaar kunnen burgemeester en wethouders het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd.

Artikel 16 Afstand doen van graven

Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Artikel 17 Sluiting van graven

 • 1.

  Op aanvraag van de rechthebbende kunnen burgemeester en wethouders een graf gesloten verklaren. Gedurende de tijd dat een graf gesloten is, mag daarop geen andere grafbedekking worden geplaatst en mag daarin geen andere begraving plaats hebben, of asbus worden

  bijgezet, dan die van de stoffelijke overschotten van de personen die de rechthebbende in zijn aanvraag met name heeft genoemd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen in overleg met de rechthebbende de periode waarvoor de in het eerste lid bedoelde sluiting zal geschieden. Zij stellen de bijzondere voorwaarden vast, waaraan moet zijn voldaan alvorens het graf gesloten wordt verklaard.

HOOFDSTUK 5 GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 18 Vergunning grafbedekking

 • 1.

  Voor het hebben van een grafbedekking is de schriftelijke vergunning nodig van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekkingen en de wijze van aanbrengen kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor de van door hen vastgestelde

  nadere regels.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren indien:

  a.niet voldaan wordt aan de door hen vastgestelde nadere regels;

  b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 19 Grafbeplanting

Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende twaalf weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende indien deze daarvoor tevoren een mondelinge of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij de beheerder.

Artikel 20 Verwijdering grafbedekking

 • 1.

  De grafbedekking kan na het verstrijken van de graftermijn door burgemeester en wethouders worden verwijderd.

 • 2.

  Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking wordt gedurende ten minste één jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd op een op het te ruimen graf te plaatsen bordje door burgemeester en wethouders bekendgemaakt,

  tenzij het adres van de rechthebbende bij burgemeester en wethouders bekend is. In dat geval maken zij aan hem uiterlijk één jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend.

 • 3.

  Op grond van een daartoe door de rechthebbende bij burgemeester en wethouders ingediende aanvraag, blijft de grafbedekking na verwijdering nog gedurende twaalf weken ter beschikking van degene aan wie een vergunning als bedoeld in artikel 18 was verleend. De

  aanvraag kan worden ingediend gedurende de in het tweede lid genoemde termijn.

 • 4.

  De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien:

  • -

   geen aanvraag op grond van het derde lid is ingediend en de termijn waarbinnen deze aanvraag had kunnen worden ingediend is verstreken;

  • -

   de grafbedekking niet binnen twaalf weken nadat deze van het graf is verwijderd, isafgehaald.

Artikel 21 Onderhoud door de rechthebbende

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 2.

  Indien hij nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kunnen burgemeester en wethouders de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter

  beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 3.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats als het adres van de rechthebbende niet bekend is. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Artikel 21a Onderhoud door de gemeente

 • 1.

  De rechthebbende kan burgemeester en wethouders verzoeken het onderhoud en/of het schoonhouden en verzorgen van het graf en de grafbedekking van gemeentewege te doen geschieden waaronder niet is begrepen herstelling of vernieuwing noch vergulden, verzilveren of lakken van letters.

 • 2.

  Voor de onder lid 1 bedoelde verrichtingen is een recht verschuldigd, zoals is vastgesteld in de heffingsverordening.

 • 3.

  Aanvaarding van het onder lid 2 bedoelde recht is slechts mogelijk, indien de voorwerpen of beplanting, voor het onderhoud waarvan het recht wordt betaald, zich in goede staat bevinden.

 • 4.

  Indien bij controle voor het betalen van het recht enig gebrek wordt geconstateerd aan de voorwerpen of de beplanting, voor het onderhoud waarvan het recht is verschuldigd, wordt dit aan de aanvrager bekend gemaakt onder mededeling, dat eerst de nodige herstellingen

  moeten zijn verricht, alvorens het recht kan worden aanvaard.

 • 5.

  Indien de benodigde herstellingen, als onder lid 4 bedoeld, van gemeentewege kunnen worden verricht, wordt dit onder opgave van het bedrag der herstellingskosten aan aanvrager bekend gemaakt. Na betaling van de kosten worden de herstellingen uitgevoerd.

HOOFDSTUK 6 RUIMING VAN GRAVEN EN URNENNISSEN

Artikel 22 Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1.

  Het voornemen van burgemeester en wethouders om een graf te ruimen wordt ten minste één jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden op een bij het te ruimen graf te plaatsen bordje ter kennis van de belanghebbenden gebracht, tenzij het adres van de rechthebbende op het graf aan hem bekend is. In dat geval maken zij aan hem uiterlijk één jaar voor het genoemde tijdstip per brief hun voornemen bekend.

 • 2.

  De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven en de as wordt verstrooid op een daartoe bestemd afgesloten gedeelte van de begraafplaats.

 • 3.

  Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraven elders.

 • 4.

  De rechthebbende op een eigen graf, kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de overblijfselen te doen verzamelen om deze wederom in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een eigen urnennis kan de beheerder vragen de urn ter beschikking te houden om elders bij te zetten of de as te doen verstrooien.

HOOFDSTUK 7 INSTANDHOUDEN HISTORISCHE GRAVEN EN OPVALLENDE GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 23 Lijst

 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden een lijst bij van graven die van historische betekeniszijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2.

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoeken burgemeester en wethoudersof er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

HOOFDSTUK 8 INRICHTING REGISTER

Artikel 24 Voorschriften

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen voorschriften vast voor het register van de begraven lijken en de bezorgde as.

 • 1.

  Het register wordt bijgehouden door de daartoe aangewezen ambtenaar.

HOOFDSTUK 9 KLACHTEN

Artikel 25

Ingezetenen en in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaats bij burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

HOOFDSTUK 10 SLOTBEPALINGEN

Artikel 26 Overgangsbepaling

De rechten en verplichtingen met betrekking tot eigen graven die voortvloeien uit de ingevolge artikel 28 ingetrokken verordening, worden geacht ingevolge deze verordening te zijn ontstaan.

Artikel 27 Strafbepaling

Overtreding van de artikelen van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie, terwijl bovendien als straf openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak kan worden opgelegd.

Artikel 28 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met ingang van die datum vervalt de Beheersverordening Algemene Begraafplaats zoals die door de raad is vastgesteld op 24 november 1977 en alle sedertdien daarop aangebrachte wijzigingen.

Artikel 29 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Beheersverordening op de Algemene begraafplaats 1994”.

 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Edam-Volendam in zijn Openbare vergadering gehouden op 23 december 1993.

de secretaris, de voorzitter,