Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpISD de Kempen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 47 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2015Nieuwe verordening

17-11-2015

Gemeenteblad 25 november 2015

R 15-70

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

De raad van de gemeente Eersel;

gezien het voorstel van het college van 29 september 2015;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet (PW), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  a. ISD: de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden;

  b. cliëntenplatform ISD: de overkoepelende cliëntenparticipatie van de vijf ISD-gemeenten, welke betrekking heeft op de taken, die zijn opgedragen aan de ISD;

  c. belangenorganisaties: de door de ISD en het cliëntenplatform als representatief beoordeelde belangenorganisaties;

  d. de directeur: de directeur van ISD de Kempen.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Het doel van cliëntenparticipatie is het bevorderen van de betrokkenheid van de cliënten van de ISD bij de uitvoering, evaluatie en/of beleidsvorming van taken die in het kader van de PW, aanverwante regelingen en de Wmo zijn opgedragen aan de ISD, en daarmee het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden cliëntenplatform ISD

 • 1.

  Het cliëntenplatform ISD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ISD over alle onderwerpen op het gebied van de uitvoering, evaluatie en beleidsvorming van de taken, die in het kader van de PW en aanverwante regelingen zijn opgedragen aan de ISD. Daarbij vraagt de ISD het cliëntenplatform ISD in ieder geval om advies bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoornemens en verordeningen.

 • 2.

  Het cliëntenplatform ISD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de ISD over alle onderwerpen op het gebied van de uitvoering en evaluatie van de taken, die in het kader van de Wmo zijn opgedragen aan de ISD.

 • 3.

  Niet tot de taak en bevoegdheid van het cliëntenplatform ISD behoort het uitbrengen van advies bij klachten, bezwaarschriften of andere zaken van individuele cliënten

Artikel 4 Samenstelling cliëntenplatform ISD

 • 1.

  Het cliëntenplatform ISD bestaat uit 15 leden, te weten 10 individuele cliënten (2 cliënten per ISD-gemeente) en 5 vertegenwoordigers van belangenorganisaties en/of vertegenwoordigers van lokale platforms.

 • 2.

  De leden van het cliëntenplatform ISD worden, op voordracht van het cliëntenplatform, benoemd en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

 • 3.

  Een lid van het cliëntenplatform ISD kan niet zijn: bestuurder of medewerker van de ISD, wethouder, raadslid, werknemer van een van de deelnemende gemeenten aan de ISD of commissielid van de gemeente Eersel.

 • 4.

  De directeur vrijwaart de cliënten van de ISD voor mogelijke nadelige effecten als gevolg van hun inbreng in het cliëntenplatform ISD.

Artikel 5 Benoeming voorzitter cliëntenplatform ISD

 • 1.

  Aan het cliëntenplatform ISD wordt een voorzitter toegevoegd. De voorzitter wordt op voordracht van de leden van het cliëntenplatform ISD benoemd en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

 • 2.

  De benoeming geldt voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan op dezelfde wijze telkens met drie jaar worden verlengd.

Artikel 6 Secretaris cliëntenplatform ISD

Aan het cliëntenplatform ISD wordt door de directeur een ambtelijk secretaris toegevoegd. Deze ambtenaar heeft geen stemrecht.

Artikel 7 Zittingsduur leden cliëntenplatform ISD

 • 1.

  De zittingsduur van de leden van het cliëntenplatform ISD bedraagt drie jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor drie jaar.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een cliënt, wiens uitkering is beëindigd, eindigt uiterlijk twaalf maanden na beëindiging van de uitkering.

 • 3.

  Het cliëntenplatform ISD kan een rooster van aftreden opstellen.

Artikel 8 Taken voorzitter cliëntenplatform ISD

 • 1.

  De voorzitter leidt de vergadering en handhaaft de orde onder de aanwezigen.

 • 2.

  De voorzitter schorst de vergadering indien hij daartoe een reden aanwezig acht.

 • 3.

  De voorzitter begeleidt de advies- c.q. stemprocedure als genoemd in artikel 10, vierde lid van deze verordening, bewaakt dat iedere stemgerechtigde zijn of haar stem uit kan brengen en deelt de uitslag van de stemming aan de aanwezigen mee.

 • 4.

  De voorzitter is lid van het cliëntenplatform ISD en is hierin stemgerechtigd.

Artikel 9 Taken secretaris cliëntenplatform ISD

 • 1.

  De secretaris stelt in overleg met de voorzitter van het cliëntenplatform ISD de agenda van de vergadering op. Het cliëntenplatform ISD levert daartoe tijdig zijn agendapunten aan.

 • 2.

  De secretaris verspreidt de agenda en bijbehorende stukken tenminste een week voorafgaand aan de vergadering onder alle leden van het cliëntenplatform ISD.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor een verslaglegging van het besprokene tijdens de vergadering.

 • 4.

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • 5.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een

  vergaderkalender samen;

Artikel 10 Werkwijze

 • 1.

