Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2015 en Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2015 (aanvulling t.a.v. eigen bijdragen Opvang)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201701-01-2018nieuwe regeling

23-05-2017

gmb-2017-115289

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel aan burgemeester en wethouders, zaaknummer 66258;

gelet op artikel 11, tweede lid, artikel 17, artikel 23 en artikel 24 van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2017;

besluit vast te stellen de: Nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning 2017

Artikel 1. Hoogte PGB professioneel

 • 1.

  Het uurtarief voor een PGB voor thuisondersteuning door een persoon die als professional werkzaam is, bedraagt 70% van het in de betreffende situatie adequate goedkoopste tarief in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder.

 • 2.

  Het tarief voor een PGB door een persoon die als professional werkzaam is anders dan voor thuisondersteuning is maximaal 90% van het Zorg in Natura tarief.

 • 3.

  Het tarief geldt voor de hele looptijd van de beschikking.

Artikel 2. Hoogte PGB niet-professioneel

 • 1.

  Het uurtarief voor een PGB voor thuisondersteuning door een persoon, die niet als professional werkzaam is, bedraagt 60% van het in de betreffende situatie adequate goedkoopste tarief in natura, zoals de gemeente dat is overeengekomen met een gecontracteerde aanbieder.

 • 2.

  Bedraagt bij besteding aan een persoon vanuit het sociaal netwerk of door hulpverleners die niet aan de kwaliteitseisen van een professional voldoen, ten hoogste € 20, - per uur en bij kortverblijf maximaal € 30,- per etmaal.

 • 3.

  Het tarief geldt voor de hele looptijd van de beschikking.

Artikel 3. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

 • 1.

  Voor een mantelzorgwaardering komen in aanmerking mantelzorgers van 16 jaar of ouder die:

  • a.

   minstens 2 uur per week gedurende twee maanden; of

  • b.

   of minstens acht uur per week gedurende een maand

  • c.

   mantelzorg verlenen aan een in Ede woonachtige zorgvrager die de gebruikelijke hulp overstijgt en waarbij sprake is van langdurige en intensieve zorg.

 • 2.

  Toekenning vindt plaats op aanvraag door of namens een in Ede woonachtige zorgvrager, aan maximaal twee mantelzorgers per zorgvrager.

 • 3.

  Mantelzorgers die betaald worden vanuit een PGB komen niet in aanmerking voor deze waardering.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van deze nadere regel als toepassing daarvan leidt tot een onaanvaardbare situatie.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel maatschappelijke ondersteuning Ede 2017.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017, zaaknummer 69073.

Het college voornoemd,

de loco-secretaris,

S. Visser

de burgemeester,

C. van der Knaap

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld.

Artikel 1. Hoogte PGB professioneel

In het tarief PGB worden geen kosten opgenomen voor:

-Administratie:

De doorlopende administratiekosten die de budgethouder bij derden heeft belegd komen niet voor vergoeding uit het PGB in aanmerking. De PGB-administratie doet een budgethouder zelf of een vertegenwoordiger doet dit zonder hiervoor geld uit het PGB te ontvangen. Met de invoering van het trekkingsrecht worden de administratieve lasten beperkt.

-Coördinatie en belangenbehartiging:

Een budgethouder komt in principe alleen in aanmerking voor een PGB als hij zelf (of een vertegenwoordiger) op verantwoorde wijze regie kan voeren. Bij een budgethouder zal daarom coördinatie niet aan de orde zijn, deze rol vervult de budgethouder immers zelf of is belegd bij de vertegenwoordiger. Het zelfde geldt voor belangenbehartiging.

Artikel 2. Hoogte PGB sociale netwerk of niet - professional

Dit artikel spreekt voor zich, zodat een nadere toelichting niet is vereist.

Artikel 3. Besteding van het PGB

Dit artikel spreekt voor zich, zodat een nadere toelichting niet is vereist.

Artikel 4. Jaarlijkse waardering mantelzorgers

Begripsbepaling:

Alle definities die in deze nadere regels worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Wmo 2015, de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2017, de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 2017 en het Beleidsplan Het is mensenwerk gemeente Ede 2015 – 2018.

Mantelzorg: langdurige zorg, dat wil zeggen minstens 2 uur per week gedurende twee maanden of minstens acht uur per week gedurende een maand, die onbetaald en niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Het gaat om extra zorg in duur en intensiteit boven op de normale, gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden. Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat de mantelzorger bereid en in staat geacht mag worden deze zorg te leveren.

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden (art. 1.1.1. Wmo 2015).

Artikel 5. Hardheidsclausule

De hardheidsclausule kan bijvoorbeeld worden toegepast bij een inwoner die te maken heeft met onevenredig hoge zorgkosten en die niet tot de doelgroep van de bijzondere bijstand behoort. Er kan dan op grond van individuele omstandigheden een vergoeding van een deel van de kosten worden gegeven.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich, zodat een nadere toelichting niet is vereist.