Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanwijzing belastingplichtige in keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Eersel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregel aanwijzing belastingplichtige in keuzesituatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2019Nieuwe beleidsregel

26-03-2019

gmb-2019-75181

19.03141

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanwijzing belastingplichtige in keuzesituatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Eersel.

Gelet op het bepaalde in:

 • Artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken

 • Artikel 1 van de verordening onroerende-zaakbelastingen;

 • Artikel 2 van de verordening forensenbelasting;

 • Artikel 3 van de verordening afvalstoffenheffing;

 • Artikel 2 van de verordening rioolheffing;

 • Artikel 4 van de verordening reclamebelasting.

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende beleidsregel voor de aanwijzing van een belastingplichtige in keuze situatie

 

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat meer personen belastingplichtig kunnen zijn voor één belastingobject (onroerende zaak, perceel,). In de gevallen waarin dat voorkomt mag de gemeente de aanslag ten name van één van de belastingplichtigen stellen. In deze gevallen hanteert de gemeente Eersel een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belastingplichtige die de aanslag op zijn of haar naam krijgt. Bij de vaststelling van deze beleidsregels heeft een belangenafweging plaatsgevonden. Enerzijds is rekening gehouden met de belangen in het kader van de belastingheffing. De voorkeurs-volgorde is gebaseerd op de veronderstelde betaalcapaciteit en doelmatige c.q. doeltreffende heffing en invordering en wordt toegepast voor zover de gegevens voorhanden of te achterhalen zijn. Anderzijds is rekening gehouden met de belangen van de belastingplichtigen, waarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uiteraard in acht zijn genomen.

Ook bij de aanwijzing van een belanghebbende aan wie de bekendmaking van de WOZ-beschikking zal worden verzonden, kan zich een keuzesituatie voordoen. In een dergelijk geval hanteert de gemeente Eersel een voorkeursvolgorde, waarbij wordt beoogd de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria voor de hierna genoemde belastingen bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen.

 

Artikel 1 Voorkeursvolgorde bij verschillende zakelijke rechten

 

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt, indien er met betrekking tot één onroerende zaak verschillende categorieën genothebbenden zijn, de aanslag in onderstaande volgorde gesteld ten name van:

 • 1.

  De beperkt gerechtigde, waarbij de volgende voorkeursvolgorde geldt:

  • de vruchtgebruiker c.q. gerechtigde krachtens recht van gebruik en bewoning;

  • de opstaller, met uitzondering van degene die een afhankelijk opstalrecht, dan wel een opstalrecht ten behoeve van de aanleg en het onderhoud van onder- of bovengrondse leidingen heeft;

  • de erfpachter.

 • 2.

  de eigenaar of de appartementsgerechtigde;

 • 3.

  degene die op andere wijze als genothebbende naar voren komt, daaronder begrepen de bezitter.

 

Artikel 2 Voorkeursvolgorde bij gelijk zakelijk recht

Met betrekking tot de gemeentebelastingen die worden geheven van de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt binnen één categorie genothebbenden de aanslag gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

 • 2.

  degene die het grootste aandeel in het genotrecht heeft;

 • 3.

  een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

 • 4.

  bij gelijkheid van de andere kenmerken krijgt een persoon (PRS of MOB) met een adres in Nederland de voorkeur boven een persoon met een adres in het buitenland.

 • 5.

  bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd.

 

Artikel 3 Voorkeursvolgorde gebruiker woning/ woonruimte

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van de genothebbende krachtens gebruik van een woning, wordt binnen een categorie genothebbenden de aanslag gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die ook als eigenaar wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die in de gemeente woont of is gevestigd;

 • 3.

  een natuurlijk persoon boven een niet-natuurlijk persoon;

 • 4.

  bij gelijke aandelen de oudste in leeftijd.

 

Artikel 4 Voorkeursvolgorde gebruiker niet-woning

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingen die worden geheven van de genothebbende krachtens gebruik van een niet-woning, wordt binnen een categorie genothebbenden de aanslag gesteld ten name van:

 • 1.

  degene die ook als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht wordt aangemerkt;

 • 2.

  degene die in de registratie van de Kamer van Koophandel het adres als vestigingsadres voert;

 • 3.

  in het geval van meerdere vennoten of maten, de oudste in leeftijd;

 • 4.

  degene die op andere wijze als gebruiker naar voren komt, bijvoorbeeld in een huurcontract.

 

Artikel 5 WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, is hetgeen in deze beleidsregels is bepaald voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen, van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Overige bepalingen

Het bepaalde genoemd onder onderdeel 2 vindt geen toepassing indien:

 • de aanslag kan worden opgelegd aan degene die met betrekking tot het voorgaande belastingtijdvak of kalenderjaar de aanslag heeft gekregen, gezorgd heeft dat de aanslag betaald is en nog steeds belastingplichtig is;

 • bij de afdeling Belastingen bekend is dat één van de potentiële belastingplichtigen de desbetreffende aanslag op zijn/haar naam wil hebben, althans voor zover dit niet leidt tot een mogelijke situatie dat de belasting niet kan worden betaald dan wel ingevorderd.

 

Artikel 7  

Voor zover de belasting wordt geheven over een belastingtijdvak, is de bij de toepassing van de voor-keursvolgorde beslissend de situatie bij de aanvang van dat tijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 8  

Aangezien de voorkeursvolgorde erop is gericht de aanslag op te leggen aan een belastingplichtige die in staat geacht mag worden om de belasting te betalen, kan ook tot een andere keuze gekomen worden dan uit de voorkeursvolgorde zou volgen.

 

Artikel 9  

Wijzigingen kunnen - indien reeds een aanslag aan een belastingplichtige is opgelegd - pas plaatsvinden met ingang van het eerstvolgende belastingtijdvak.

 

Artikel 10  

Indien in uitzonderingsgevallen, door welke oorzaak dan ook, een aanslag wordt opgelegd in afwijking van het in de voorgaande onderdelen bepaalde, is die aanslag alleen ongeldig als er sprake is van willekeur. Beroep bij de rechter is mogelijk.

 

Artikel 11  

Indien een belasting niet wordt geheven bij wege van aanslag, maar op een andere wijze, is het bepaalde in de onderdelen 1 tot en met 7 van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

De ‘Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Eersel 2019’ treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 

Artikel 13 Citeerregel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en/of WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie Eersel 2019’.

 

Burgemeester en wethouders van Eersel,

 

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester (waarnemend), de heer J.A.M. Vos