Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent subsidies Food Subsidieregeling Food 2019-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent subsidies Food Subsidieregeling Food 2019-2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageVisie Food!

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze subsidieregeling vervangt de Subsidieregeling Food die is uitgewerkt op 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ede/CVDR602459/CVDR602459_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2019nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-32250

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede houdende regels omtrent subsidies Food Subsidieregeling Food 2019-2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het behalen van doelstellingen in het programma Food in Ede gelet op de artikelen 3, 6, vierde lid, en 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ede 2017

besluiten vast te stellen de volgende regeling

Subsidieregeling Food

Artikel 1 Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die uitgevoerd worden in de gemeente Ede, die ten goede komen aan de inwoners of bedrijven van de gemeente Ede en die vallen onder één van de categorieën genoemd in tabel 1.

Tabel 1

Categorie 1: Gezonde mensen

Omschrijving: In Ede zorgen we dat iedereen in staat is om bewuste keuzes te maken als het gaat om gezonde voeding in het dagelijks leven, om de gezondheid en het welzijn van Edenaren te bevorderen.

Subsidiabele activiteiten

Een subsidie wordt slechts verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven in Ede die bijdragen aan de bewustwording van, en aan gedragsverandering omtrent de relatie tussen voeding en gezondheid

 - Het initiatief heeft aantoonbare toegevoegde waarde op reeds bestaande initiatieven.

- Het initiatief draagt bij aan de uitvoering van lopend beleid van de gemeente Ede

- Het initiatief legt verbinding met reeds aanwezige kennis, initiatieven en netwerken.

- Het initiatief draagt bij aan versterking van de uitstraling van Ede als foodstad door het zichtbaar laten zien, delen van en communiceren over het initiatief.

 

Categorie 2: Gezonde voedselomgeving

Omschrijving: In Ede realiseren we een gezonde voedselomgeving om de keuze voor gezonde voeding zo makkelijk mogelijk te maken

Subsidiabele activiteiten

Een subsidie wordt slechts verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan en/of het aanbieden van een doorlopende leerlijn voedseleducatie in het Primair Onderwijs of het Voortgezet Onderwijs.

- Het initiatief toont duidelijk aan hoe het bijdraagt aan het ontwikkelen/aanbieden van een doorlopende leerlijn voedseleducatie.

- Het initiatief bevat een visie op de borging voor de lange termijn in het onderwijs.

- Het initiatief heeft aantoonbaar toegevoegde waarde op reeds bestaande initiatieven.

- Het initiatief werkt samen met andere partijen uit de Edese samenleving.

- Het initiatief betrekt ouders bij de ontwikkeling en/of uitvoering.

- Het initiatief maakt gebruik van reeds aanwezige kennis op het gebied van voedselonderwijs.

- Het initiatief draagt bij aan versterking van de uitstraling van Ede als foodstad door het zichtbaar laten zien, delen van en communiceren over het initiatief.   

b. Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten die gezonde voeding in de openbare ruimte zichtbaar maken door middel van eetbaar groen of stadslandbouw

- Het initiatief heeft aantoonbare toegevoegde waarde op reeds bestaande initiatieven.

- Het initiatief legt verbinding met reeds aanwezige kennis, initiatieven en netwerken.

- Het initiatief draagt bij aan versterking van de uitstraling van Ede als foodstad door het zichtbaar laten zien, delen van en communiceren over het initiatief.

Categorie 3: duurzame voedselconsumptie

Omschrijving: In Ede gaan we voedselverspilling tegen en zetten we de eiwittransitie in gang om onze milieu impact te verkleinen

Subsidiabele activiteiten

Een subsidie wordt slechts verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a. Het ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven in Ede die bijdragen aan de bewustwording van, en aan gedragsverandering omtrent voedselverspilling en eiwittransitie.

- Het initiatief heeft aantoonbare toegevoegde waarde op reeds bestaande initiatieven.

- Het initiatief legt verbinding met reeds aanwezige kennis, initiatieven en netwerken.

- Het initiatief draagt bij aan versterking van de uitstraling van Ede als foodstad door het zichtbaar laten zien, delen van en communiceren over het initiatief.

 

Artikel 2 Subsidieontvangers/doelgroepen

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  ondernemingen;

 • b.

  stichtingen;

 • c.

  verenigingen;

 • d.

  samenwerkingsverbanden die optreden als penvoerder voor een alliantie van onder a, b, of c bedoelde organisaties.

Artikel 3 Hoogte van de subsidie

De totale subsidie bedraagt per categorie activiteiten maximaal €15.000 per aanvraag per kalenderjaar.

Artikel 4 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast voor deze regeling. Daarbij kan per categorie activiteiten een ander plafond worden ingesteld.

 • 2.

  Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ede  2017 wordt de aanvraag ingediend na 1 januari van het kalenderjaar waarvoor het wordt  aangevraagd tot 4 weken na aanvang van de uitvoering van de activiteiten in de gemeente Ede.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   het tijdspad;

  • b.

   (eventuele) samenwerkingspartners

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   het project naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de doelen zoals geformuleerd in de Visie Food! en het per jaar vastgestelde bijbehorende werkprogramma.

  • b.

   Het project financieel niet haalbaar wordt geacht.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 kan de subsidie worden geweigerd indien de subsidie wordt gebruikt als co-financiering naast andere subsidies.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2023

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Food 2019-2023

Vastgesteld in de vergadering d.d. 5 februari 2019, zaaknummer 106921.

Het college voornoemd,

drs. P.C.M. van Elteren

secretaris

mr. L.J. Verhulst

burgemeester