  Het cliëntenplatform ISD vergadert zo vaak als het dit dienstig acht, doch tenminste 4 maal per jaar.

 • 2.

  Tijdens het overleg tussen de ISD en het cliëntenplatform ISD wordt de ISD vertegenwoordigd door haar directeur.

 • 3.

  De leden en de voorzitter van het cliëntenplatform ISD hebben stemrecht; ieder heeft één stem.

 • 4.

  Voor het vaststellen van adviezen en standpunten worden binnen het cliëntenplatform besluiten genomen; deze zijn unaniem of bij meerderheid van stemmen.

Artikel 11 Informatieverstrekking aan het cliëntenplatform ISD

 • 1.

  De ISD draagt er zorg voor dat aan het cliëntenplatform ISD tijdig en voorafgaand aan besluitvorming, voorgenomen beleidsvoorstellen op het terrein van de PW en aanverwante regelingen ter advisering worden voorgelegd, opdat het cliëntenplatform de adviserende rol kan uitoefenen en opdat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de ISD advisering vooraf zal leiden tot een ongewenste vertraging van te nemen besluiten, zal in dat geval een en ander achteraf in het cliëntenplatform aan de orde worden gesteld.

 • 3.

  De ISD is verplicht gehoor te geven aan een verzoek van het cliëntenplatform ISD om toelichting te geven op ter advisering overgelegde stukken, respectievelijk op aan het cliëntenplatform ISD verstrekte informatie.

 • 4.

  De ISD informeert het cliëntenplatform ISD over de uitkomst van besluitvorming betreffende onderwerpen waarover het cliëntenplatform ISD geadviseerd heeft.

Artikel 12 Faciliteiten

 • 1.

  De ISD draagt zorg voor alle faciliteiten om het overleg tussen de ISD en het cliëntenplatform ISD naar behoren te laten verlopen.

 • 2.

  De ISD draagt bij aan deskundigheidsbevordering onder de leden van het cliëntenplatform ISD.

 • 3.

  Ter bevordering van die deskundigheid en ter bestrijding van kosten van taken en bevoegdheden van het cliëntenplatform ISD stelt de ISD aan het cliëntenplatform ISD voldoende middelen ter beschikking.

 • 4.

  Jaarlijks wordt door het cliëntenplatform ISD vòòr 1 november een begroting opgesteld voor het volgende kalenderjaar. Deze begroting behoeft goedkeuring van de directeur.

Artikel 13 Vergoeding

De leden van het cliëntenplatform ISD ontvangen voor het bijwonen van officiële vergaderingen van het cliëntenplatform ISD een onkostenvergoeding van € 50,00 per bijgewoonde vergadering met een maximum van acht vergaderingen per jaar.

Artikel 14 Overige bepalingen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de directeur.

Artikel 15 Intrekken oude verordening

De verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen wordt ingetrokken.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 17 november 2015.

DE RAAD VOORNOEMD

de griffier, de heer H.J. Broekman

de voorzitter, mevrouw J.A.M. Thijs-Rademakers

 

Toelichting

Algemene t oelichting

Artikel 47 van de Participatiewet (PW) luidt als volgt:

De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

 • a.

  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraag en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

 • b.

  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen;

 • c.

  deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

 • d.

  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

 • e.

  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

Met deze verordening wordt voor de ISD de Kempen de uit de PW voortvloeiende plicht ingevuld.

Ook de vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) is er een plicht om in cliëntenparticipatie te voorzien.

Het cliëntenplatform ISD zal de gesprekspartner van de ISD zijn voor wat betreft de aan de ISD de Kempen opgedragen taken betreffende de PW, aanverwante regelingen en de Wmo. Advisering m.b.t. beleidsvorming Wmo valt buiten het bereik van deze verordening.

De ISD streeft naar een (verdere) professionalisering van de cliëntenparticipatie en een inhoudelijk goed overleg met een evenwichtige vertegenwoordiging van cliënten en de betrokken belangenorganisaties.

Waar nodig wordt in de artikelsgewijze toelichting de inhoud van de diverse artikelen van de verordening toegelicht.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Er is voor gekozen om begrippen die al zijn omschreven in de PW, Wmo of Awb niet afzonderlijk te definiëren in deze verordening. Dit voorkomt dat in geval van wijziging van betreffende definities in de PW, Wmo of Awb ook de verordening moet worden gewijzigd.

De begrippen die niet zijn omschreven in de PW, Wmo of Awb, of die verduidelijkt moeten worden, zijn in het tweede lid omschreven.

