Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Subsidieregeling sportactiviteiten jeugd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling sportactiviteiten jeugd
CiteertitelSubsidieregeling sportactiviteiten jeugd
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Ede 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201601-01-2016nieuwe regeling

26-01-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 1066

42383

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling sportactiviteiten jeugd

Het college van burgemeester en wethouders van Ede;

gelet op artikel 3 van de Asv Ede 2015;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling sportactiviteiten jeugd:

Artikel 1. Activiteiten

Het beoefenen, organiseren en uitvoeren voor het structureel aanbieden van sportactiviteiten voor jeugd tot 18 jaar

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een organisatie die:

  • a.

   binnen de gemeente Ede werkzaam is;

  • b.

   een minimum aantal van 10 betalende jeugdleden heeft;

  • c.

   is aangesloten bij een koepelorganisatie of federatie op het terrein waarop de sportactiviteit wordt uitgevoerd, die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF.

 • 2.

  Om voor deze subsidie in aanmerking te komen bedraagt de gemiddelde contributie mimimaal € 30 per jaar/seizoen per jeugdlid tot 18 jaar.

Artikel 3. Hoogte van de subsidie

De subsidie is gebaseerd op een door het college vast te stellen normbedrag per jeugdlid, die per categorie sportactiviteiten kan worden vastgesteld. Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën van instellingen:

 • a.

  in het bezit van een eigen kantine die door de vereniging of een exploitant wordt geëxploiteerd

 • b.

  niet in het bezit van een eigen kantine

Artikel 4. Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze regeling.

 • 2.

  Indien het totaal van tijdig volledig aangevraagde subsidies het subsidieplafond overstijgt, wordt het bedrag naar evenredigheid verdeeld. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als na toekenning van tijdig volledig ingediende aanvragen het subsidieplafond nog niet is bereikt, dan worden nadien ingediende aanvragen behandeld in volgorde van binnenkomst.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de Asv Ede 2015 dient een volledige aanvraag om een jaarlijkse subsidie op grond van deze subsidieregeling door ons te zijn ontvangen tussen 1 maart en 1 mei van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6. Subsidievaststelling

Subsidieontvangers, die op grond van deze regeling een subsidie ontvangen, hoeven geen aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen. De toegekende subsidie wordt direct vastgesteld.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Sportactiviteiten jeugd wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. De regeling werkt terug tot en met 1 januari 2016, met uitzondering van het bepaalde in het eerste lid.

 • 3.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportactiviteiten jeugd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2016, zaaknummer 42383.

Burgemeester en wethouders,

secretaris, w.g. Wielinga

burgemeester, w.g. Van der Knaap