Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016
CiteertitelBeleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:51 en 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018art. 4

18-12-2018

gmb-2018-276981

56866
01-11-201628-12-2018nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad, 2016, 1333

56866

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelet op artikel 4:51 en 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen de Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016.

Artikel 1 Doelgroep

Een tegemoetkoming op grond van dit besluit wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die in 2014, 2015 en 2016 huishoudelijk oud papier en karton inzamelden op grond van de Afvalstoffenverordening Ede en daarvoor een subsidie van het college ontvingen.

Artikel 2 Keuzemogelijkheden organisaties

 • 1.

  Organisaties, die nu participeren binnen de ACV-papierroutes en per 01-01-2017 moeten stoppen met deze activiteit kunnen kiezen uit:

  • a.

   een tegemoetkoming in de vorm van een afbouwregeling bestaande uit een vergoeding van 85%, 65% en 45% van de opbrengst 2015 in respectievelijk 2017, 2018 en 2019, wanneer de organisatie besluit om helemaal te stoppen met inzamelen van oud papier en karton. Als voor deze optie gekozen wordt, wordt de organisatie voor 10 jaar uitgesloten van de aanwijzing als andere inzamelaar voor huishoudelijk oud papier en karton.

  • b.

   een tegemoetkoming van 50% en 20% van de opbrengst 2015 in 2017 en 2018. Bij een keuze voor deze optie wordt de organisatie niet uitgesloten van de aanwijzing voor het inzamelen van oud papier en karton door middel van een verzamelcontainer.

 • 2.

  Organisaties, die in 2015/2016 via een verzamelcontainer huishoudelijk oud papier en karton inzamelen:

  • a.

   mogen/kunnen dit blijven doen wanneer zij meer dan 10 ton per jaar inzamelen. Zij hebben geen recht op een afbouwregeling.

  • b.

   moeten stoppen met de inzameling als zij minder dan 10 ton per verzamelcontainer per jaar inzamelen. Zij hebben recht op de afbouwregeling beschreven in het eerste lid, onder a.

  • c.

   bewonerscommissies, verenigingen van eigenaren en scholen, die minder dan 10 ton oud papier en karton per jaar kunnen op verzoek een aanwijzing krijgen om in te zamelen via een verzamelcontainer. Zij hebben geen recht op een afbouwregeling.

Artikel 3 Gebruikmaking van de overgangsregeling

 • 1.

  Aanvragen om tegemoetkoming worden ingediend vóór 1 december 2016. In de aanvraag wordt opgenomen voor welke tegemoetkoming de organisatie kiest.

 • 2.

  Organisaties, die niet of niet vóór 1 december 2016 hun aanvraag schriftelijk bij het college hebben ingediend, hebben geen recht op tegemoetkoming op grond van dit besluit.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  De Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking en vervalt op 1 januari 2020.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton 2016.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders

18 oktober 2016, kenmerk 56866

Burgemeester en wethouders van Ede,

A. Los , loco-secretaris

C. van der Knaap, burgemeester

Toelichting

Overwegende raadsmotie over de Beleidsregel afbouw subsidie inzameling huishoudelijk oud papier en karton d.d. 29 september 2016 worden organisaties in de gelegenheid gesteld om hun keuze vóór 1 december 2016 schriftelijk bij het college kenbaar te maken. Organisaties die vóór 17 september 2016 hun keuze kenbaar hebben gemaakt en vóór 1 december 2016 geen keuze schriftelijk bij het college hebben ingediend, ontvangen op grond van hun eerder ingezonden reactie wel of geen tegemoetkoming op grond van dit besluit.