Artikel 2 Doel cliëntenparticipatie

Dit artikel behelst een globale omschrijving van het doel van cliëntenparticipatie.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden cliëntenplatform ISD

Dit artikel bepaalt de reikwijdte van de taken en bevoegdheden die aan het cliëntenplatform ISD zijn toebedeeld. Naast een adviserende taak wat betreft de algemene werkzaamheden en dienstverlening van de ISD heeft het cliëntenplatform ISD ook recht van initiatief op dit terrein. Het cliëntenplatform ISD wordt in ieder geval om advies gevraagd bij het ontwikkelen van nieuwe beleidsvoornemens en verordeningen op het terrein van de PW en aanverwante regelingen. Het tweede lid geeft aan dat advisering t.a.v. beleidsvorming Wmo niet binnen de bevoegdheden van het cliëntenplatform ISD valt. Uitdrukkelijk worden individuele zaken buiten het overleg met het cliëntenplatform ISD gehouden omdat deze worden behandeld via andere procedures.

Artikel 4 Samenstelling cliëntenplatform ISD

Dit artikel regelt in grote lijnen de samenstelling van het cliëntenplatform ISD. De ISD hecht er sterk aan dat cliënten vertegenwoordigd zijn in het cliëntenplatform ISD. Cliënten die zitting willen nemen in het cliëntenplatform ISD moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Men moet ambtelijke stukken kunnen lezen en begrijpen en men moet in een vergadering, bij overleg en bij advisering voldoende afstand kunnen nemen van de persoonlijke situatie.

Benoeming van leden geschiedt op voordracht van het cliëntenplatform ISD. De leden van het cliëntenplatform ISD worden benoemd en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel.

De ISD vrijwaart de cliënten voor nadelige effecten als gevolg van hun inbreng in het cliëntenplatform ISD.

Artikel 5 Benoeming voorzitter cliëntenplatform ISD

Dit artikel regelt de invulling van het voorzitterschap en de zittingsduur van de voorzitter.

Artikel 6 Secretaris cliëntenplatform ISD

Dit artikel regelt de invulling van het secretariaat.

Artikel 7 Zittingsduur leden cliëntenplatform ISD

De zittingsduur van de leden van het cliëntenplatform ISD bedraagt drie jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor drie jaar. Het lidmaatschap van een cliënt, wiens uitkering is beëindigd, eindigt uiterlijk twaalf maanden na beëindiging van de uitkering. Dit geeft mogelijkheden om in de tussenliggende periode nieuwe leden te zoeken en voorkomt dat ontstane deskundigheid direct verloren gaat.

Artikel 8 Taken voorzitter cliëntenplatform ISD

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 9 Taken secretaris cliëntenplatform ISD

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10 Werkwijze

Het eerste lid biedt een waarborg voor een minimale vergaderfrequentie van vier maal per jaar van het cliëntenplatform ISD. Uiteraard is het mogelijk om extra vergaderingen uit te schrijven.

Indien een stemprocedure wordt gestart voor een uit te brengen advies, bepaalt het vierde lid dat voor een uit te brengen advies een absolute meerderheid van het aantal aanwezige leden van het cliëntenplatform ISD c.q. stemgerechtigden nodig is. Concreet houdt dit in de helft van het aantal aanwezige leden van het cliëntenplatform ISD c.q. stemgerechtigden plus één.

Artikel 11 Informatieverstrekking aan het cliëntenplatform ISD

In dit artikel is het recht op informatie dat het cliëntenplatform ISD heeft opgenomen.

Artikel 12 Faciliteiten

De ISD draagt zorg voor alle faciliteiten om het overleg met het cliëntenplatform ISD naar behoren te laten verlopen. Hier wordt expliciet onder verstaan het beschikbaar stellen van een vergaderruimte en het kopiëren en verspreiden van noodzakelijke stukken. Verder draagt de ISD bij aan deskundigheidsbevordering onder de leden van het cliëntenplatform ISD. Daarbij kan gedacht worden aan periodieke instructies aan de leden c.q. deelnemende belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Ter bestrijding van kosten in verband met de bevordering van die deskundigheid en ter bestrijding van kosten, die worden gemaakt in de uitoefening van taken en bevoegdheden van het cliënten-platform ISD, worden door de ISD aan het cliëntenplatform ISD voldoende middelen ter beschikking gesteld. De ISD voert overleg met het cliëntenplatform ISD over de hoogte en verantwoording van de middelen. De ISD stelt jaarlijks het bedrag van de middelen vast op basis van een door het cliënten-platform opgestelde begroting.

Artikel 13 Vergoeding

Cliënten en de vertegenwoordigers van de belangenorganisaties die zich willen inzetten voor cliëntenparticipatie moeten niet in de situatie worden gebracht dat zij hiervoor kosten moeten maken. Te denken valt aan schrijfbenodigdheden, telefoon enzovoorts. Hierom en om waardering uit te spreken voor hun deelname, verdient het aanbeveling hen een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk te verstrekken van € 50,00 per vergadering waaraan men deelneemt met een maximum van acht vergaderingen per jaar. In dit bedrag zijn ook de eventuele reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van het cliëntenplatform ISD begrepen.

Artikel 14 Overige bepalingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 15 Intrekken oude verordening

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 16 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 17 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.