Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Nadere regel Re-integratieverordening Ede 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel Re-integratieverordening Ede 2015
CiteertitelNadere regel Re-integratieverordening Ede 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2015nieuw

10-02-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 716

25565

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,

gelet op de artikelen 7, derde lid, 11, tweede lid, 18, tweede lid, 19, vierde en 21, eerste lid, onder a van de Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015;

Besluit:

Vast te stellen de hierna volgende Nadere regel Re-integratieverordening Ede 2015

De re-integratieverordening

Artikel 1 Premie participatieplaats gericht op re-integratie

 • 1.

  Het college verstrekt een premie aan de uitkeringsgerechtigde die onbeloonde additionele werkzaamheden verricht conform artikel 10a, zesde lid van de Participatiewet en artikel 7, derde lid, van de Re-integratieverordening Participatiewet Ede 2015 .

 • 2.

  Het recht op een premie als bedoeld in het eerste lid wordt iedere zes maanden beoordeeld en uitbetaald.

 • 3.

  De premie bedraagt per maand maximaal 100 euro op basis van een deelname van 32 uur per week.

 • 4.

  Indien de activiteiten minder dan 32 uur per week bedragen, wordt de hoogte van de premie naar rato vastgesteld.

 • 5.

  De premie wordt geweigerd indien bij de beoordeling blijkt dat de belanghebbenden de aan de onbeloonde additionele werkzaamheden verbonden verplichtingen in de voorafgaande zes maanden heeft geschonden.

Artikel 2 Loonkostensubsidie gericht op re-integratie

 • 1.

  De aan een werkgever te verstrekken loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 18 van de Re-integratie-verordening Participatiewet Ede 2015 bedraagt maximaal 50% van de bruto-loonkosten, gedurende maximaal twaalf maanden.

 • 2.

  Het college houdt bij het bepalen van de hoogte van de loonkostensubsidie rekening met de capaciteiten van de werknemer en van de van hem te verwachten werkzaamheden.

Artikel 3. Overgangsrecht Re-integratieverordening

Een persoon die gebruik maakt van een toegekende voorziening op grond van de ‘Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Ede 2012’, die moet worden beëindigd op grond van deze verordening, behoudt deze voorziening voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden uit de ‘Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Ede 2012’ voor de duur dat deze is verstrekt.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Nadere regel Re-integratieverordening Ede 2015.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking na de achtste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 10 februari 2015, nummer 25565.

Burgemeester en wethouders,

de secretaris, w.g. WIELINGA

de burgemeester, w.g. VAN DER KNAAP

Toelichting

Artikel 1 Premie bij de Participatieplaats gericht op re-integratie

In artikel 10a, zesde lid van de Participatiewet is bepaald dat het college aan belanghebbende, telkens nadat hij gedurende zes maanden op grond van dit artikel additionele werkzaamheden heeft verricht, een premie (berekend per maand) van maximaal 100 euro verstrekt, indien hij naar het oordeel van het college in die zes maanden voldoende heeft meegewerkt aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. De uitkeringsgerechtigde die onbetaalde additionele werkzaamheden verricht, kan daarom iedere zes maanden in aanmerking komen voor een premie. Hiervoor moet hij wel voldoende meewerken aan het vergroten van zijn kans op inschakeling in het arbeidsproces. Doet hij dat niet, dan wordt de premie geweigerd. Het maximum aantal uren is vastgesteld op 32 uur per week. De premie wordt naar rato vastgesteld als minder dan 32 uur per week wordt gewerkt. De premie aan de belanghebbende wordt ieder half jaar uitbetaald. Bij tussentijdse beëindiging van de uitkering wordt de premie gelijk uitbetaald. Het college acht het vanzelfsprekend dat degene voor wie de additionele werkzaamheden worden verricht na het eerste jaar een vergoeding betaalt aan het college die overeenstemt met de hoogte van de premie. Het college heeft dan beoordeeld dat betrokkene vooruitgang heeft laten zien en het is niet meer dan vanzelfsprekend dat de de derde – die daarvan profijt heeft – een financiële bijdrage daarvoor levert.

Artikel 2 Loonkostensubsidie gericht op re-integratie

Onder kwetsbare werknemer, zoals bedoeld in artikel 18, derde lid, van de re-integratieverordening, wordt

verstaan de persoon:

– die voorafgaande aan de indienstneming tenminste zes maanden geen regulier betaalde betrekking heeft gehad

– geen startkwalificatie bezit

– ouder is dan 27 jaar.