Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpparticipatie, werk, bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-200901-01-2015Nieuwe regeling

28-09-2009

Huis aan huis, 29-09-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg.

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

gelet op de verplichting tot cliëntenparticipatie op basis van artikel 47, van de Wet werk en bijstand en artikel 12, van de Wet investeren in jongeren;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz);

  • b.

   Klant van de afdeling Sociale en Burgerzaken (SBZ):

   • ·

    uitkeringsgerechtigde: persoon met een periodieke uitkering voor levensonderhoud ingevolge de wet, maar ook de persoon die gebruik maakt van voorzieningen in het kader van het minimabeleid van de gemeente Elburg;

   • ·

    Anw’er: persoon met een nabestaanden- of halfwezenuitkering volgens de Algemene nabestaandenwet die ingeschreven staat als werkzoekende bij het Werkbedrijf en die gebruik maakt van een re-integratievoorziening(en) van de gemeente Elburg;

   • ·

    Nugger: persoon als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a van de Wwb, die ingeschreven staat als werkzoekende bij het Werkbedrijf en die gebruik maakt van een re-integratievoorziening(en) van de gemeente Elburg;

  • c.

   re-integratievoorziening: een voorziening bedoeld in artikel 7 lid 1 onderdeel a van de wet, artikel 34 Ioaw en Ioaz en de re-integratieverordening Wet werk en bijstand;

  • d.

   voorzieningen in het kader van het minimabeleid: bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening en/of declaratiefonds;

  • e.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

  • f.

   vertegenwoordiger van het college: de portefeuillehouder Sociale en Burgerzaken;

  • g.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Elburg;

  • h.

   Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

  • i.

   Adviesraad: Adviesraad Sociale Zaken, het advies- en overlegorgaan voor de gemeente teneinde cliëntenparticipatie op het terrein van de sociale zekerheid inhoud te geven en te bevorderen;

  • j.

   lid: lid van de Adviesraad Sociale Zaken op grond van artikel 6 of 7 van deze verordening.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de wet en de Awb.

Paragraaf 2 Doelstelling en taken Adviesraad

Artikel 2 Reden instelling

 • 1.

  Doel van de Adviesraad is het verbeteren van de participatie van klanten van de afdeling SBZ.

 • 2.

  Tevens wil de Adviesraad sociale uitsluiting tegengaan, armoede bestrijden en uitstroom bevorderen.

 • 3.

  De Adviesraad heeft mede tot doel de communicatie tussen de afdeling SBZ en de klanten van de afdeling SBZ te bevorderen.

Artikel 3 Taken Adviesraad

 • 1.

  De taak van de Adviesraad bestaat uit het behartigen van de collectieve belangen van klanten van de afdeling SBZ.

 • 2.

  De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. De adviezen betreffen ondermeer de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid.

 • 3.

  De Adviesraad wordt zoveel mogelijk gehoord vóór de besluitvorming plaatsvindt.

 • 4.

  De Adviesraad kan en mag:

  • a.

   werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen.

  • b.

   de Adviesraad kan en mag contacten onderhouden met soortgelijke raden of organen.

  • c.

   de Adviesraad kan en mag deskundigen raadplegen of uitnodigen.

 • 5.

  De Adviesraad heeft geen taak inzake de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 4 Klankbordgroep

 • 1.

  De Adviesraad kan uit haar midden een klankbordgroep benoemen, bestaande uit maximaal drie personen (bij voorkeur klanten) om te bemiddelen of te adviseren bij problemen of onduidelijkheden.

 • 2.

  De klankbordgroep onderhoudt contacten met de afdeling SBZ en de individuele klant.

Artikel 5 Individuele belangenbehartiging

De Adviesraad onthoudt zich van het behartigen van belangen van individuele klanten en het behandelen van individuele klachten en bezwaarschriften.

Paragraaf 3 Samenstelling Adviesraad

Artikel 6 Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad

 • 1.

