Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening Alleenrecht 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Alleenrecht 2014
CiteertitelVerordening Alleenrecht 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 147, eerste lid, Gemeentewet
  2. Artikel 149 Gemeentewet
  3. Europese richtlijn 2004/18/EG
  4. Aanbestedingswet 2012, artikel 2.24 sub a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe verordening

19-12-2013

De Kempenaer 23 december

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Alleenrecht 2014

De raad van de gemeente Eersel,

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Eersel d.d. 12 november 2013,

Gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet,

Gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24

sub a van de Aanbestedingswet 2012,

Besluit:

De ‘Verordening Alleenrecht 2014’ vast te stellen.

Artikel 1  

De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot (onderhouds)werkzaamheden in de openbare ruimte, catering, schoonmaak,

andere facilitaire diensten en postbezorging voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 18 van de Europese richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht, (ook wel alleenrecht of exclusief recht genoemd).

Artikel 2  

In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3  

Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4  

Het college van Burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen. Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van de Kempengemeenten.

De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst(en) waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5  

De verordening “gunning groenonderhoudswerkzaamheden, facilitaire dienstverlening (bodedienst), catering en schoonmaak middels alleenrecht”, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 februari 2011 wordt ingetrokken. 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening Alleenrecht 2014’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eersel in de openbare vergadering d.d.

19 december 2013.

De raad voornoemd,

De griffier H.J. Broekman

De voorzitter J.A.M. Thijs-Rademakers