Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Gemeentelijke leidraad invordering belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeentelijke leidraad invordering belastingen
CiteertitelLeidraad Invordering Ede 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpretributies, belastingen en heffingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeentelijke leidraad invordering belastingen is op te vragen bij de afdeling Belastingen telefoonnummer: 0318 - 680 416, en te raadplegen via WWW.VNG.nl.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990, art. 69
 2. Gemeentewet; Titel IV, hoofdstuk XV, paragraaf 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-200624-12-2015nieuwe regeling

31-01-2006

Ede Stad 8/2/2006

BB 2006/10

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeentelijke leidraad invordering belastingen

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2006, nr. BB 2006/13;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ;

gelet op artikel 69 van de Invorderingswet 1990 en Titel IV, hoofdstuk XV, § 4 van de Gemeentewet.

Artikel 1. Inleiding

De gemeente Ede sluit in haar invorderingsbeleid aan bij de ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen’ opgesteld door de VNG, voor het laatst gewijzigd vastgesteld op 1 september 2005. De punten waarop wij een afwijkend beleid voeren zijn vastgelegd in deze gemeentelijke leidraad.

Artikel 2. Afwijkingen van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen (model VNG)

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 7

§ 1 Betaling en afboeking

Mededeling afboeking

11

In de eerste zin invoegen ‘niet’ tussen ‘De belastingschuldige wordt’ en ‘van iedere afboeking van een betaling’. De tekst van dit lid schrappen vanaf ‘, tenzij het betreft’. De komma na ‘op de hoogte gesteld’ vervangen door een punt.

Hoofdstuk III Dwanginvordering

Artikel 11

§ 1 Aanmaning

Achterwege laten tussentijdse vervolging

2

Tekst van dit lid schrappen vanaf ‘indien het achterstallige bedrag’. Na ‘in het algemeen achterwege’ een punt plaatsen.

Ten onrechte een aanmaning verzonden

5

Invoegen ‘schriftelijk’ na ‘Indien een belanghebbende zich’.

Hoofdstuk IV Bijzondere bepalingen

Afdeling 3 Uitstel van betaling, kwijtschelding en verjaring

Artikel 25

§ 1 Algemene uitgangspunten uitstelbeleid

Uitstel van betaling op verzoek of ambtshalve

3

Uit alinea 1 schrappen de 2e zin: van ‘Onder voorwaarden de ontvanger‘ tot en met ‘(zie § 13, tweede lid, hierna).’

Invoegen tussen alinea 1 en 2: ‘Van naheffingsaanslagen parkeerbelastingen, van nota’s van kennisgeving van leges en van voorlopige aanslagen toeristenbelasting wordt geen uitstel van betaling verleend.’

§ 9 De aard van de schuld en de soort (betalingsproblemen algemeen)

Voorlopige aanslagen

2

Dit onderdeel geheel schrappen.

§ 13 Betalingsregeling voor particulieren

Verzoek voor enkele maanden uitstel toestaan

2

1e zin vervangen ‘(schriftelijk of telefonisch)’ door ‘schriftelijk’.

De onderdelen a. tot en met e. vernummeren tot b. tot en met f. en invoegen het volgende onderdeel a.

’a. De vervaldagen voor de automatische incasso zijn verstreken.’

Na de bestaande tekst invoegen: ‘Op verzoek aan een particulier in de regel zonder nader onderzoek uitstel van betaling worden verleend als de betalingstermijnen voor betaling via automatische incasso nog niet zijn verstreken en belastingschuldige terstond een

machtiging voor automatische incasso afgeeft aan de gemeente. De periode van uitstel loopt in dat geval maximaal tot en met de datum van de laatste reguliere betalingstermijn van de automatische incasso’

Artikel 26

§ 1 Algemeen

Het indienen van een verzoek om kwijtschelding

8

Invoegen ‘vóór de vierde betalingstermijn van de aanslag’ tussen ‘Het verzoek om kwijtschelding moet’ en ‘worden ingediend op een daartoe ingesteld formulier enz.’

Toevoegen de volgende alinea 2: Wanneer een belastingschuldige van een aanslag over een bepaald belastingjaar volledige kwijtschelding heeft gekregen, op zijn/haar telefonisch of schriftelijk verzoek van een eventuele volgende aanslag gecombineerde heffingen over datzelfde belastingjaar eveneens kwijtschelding worden verleend. Geen kwijtschelding wordt verleend als op de dagtekening van de nieuwe aanslag zijn/haar financiële situatie zodanig is veranderd dat bij een hernieuwde volledige beoordeling voor aanslagen over het betreffende belastingjaar geen kwijtschelding meer zou worden verleend.

§ 2 Kwijtschelding van belastingen in de privésfeer

Uitgaven voor huur/hypotheekrente en erfpachtcanons

21

Voor de bedragen in deze tekst dient u uit te gaan van de bedragen in de actuele versie van de ‘Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen’(model VNG).

Huursubsidienormen en ouderenhuishouden

21a

Voor de bedragen in deze tekst dient u uit te gaan van de bedragen in de actuele versie van de ‘Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen’(model VNG).

Normbedragen voor bestaanskosten

26

Waar in dit lid staat ‘90%’, wordt dit vervangen door ‘100%’ behalve het gedeelte in de 2e zin vóór ‘van het feitelijke inkomen’.

Invoegen in de 1e alinea tussen ‘van de voor het desbetreffende huishoudtype geldende ouderennormen.’ en ‘De voor de kwijtschelding van belang zijnde huishoudtypen, enz’, de volgende zin: ‘Uit het oogpunt van doelmatigheid worden de normbedragen altijd op één hele euro naar boven afgerond.’

De tekst van dit lid vanaf de laatste zin van de derde alinea schrappen en vervangen door: ‘De maximum kwijtscheldingsnorm van 100% per maand voor de verschillende huishoudtypen op basis van de bijstandsnormen zoals die op dit moment gelden is gelijk aan de normbedragen in Hoofdstuk 3 van de Wet Werk en Bijstand.

Als echtgenoot wordt mede aangemerkt de ongehuwde die met een ander een gezamenlijke huishouding voert, tenzij die ander een bloedverwant in de 1e graad is. Zie voor de definitie van het begrip gezamenlijke huishouding het derde lid van deze paragraaf.

Onder een alleenstaande ouder wordt verstaan: de ongehuwde die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander, tenzij die ander een bloedverwant in de 1e graad is.

Onder een alleenstaande wordt verstaan: de ongehuwde die geen tot zijn last komende kinderen heeft en geen gezamenlijke huishouding voert met een ander tenzij die ander een bloedverwant in de 1e graad is.

N.B. Onder ‘kind’ wordt verstaan: het in woonachtige kind. Onder ‘ten laste komend kind’ wordt verstaan het kind jonger dan 18 jaar voor wie de alleenstaande ouder of de gehuwde aanspraak maken op kinderbijslag.’

Verblijf in inrichting

26a

De vermeldde normbedragen vervangen door de actuele normbedragen uit de Wet Werk en Bijstand.

Hoofdstuk XII Vervolgingskosten

§ 3 Vermindering en redres

Onverschuldigdheid

3

Tweede aandachtstreepje met bijbehorende tekst schrappen.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Leidraad Invordering Gemeente Ede’ van september 2004 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  deze leidraad treedt in werking met ingang van 1 januari 2006;

 • 3.

  deze leidraad kan worden aangehaald als ‘Leidraad Invordering 2006’.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethoudersd.d. 31 januari 2006.

Bekendgemaakt d.d. 8 februari 2006.