  In de Adviesraad hebben organisaties zitting die rechtstreeks of indirect belangen van klanten van de afdeling SBZ behartigen, professionele organisaties die diensten aan voornoemde klanten verlenen en overige organisaties die structureel immateriële of materiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Bedoelde instellingen en organisaties dienen hun werkterrein mede in de gemeente Elburg te hebben.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toelating van een instelling of organisatie en diens vertegenwoordiger.

Artikel 7 Personen die zitting hebben in de Adviesraad

 • 1.

  In de Adviesraad hebben tevens, op persoonlijke titel, maximaal 8 klanten van de afdeling SBZ zitting.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde personen worden benoemd door het college.

 • 3.

  Er wordt naar gestreefd dat tenminste de helft van de leden als bedoeld in lid 1 een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud van de gemeente Elburg ontvangt. Tevens wordt een zo groot mogelijke representativiteit nagestreefd ten aanzien van de onderscheiden klanten.

Artikel 8 Benoemingsperiode

 • 1.

  Leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd.

 • 2.

  De periode als bedoeld in lid 1 loopt parallel met de verkiezingen voor de gemeenteraad.

 • 3.

  De leden zijn terstond herbenoembaar.

 • 4.

  De Adviesraad werft leden, ondermeer door regelmatig een oproep in de ‘Huis aan Huis’ te plaatsen en in het informatiebulletin van de afdeling SBZ.

Artikel 9 Beëindiging deelname aan Adviesraad

 • 1.

  Het college, gehoord de Adviesraad, kan besluiten dat een instelling of organisatie niet langer voldoet aan één van de criteria als bedoeld in artikel 6, zodat deze niet langer zitting heeft in de Adviesraad.

 • 2.

  Indien een lid als bedoeld in artikel 7 niet langer als klant van de afdeling SBZ aan te merken is, dan treedt dit lid binnen zes maanden af.

 • 3.

  Indien een lid zes maanden zonder gegronde reden afwezig is bij de overlegvergadering, dan treedt dit lid terstond af.

Paragraaf 4 Vergaderingen en werkwijze

Artikel 10 Vergaderingen en werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad kan zelfstandig vergaderingen beleggen, bijvoorbeeld als voorbereiding op de overlegvergadering.

 • 2.

  De Adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 3.

  De Adviesraad draagt zelf zorg voor het vooraf versturen van een agenda voor een vergadering als bedoeld in lid 1.

 • 4.

  Adviezen en standpunten worden binnen de Adviesraad eenstemmig of bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 5.

  Het in lid 4 bedoelde (voorgenomen) standpunt komt in de overlegvergadering, zoals bedoeld in artikel 11, aan de orde. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Adviesraad geformuleerd.

Artikel 11 Overlegvergadering

 • 1.

  Ten behoeve van de vergadering met de Adviesraad voegt het college een vertegenwoordiger van het college als voorzitter en een ambtelijk secretaris, tevens contactpersoon voor leden van de Adviesraad, toe. Zij hebben geen stemrecht.

 • 2.

  De Adviesraad vergadert tenminste 4 maal per jaar, of zoveel vaker als de meerderheid van de leden dit noodzakelijk vindt, met de vertegenwoordiger van het college.

 • 3.

  Per jaar worden maximaal 12 overlegvergaderingen, als bedoel in lid 2, gehouden.

 • 4.

  Adviezen van de Adviesraad wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 5.

  Door de raad kan slechts advies uitgebracht worden indien tenminste de helft van de zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

 • 6.

  De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over besluiten naar aanleiding van uitgebrachte adviezen.

Artikel 12 Agendering overlegvergadering

 • 1.

  Leden kunnen schriftelijk, tot uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum, bij de ambtelijk secretaris agendapunten en stukken voor de overlegvergadering aandragen.

 • 2.

  De agenda en bijbehorende stukken worden tenminste 1 week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad kunnen stukken welke afkomstig zijn van de gemeente Elburg en betrekking hebben op het werkveld van de Adviesraad, steeds kosteloos ter beschikking krijgen.

