Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.30, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2017Nieuwe regeling

21-03-2017

gmb-2017-47223

Tekst van de regeling

Intitulé

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017

De raad van de gemeente Eersel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2017;

 

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 7 maart 2017;

 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  Wro: Wet ruimtelijke ordening;

 • d.

  besluit: te coördineren besluiten als bedoeld in artikel 3.30, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

 • e.

  coördineren: het gelijktijdig en in samenhang voorbereiden van besluiten in één gezamenlijke procedure volgens de coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wro;

 • f.

  gemeentelijk ruimtelijk beleid: ruimtelijk beleid zoals neergelegd in ruimtelijke visies, ruimtelijke (/stedenbouwkundige) plannen, beleidsnota's/-visies en kaders met inbegrip van daarmee naar aard en strekking te vergelijken documenten;

 • g.

  bestemmingsplan: een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wro;

 • h.

  uitwerkingsplan, wijzigingsplan: een uitwerkingsplan respectievelijk wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wro;

 • i.

  bouwen: bouwen als bedoeld in artikel 1.1 Wabo;

 • j.

  omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo;

 • k.

  aanvrager: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aanvraag om een omgevingsvergunning heeft ingediend.

Artikel 2 Reikwijdte van de verordening

 • 1.

  Het coördinerend orgaan kan ambtshalve en/of op verzoek besluiten tot een gecoördineerde behandeling van aanvragen en verzoeken met betrekking tot ruimtelijke projecten en tot een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van (alle) besluiten ter verwezenlijking van een onderdeel van gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Het bepaalde onder a is met dien verstande dat deze verordening strekt tot de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking van in ieder geval:

 • een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 1, onder g van deze verordening;

 • een uitwerkingsplan of wijzigingsplan als bedoeld in artikel 1, onder h of

 • een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, met de voorbereiding van besluiten over één of meer van de in artikel 3 genoemde besluiten.

Artikel 3 Besluiten (vergunningen en ontheffingen) die naast de omgevingsvergunning of het besluit om een bestemmingsplan, een wijziging of een uitwerking van een bestemmingsplan vast te stellen, deel uit kunnen maken van de coördinatie

De voorbereiding en bekendmaking van besluiten over onderstaande vergunningen en/of ontheffingen kan voor zover van toepassing dan wel nodig ter verwezenlijking van het project, gecoördineerd worden met de in artikel 2 genoemde besluiten die de basis vormen voor de toepassing van de coördinatieregeling op grond van deze verordening:

 • a.

  een besluit hogere waarden als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder;

 • b.

  de omgevingsvergunning(en) voor de voor het project benodigde activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 van de Wabo;

 • c.

  toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming;

 • d.

  vergunningen en toestemmingen op grond van de Waterwet;

 • e.

  verkeersbesluiten op grond van de Wegenverkeerswet en/of Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer;

 • f.

  wegonttrekkingsbesluiten op grond van de Wegenwet;

 • g.

  toestemmingen en/of vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • h.

  en overige, hiervoor niet in het bijzonder genoemde besluiten die passend zijn binnen het project, waarvan het college voor het welslagen van het project de coördinatie wenselijk acht om deze al dan niet onderdeel te laten zijn van de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking.

Artikel 4 Geval waarin geen coördinatie op grond van deze verordening plaatsvindt

In het volgende geval is een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking op grond van deze verordening niet mogelijk:

 • a.

  uit een schadeveroorzakend besluit blijkt dat schade kan worden veroorzaakt als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro en de aanvrager is niet bereid deze schade voor zijn rekening te nemen.

Artikel 5 Procedureregeling

Het college van burgemeester en wethouders kan een procedureregeling vaststellen ten behoeve van een goede uitvoering van de coördinatie als bedoeld in deze verordening.

De procedureregeling geeft in ieder geval aan binnen welke periode aanvragen ingediend moeten worden om voor coördinatie in aanmerking te kunnen komen.

De procedureregeling kan bepalen hoe het college toepassing geeft aan artikel 3:20 van de Awb.

Zolang het college geen procedureregeling heeft vastgesteld, zijn bij de coördinatie de artikelen 3.30 tot en met 3.32 van de Wro en § 3.5.3 van afdeling 3.5 ‘Samenhangende besluiten’ van de Awb met uitzondering van artikel 3.28 en 3.29 van de wet van toepassing.

Bij toepassing van lid 4 is het college het aangewezen coördinerende orgaan als bedoeld in artikel 3:22 van de Awb.

Als de gemeenteraad besloten heeft dat het wenselijk is dat de coördinatieregeling wordt toegepast in één of meer andere gevallen dan de gevallen die op grond van deze verordening mogelijk zijn, dan zijn de leden 1 tot en met 5 van toepassing op de voorbereiding van de besluiten die behoren bij die gevallen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt de dag na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Eersel 2017’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eersel van 21 maart 2017

De griffier,

de heer J.W.G. van Bree

De burgemeester,

mevrouw J.A.M. Thijs-Rademakers