Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeren voor vergunninghouders (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeren voor vergunninghouders (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Edam-Volendam/628636/CVDR628636_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-305226

D-1825337

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de aanwijzing van terreinen en weggedeelten voor parkeren voor vergunninghouders (Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om terreinen, weggedeelten en tijdstippen aan te wijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders;

 

gelet op artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020;

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, eerste en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeren vergunninghouders

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders in de zin van artikel 2, eerste lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2020 worden aangewezen de navolgende terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Edam-Volendam en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd:

  • 1.

    Volendam: H.J. Calkoengracht, W.J. Tuijnstraat, Dwarsstraat, Stationsstraat en Spoorbuurt als zone S.

  • 2.

    Volendam: achter Zuideinde 11 t/m 75a (oneven).

  • 3.

    Volendam: auto parkeerplaatsen op parkeerterrein Parallelweg (gedeeltelijk).

Artikel 3 Tijdstippen waarop vergunninghouders mogen parkeren

Als tijdstippen waarop parkeren van vergunninghouders in de zin van artikel 2, derde lid, is toegestaan vast te stellen: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

Artikel 4 Intrekken oude regeling

Aanwijzingsbesluiten die zijn vastgesteld op grond van de Parkeerverordening Edam-Volendam uit 2018 worden ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 10 december 2019.

De secretaris,

H. van der Woude

De burgemeester,

L.J. Sievers