Artikel 13 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  Vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe openbaar.

 • 2.

  Indien de meerderheid van de aanwezige leden dat vraagt, kan achter gesloten deuren vergaderd worden.

Artikel 14. Verstrekken van benodigde informatie

 • 1.

  Voorzover dit niet in strijd komt met enig andere wettelijke bepaling draagt het college zorg voor tijdige informatievoorziening, zodat adequate deelname aan het overleg en advisering gewaarborgd is.

 • 2.

  Ter uitvoering van het vorige lid worden de in artikel 3 lid 2 bedoelde beleidsstukken in afschrift beschikbaar gesteld aan de Adviesraad.

 • 3.

  Op verzoek van de Adviesraad kunnen ook andere stukken ter beschikking worden gesteld, welke een directe relatie hebben het bepaalde in artikel 3 en voorzover dit niet in strijd is of kan komen met enige wettelijke bepaling, dan wel het algemeen belang.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de Adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding, voorzover de Adviesraad of het college de geheimhouding heeft opgelegd.

 • 2.

  De geheimhouding dient tevoren medegedeeld te zijn.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad.

Artikel 16 Kosten Adviesraad

 • 1.

  De kosten voor de Adviesraad komen in principe voor rekening van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Voor het maken van kosten moet vooraf een begroting worden gemaakt, welke instemming behoeft van het college.

 • 3.

  Jaarlijks dient voor 31 december de begroting voor het volgende kalenderjaar te worden ingediend.

Artikel 17 Overige faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt vergaderfaciliteiten gratis ter beschikking.

 • 2.

  Leden van de Adviesraad ontvangen een (onkosten)vergoeding per bijgewoonde overlegvergadering.

 • 3.

  Uitkeringsgerechtigden als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder a behouden hun uitkeringsrechten gedurende de vergaderingen en bijbehorende voorbereidingstijd. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Overige

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 • 2.

  In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Daarbij wordt de adviesraad zo mogelijk gehoord.

 • 3.

  Het college kan nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘de verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Elburg’.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009. De verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand van 27 mei 2004 wordt ingetrokken per 1 oktober 2009.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 28 september 2009

De griffier, De voorzitter,

Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga. F.A. de Lange

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de genoemde wetten.

 

Artikel 2 Reden instelling

Het verbeteren van de participatie van klanten was (en is) de voornaamste doelstelling van het instellen van de Adviesraad. De Adviesraad richt zich niet alleen op de bestrijding van armoede, maar houdt zich ook bezig met activering en uitstroom.

 

Artikel 3 Taken Adviesraad

De Adviesraad adviseert als het college daar om verzoekt, maar tevens is de raad vrij om ongevraagd het college van advies te voorzien. In dit artikel is geregeld dat de Adviesraad zoveel mogelijk vóór de besluitvorming om advies gevraagd wordt. Ook mag de Adviesraad deskundigen raadplegen, contacten onderhouden met soortgelijke raden en werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. Ten aanzien van de WMO is de WMO-raad gesprekspartner voor de gemeente.

 

Artikel 4 Klankbordgroep

De mogelijk bestaat om een klankbordgroep in het leven te roepen, die als schakel functioneert tussen de individuele klant en afdeling SBZ.

 

Artikel 5 Individuele belangenbehartiging

Duidelijk is dat het niet gaat om individuele belangenbehartiging, maar om collectieve!

 

Artikel 6 Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad

In de Adviesraad zijn momenteel het Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe, het Gehandicaptenberaad, de PCOB, het Couragefonds, het CNV, de FNV en een drietal diaconieën – uit elke kern één – vertegenwoordigd. Het college bepaalt uiteindelijk welke instelling en vertegenwoordiger wordt toegelaten

 

Artikel 7 Personen die zitting hebben in de Adviesraad

Voldoende klantleden is een punt van zorg, maar gestreefd wordt naar zoveel mogelijk klantleden, juist om de cliëntenparticipatie te optimaliseren. Het college beslist uiteindelijk over de toelating.

