Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede houdende regels omtrent verlenen mandaat Mandaatbesluit stimuleringslening duurzaamheid Ede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede houdende regels omtrent verlenen mandaat Mandaatbesluit stimuleringslening duurzaamheid Ede
CiteertitelMandaatbesluit stimuleringslening duurzaamheid Ede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

13-12-2018

gmb-2018-276292

104228

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede houdende regels omtrent verlenen mandaat Mandaatbesluit stimuleringslening duurzaamheid Ede

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Ede;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

Artikel 1 Mandaat en volmacht

 • 1.

  Aan de afdelingsmanager Beleid, Infrastructuur en Milieu wordt mandaat verleend voor het besluit tot het vaststellen van subsidies in de vorm van een stimuleringslening in de zin van de Verordening stimuleringslening duurzaamheid Ede.

 • 2.

  Aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten wordt een volmacht verleend voor het aangaan van een overeenkomst van geldlening ter uitvoering van de beschikking tot subsidievaststelling. Deze stichting is bevoegd om een ondervolmacht te verlenen aan medewerkers die werkzaam zijn voor de stichting.

Artikel 2 Voorwaarden uitoefening bevoegdheden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 1 wordt gehandeld overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en het beleid dat is vastgesteld door de bestuursorganen die onderdeel uitmaken van de gemeente Ede.

Artikel 3 Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van de Afdelingsmanager Beleid, Infrastructuur en Milieu worden de aan hem opgedragen bevoegdheden uitgeoefend door de andere afdelingsmanagers die werkzaam zijn binnen hetzelfde cluster.

Artikel 4 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit stimuleringslening duurzaamheid Ede.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 november 2018, zaaknummer 104228,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

P. van Elteren

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester.

De burgemeester voornoemd,

mr. L.J. Verhulst