Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011
CiteertitelVerordening precariobelasting 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2016nieuwe regeling

13-12-2010

Stadskrant, 20-12-2010

93-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2011

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : een etmaal, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand : een kalendermaand;

 • d.

  jaar : een kalenderjaar.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:

 • a.

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • b.

  vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam;

 • c.

  voorwerpen of werken, welke in een uitsluitend algemeen belang voorzien of welke uitsluitend worden gebezigd voor weldadige doeleinden;

 • d.

  voorwerpen door circussen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening

bepaalde.

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

 • 1.

  Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2.

  Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders bepaald.

 • 3.

  De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 5.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand;

 • 6.

  Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Indien de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak van een kalenderjaar is de belasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belasting wordt geheven over een ander belastingtijdvak dan een kalenderjaar is de belasting verschuldigd bij het einde van het belastingtijdvak.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de naar jaartarieven geheven belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven belasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen precariobelastingen worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de precariobelasting.

Artikel 12 Kwijtschelding

Bij de invordering van precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

   

  De "Verordening precariobelasting 2008" van 13 december 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2011".

Aldus besloten door de raad van de

gemeente Edam-Volendam in zijn openbare

vergadering gehouden op 13 december 2010.

 

de griffier,                                  de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving

Eenheid

Dag

Week

Maand

Jaar

Seizoen

1-2 tm 31-10

1.  Bouwmaterialen

m²   

€ 1,18

€ 3,17

€ 6,34

 

 

Door bouwmaterialen, grond, 

keten, loodsen, bouwwerktuigen (waaronderbegrepen rails en kraanbanen) en stellingen ingenomen of door een

schutting afgesloten grond

 

 

 

 

 

 

 

2.  Terrassen, banken, tafeltjes, stoelen,

€ 1,18

€ 3,17

€ 6,34

 

€ 15,73

     tochtschermen, en dergelijke

 

 

 

 

 

 

 

3.  Voorwerpen voor reclamedoeleinden

 

 

 

 

 

 

a.  Voorwerpen gebezigd tot reclame

 

 

 

 

     doeleinden met een permanent 

 

 

 

 

karakter 

 

 

€ 9,96

b. Voorwerpen gebezigd tot reclame

 

 

 

 

          doeleinden met een tijdelijk 

 

 

 

 

      karakter 

€ 1,18

€ 3,17

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Automaten en zonneschermen

 

 

 

 

 

 

 

Automaat

automat

 

 

 

 €58,45

 

 

 

Zonnescherm 2 m² en

kleiner

 m²

 

 

 

 €6,34

 

 

Zonnescherm groter en

2m

 

 

 

 €11,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beerputten, gierputten, bakken en

Tank etc

 

 

 

€ 19,57

 

     tanks

     Voor het hebben in openbare gemeente- 

     grond van een beerput, gierput, bak of 

     andere verzamelplaatsen van stoffen.  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Rijwielhekken, rijwieltegels, palen, 

 

 

 

 

 

 

    masten

 

 

     Rijwielhek  

€ 5,25

     Paal of mast 

paal of mast

€ 5,25

 

 

 

 

 

 

 

7.  Installaties voor het al dan niet 

 

 

 

 

 

 

     automatisch aftappen van motorbrand-

 

 

     stoffen, olie, lucht of watertanks

 

 

     1. Aftappunten voor levering van 

Per stuk

€ 20,25

         benzine, olie, gas of andere 

 

 

         vloeibare brandstoffen  € 

 

 

     2. Tanks voor het bewaren van 

€ 8,14

         benzine, olie, gas of andere 

 

 

         vloeibare stoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uitstalling van goederen

 

 

 

 

 

 

     Voor het uitstallen van winkelgoederen

 

 

 

     op of boven openbare gemeentegrond.

 

 

     a. voor de eerste 5 m² 

€ 54,62

€ 34,03

     b. voor de volgende m²

 

€ 10,32

€ 7,96

 

 

 

 

 

 

 

9. Viskaren en kisten

 

 

 

 

 

 

     a. Voor het hebben in openbaar gemeentewater van viskaren 

 

 

€ 6,06

                   

 

 

 

 

b. voor het hebben op openbare gemeentegrond van kisten, kratten of fusten

€ 3,26

€ 10,32

€ 20,25

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bruggen en trappen

brug of trap

 

 

 

€ 5,25

 

     Voor het hebben op of boven 

     openbare gemeentegrond van 

        een trap of brug 

 

 

 

 

 

 

 

11. Luifels

 

 

 

 

 

 

     Voor het hebben op of boven openbare

 

 

     gemeentegrond van luifels 

 

 

     a. voor de eerste 5 m²    

€ 19,20

 b. voor de volgende m²

€ 4,52

 

 

 

 

 

 

 

12.  Telefooncellen

 

 

 

 

 

 

Voor het hebben van telefooncellen

telefooncel

€ 20,25

op openbare gemeentegrond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   Portocabins

 

 

 

 

 

 

       Voor het hebben van portocabins, 

m²   

€ 1,18

€ 3,17

€ 6,34

      noodwinkels of andere tijdelijke

 

 

 

 

      huisvesting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Tijdelijke standplaatsen

 

 

 

 

 

 

       Voor het hebben van voorwerpen, 

m²   

€ 1,18

      op een tijdelijke standplaats waarvoor

 

 

      een vergunning is afgegeven