Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Eijsden

Verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Eijsden
Officiële naam regelingVerordening inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996
CiteertitelVerordening inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpToerisme, economie, recreatie en Europese projecten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervallen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201201-10-2012intrekking

11-09-2012

Elektronisch gemeenteblad, week 44, 31-10-2012

12IN005801
01-01-199701-10-2012nieuwe regeling

08-10-1996

onbekend

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996

De raad van de gemeente Eijsden;

gezien het commentaar van de Eijsdense Ondernemers Vereniging en de Ondernemers Vereniging Gronsveld;

gezien het advies van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Zuid- Limburg te Maastricht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 september 1996 alsmede het advies van de Commissie Welzijn c.a. van 19 september 1996;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 • 1.

  in te trekken de "Verordening op de winkelsluiting van de gemeente Eijsden 1994";

 • 2.

  vast te stellen de volgende "Verordening Inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996":

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 3 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse:

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 4 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen zon— en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor de delen Gronsveld/Rijckholt en Eijsden/Mariadorp/Withuis /Oost- Maarland/Mesch afzonderlijk.

Artikel 5 Ontheffing van regeling voor zon- , feest- en werkdagen voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste of tweede Kerstdag en op werkdagen tussen 22.00 en 24.00 uur, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 • 3. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meerdere kernen van de gemeente.

Artikel 7 Toerisme

De verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht niet:

 • a.

  gedurende de periode , beginnende op de 7e dag voor eerste Paasdag tot 1 november;

 • b.

  op zon- en feestdagen van 10.00 tot 14.00 uur;

 • c.

  voor winkels waar uitsluitend of in hoofdzaak tabaksartikelen, fruit, koek, banket, suikerwerk, chocolade, souvenirs en bloemen plegen te worden verkocht.

Artikel 8 Campings

Burgemeester en wethouders kunnen op daartoe strekkend verzoek ontheffing verlenen van de verboden vervat in artikel 2, eerste lid van de wet ten behoeve van winkels:

 • a.

  gelegen op een kampeerterrein in de gemeente Eijsden;

 • b.

  gedurende het tijdvak van 1 april, of zoveel eerder Goede Vrijdag valt, tot 1 oktober;

 • c.

  op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur;

 • d.

  voor de verkoop van levensmiddelen en kampeerartikelen.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening inzake de winkeltijden van de gemeente Eijsden 1996".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8/29 oktober 1996.

De raad voornoemd,

voorzitter,

secretaris,