Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Drank en Horecaverordening 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank en Horecaverordening 2005
CiteertitelDrank en horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpdrank, horeca

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank en horecawet, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-200504-12-2013Nieuwe regeling

24-04-2005

Huis aan huis Elburg 10-05-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening 2005

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

gelet op artikel 23 van de Drank- en Horecawet;

gehoord de inspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Drank- en Horecaverordening 2005

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1.1.

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Drank- en Horecawet;

 • b.

  horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.1, eerste lid van de Apv.

Hoofdstuk 2 Beperking verstrekking sterke drank.

Artikel 2.1.

Het is verboden anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  Die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of jeugdinstellingen;

 • b.

  Die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of sportinstellingen, tenzij er op grond van artikel 3 van de wet aan een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico het horecabedrijf exploiteert een daartoe strekkende vergunning is afgegeven;

 • c.

  Die gelegen is op een kampeerterrein of kampeercentrum, in een kamphuis of kampeerboerderij, tenzij er op grond van artikel 3 van de wet aan een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico het horecabedrijf exploiteert een daartoe strekkende vergunning is afgegeven;

 • d.

  In een dorpshuis of verenigingsgebouw, tenzij er op grond van artikel 3 van de wet aan een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico het horecabedrijf exploiteert een daartoe strekkende vergunning is afgegeven;

 • e.

  In een militair tehuis gelegen in een legerplaats of daaronder begrepen, indien en voor zover dat tehuis anders dan voor uitsluitend militaire doeleinden wordt gebruikt, tenzij er op grond van artikel 3 van de wet aan een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico het horecabedrijf exploiteert een daartoe strekkende vergunning is afgegeven.

Artikel 2.2.

Het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter plaatse, tenzij er op grond van artikel 3 van de wet aan een zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico het slijtersbedrijf exploiteert een daartoe strekkende vergunning is afgegeven

Artikel 2.3.
 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 2.1, 2.2 en 3.1 opgenomen verboden.

 • 2.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing verbinden.

 • 3.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a.

   niet langer wordt voldaan aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften;

  • b.

   zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zouden opleveren voor de openbare orde, openbare veiligheid of zedelijkheid.

Hoofdstuk 3 Beperking verstrekking zwak-alcoholhoudende drank.

Artikel 3.1.
 • 1.

  Het is verboden om in een snackbar of cafetaria na 22.00 uur ’s avonds zwak-alcoholhoudende drank bedrijfsmatig of anders dan om niet voor gebruik ter plaatse te verstrekken;

 • 2.

  Het is verboden om in een voor publiek besloten ruimte als bedoeld in artikel 18, tweede lid onder c van de wet na 22.00 uur ’s avonds zwak-alcoholhoudende drank anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatse te verstrekken.

Hoofdstuk 4 Leeftijdsgrenzen.

Artikel 4.1.
 • 1.

  Het is leidinggevenden van een café of dicotheek/dancing verboden om bezoekers tot hun horecalokaliteit(en) toe te laten die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 2.

  Het is leidinggevenden van een horecabedrijf niet zijnde een café of discotheek/dancing waarin een drankfeest, houseparty of popconcert plaatsvindt verboden om personen tot hun horecalokaliteit(en) toe te laten die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt.

 • 3.

  het in het eerste lid bepaalde geldt niet indien een persoon onder de 16 jaar onder toezicht staat van een (pleeg)ouder of een voogd met een leeftijd van 18 jaar of ouder dan wel vergezeld wordt door een andere volwassene waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze functioneert als toezichthouder van de betreffende persoon met dien verstande dat het bezoek aan de inrichting niet mag plaatsvinden na en niet langer mag duren dan tot 0.00 uur.

Hoofdstuk 5 Toezicht.

Artikel 5.1.
 • 1.

  Met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van de burgemeester en wethouders aangewezen personen.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet wanneer artikel 41 van de Drank- en Horecawet van toepassing is.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6.1.

Het college is bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 6.2.
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Drank- en Horecaverordening;

 • 2.

  Zij treedt in werking op 15 mei 2005;

 • 3.

  De drank- en Horecaverordening d.d. 16 december 1993 wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Drank- en horecaverordening 2005.

Artikel 6.3.

Om te komen tot een juiste invoering van deze verordening wordt een overgangstermijn voor handhavend optreden van twee maanden, na vaststellen van deze verordening door de raad, in acht genomen. Vanaf 15 juli 2005 kan de politie handhavend optreden tegen verboden opgenomen in deze verordening.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 24 april 2005.

de voorzitter, de griffier,

Drs. H. Visser Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.