 

Artikel 8 Benoemingsperiode

Gekozen is voor voortzetting van de huidige, praktische oplossing, die verder voor zich spreekt.

 

Artikel 9 Beëindiging deelname aan Adviesraad

Er zijn enkele criteria geformuleerd die het aftreden regelen. Het derde lid is opgenomen op verzoek van de Adviesraad.

 

Artikel 10 Vergaderingen en werkwijze

De leden van de Adviesraad mogen zelfstandig vergaderingen beleggen, bijvoorbeeld als voorbereiding op de overlegvergadering. Zo kunnen de leden van de Adviesraad zich samen beraden over een in te nemen standpunt. De Adviesraad heeft een eigen dagelijks bestuur. Pas in de overlegvergadering en dus na het uitwisselen van argumenten zal de Adviesraad het advies richting het college formuleren.

 

Artikel 11 Overlegvergadering

Artikel 47 onder a WWB schrijft voor dat geregeld moet worden hoe het periodiek overleg met klanten of hun vertegenwoordigers geregeld moet worden. Ondermeer in dit artikel wordt daar invulling aangegeven. Per jaar worden tussen de 4 en 12 overlegvergaderingen gehouden met de Adviesraad die uit instellingen en uit klanten bestaat. De wethouder Sociale Zaken zit de overlegvergaderingen voor, terwijl een medewerker van de afdeling SBZ zorgt voor secretariële ondersteuning. Laatstgenoemde is tevens aanspreekpunt voor de leden van de Adviesraad.

 

Artikel 12 Agendering overlegvergadering

Artikel 47 onder b WWB zegt dat bij verordening geregeld moet worden hoe gespreksonderwerpen aangedragen kunnen worden voor een overleg. Artikel 12 wil daarin voorzien. Duidelijk zal zijn dat de Adviesraad volledige inbreng heeft bij het tot stand komen van de agenda.

 

Artikel 13 Openbaarheid vergaderingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 14 Verstrekken van benodigde informatie

Artikel 47 onder c WWB schrijft voor dat klanten of hun vertegenwoordigers voorzien moeten worden van de benodigde informatie om adequaat deel te kunnen nemen aan het overleg. In artikel wordt dit gewaarborgd, hetgeen overigens ook nu al praktijk is.

 

Artikel 15 Geheimhouding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 16 Kosten Adviesraad

In de begroting kan worden aangegeven welke kosten de Adviesraad zelf denkt te maken. Het gaat dan om de kosten van deskundigheidsbevordering, het bezoeken van bepaalde themadagen, een potje voor ‘lief en leed’ in voorkomende gevallen en diverse onkosten (porto, kopieën etc…).

 

Artikel 17 Overige faciliteiten

De Adviesraad kan – in goed overleg – beschikken over vergaderruimte in het gemeentekantoor. De leden van de Adviesraad ontvangen een onkostenvergoeding per bijgewoonde overlegvergadering, conform een eerder genomen collegebesluit. Deze vergoeding wordt niet gekort op de bijstandsuitkering op grond van artikel 31 lid 2 onder k WWB. Er zijn gemeenten die klanten die zitting hebben in een Advies- of klantenraad volledige ontheffing van de arbeidsplicht verlenen, maar dat gaat wel erg ver. Wel is het goed om faciliteiten te bieden ter voorbereiding op de vergaderingen en voor de vergaderingen zelf. Zo wordt voorkomen dat een ‘lastig’ lid van de Adviesraad geregeld tijdens een overlegvergadering wordt opgeroepen voor een heronderzoek in het kader van de arbeidsinschakeling. Anderzijds kan een klant zich niet achter dit artikel verschuilen als er nog mogelijkheden voor arbeidsparticipatie zijn.

 

Artikel 18 tot en met 20

Deze slotartikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.