Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Eijsden

Verordening Interne Klachtebehandeling gemeente Eijsden 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Eijsden
Officiële naam regelingVerordening Interne Klachtebehandeling gemeente Eijsden 2010
CiteertitelVerordening Interne Klachtebehandeling gemeente Eijsden 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVeiligheid en bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening interne klachtbehandeling Eijsden-Margraten 2012, vastgesteld 27-03-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 9.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201201-04-2012intrekking

27-03-2012

De Etalage, 04-04-2012

12IN001091
01-01-201001-04-2012nieuwe regeling

15-12-2009

De Etalage, 23-12-2009

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Interne Klachtbehandeling gemeente Eijsden 2010

De raad van de gemeente Eijsden;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening Interne Klachtbehandeling gemeente Eijsden 2010

Begripsbepalingen

Artikel 1

De verordening verstaat onder:

 • a.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Klacht: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon heeft gedragen;

 • c.

  Gedraging: het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of een rechtspersoon handelen of nalaten te handelen;

 • d.

  Bestuursorgaan:

  • ·

   De gemeenteraad en de commissies, voor zover het aan hen opgedragen uitvoeringstaken betreft;

  • ·

   Het college van burgemeester en wethouders;

  • ·

   De burgemeester;

 • e.

  Klager: een ieder die een klacht heeft ingediend op grond van deze verordening en jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden;

 • f.

  Ambtenaar: een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Eijsden;

 • g.

  Klachtencoördinator: de ambtenaar die door het college van burgemeester en wethouders is belast met de coördinatie van de behandeling van de klachten, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester;

 • h.

  Klachtbehandeling: het onderzoeken van een klacht met inachtneming van afdeling 9.1.2. van de Awb.

 • i.

  Klachtbehandelaar: degene die ingevolge artikel 4 van deze verordening de klacht in behandeling moet nemen en afdoen;

 • j.

  Klachtafdoening: de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden als bedoeld in artikel 9:12, eerste lid, van de Awb.

Klachtenbehandeling in eerste instantie

Artikel 2 - Doel

 • 1. Het doel van de verordening is het waarborgen van een zorgvuldige procedure voor de behandeling van klachten, ingediend door een klager als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van deze verordening, ter uitwerking van de klachtregeling, opgenomen in Hoofdstuk 9 van de Awb;

 • 2. De klachtbehandeling levert een bijdrage aan het leereffect van de gemeentelijke overheid. De verordening draagt in deze zin bij aan de ontwikkeling van een organisatiecultuur waarin klachten serieus worden genomen, zorgvuldig worden behandeld en uiteindelijk zoveel mogelijk worden voorkomen.

Artikel 3 - Klachtencoördinator

 • 1. De registratie, voortgangs- en afdoeningsbewaking van binnengekomen klachten geschiedt door een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen klachtencoordinator, onder verantwoordelijkheid van de burgemeester.

 • 2. De klachtencoordinator is belast met de coördinatie van de klachtenbehandeling in eerste instantie (de interne klachtenbehandeling) en is tevens contactpersoon inzake de externe klachtbehandeling;

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst tevens een plaatsvervanger van de klachtencoordinator aan.

Artikel 4 - Klachtbehandelaar

Een klacht wordt behandeld door:

 • a.

  de gemeentesecretaris, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een afdelingshoofd betreft;

 • b.

  Het afdelingshoofd van een andere afdeling, namens het college van burgemeester en wethouders, indien het een gedraging van een ambtenaar van een afdeling betreft;

 • c.

  De burgemeester indien het een gedraging van de gemeentesecretaris, de griffier, de loco-burgemeester in functie, een wethouder, de klachtencoördinator, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad betreft;

 • d.

  De loco-burgemeester indien het een gedraging van de burgemeester betreft.

Artikel 5 - Jaarverslag

Jaarlijks vindt evaluatie plaats van het aantal klachten, de aard van de klachten en de wijze van afdoening en wordt hiervan schriftelijk verslag uitgebracht aan de gemeenteraad.

Artikel 6 - Inwerkingtitel en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010;

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening interne klachtbehandeling gemeente Eijsden 2010”;

 • 3. De “Regeling intern klachtrecht“ wordt, voor zover het de bevoegdheid van de raad betreft, tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening ingetrokken.

  Aldus vastgesteld in de vergadering van 15 december 2009 van de raad van de gemeente Eijsden.

  J.G.C.A. Lahaye, M.H.E. Pelzer

  Griffier, Voorzitter