Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Participatiewet, art. 47

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201504-04-2016Nieuwe regeling

15-12-2014

Gemeenteblad, 2015, nr. 12693

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014

gelet op artikel 47 van de Participatiewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad, namelijk de Adviesraad Sociale Zaken. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

Paragraaf 2 Doelstelling en taken Adviesraad

Artikel 2 Reden instelling

 • 1.

  Doel van de Adviesraad is het verbeteren van de participatie en het betrekken bij de beleidsontwikkeling van klanten, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet

 • 2.

  Tevens wil de Adviesraad sociale uitsluiting tegengaan, armoede bestrijden en uitstroom bevorderen.

Artikel 3 Taken Adviesraad

 • 1.

  De taak van de Adviesraad bestaat uit het behartigen van de collectieve belangen van klanten zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet.

 • 2.

  De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college. De adviezen betreffen ondermeer de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van het beleid.

 • 3.

  De Adviesraad wordt zoveel mogelijk gehoord vóór de besluitvorming plaatsvindt.

 • 4.

  De Adviesraad kan en mag:

  • a.

   werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen.

  • b.

   de Adviesraad kan en mag contacten onderhouden met soortgelijke raden of organen.

  • c.

   de Adviesraad kan en mag deskundigen raadplegen of uitnodigen.

 • 5.

  De Adviesraad heeft geen taak inzake de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Artikel 4 Klankbordgroep

 • 1.

  De Adviesraad kan uit haar midden een klankbordgroep benoemen, bestaande uit maximaal drie personen (bij voorkeur klanten) om te bemiddelen of te adviseren bij problemen of onduidelijkheden.

 • 2.

  De klankbordgroep onderhoudt contacten met vertegenwoordigers van de afdeling en de individuele klant.

Artikel 5 Individuele belangenbehartiging

De Adviesraad onthoudt zich van het behartigen van belangen van individuele klanten en het behandelen van individuele klachten en bezwaarschriften.

Paragraaf 3 Paragraaf 3 Samenstelling Adviesraad

Artikel 6 Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad

 • 1.

  In de Adviesraad hebben organisaties zitting die rechtstreeks of indirect belangen van klanten behartigen, professionele organisaties die diensten aan voornoemde klanten verlenen en overige organisaties die structureel immateriële of materiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Bedoelde instellingen en organisaties dienen hun werkterrein mede in de gemeente Elburg te hebben.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toelating van een instelling of organisatie en diens vertegenwoordiger.

Artikel 7 Personen die zitting hebben in de Adviesraad

 • 1.

  In de Adviesraad hebben tevens, op persoonlijke titel, maximaal 8 klanten zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet, zitting. De in lid 1 bedoelde personen worden benoemd door het college.

 • 2.

  Er wordt naar gestreefd dat tenminste de helft van de leden als bedoeld in lid 1 een periodieke uitkering voor de kosten van levensonderhoud van de gemeente Elburg ontvangt. Tevens wordt een zo groot mogelijke representativiteit nagestreefd ten aanzien van de onderscheiden klanten.

Artikel 8 Benoemingsperiode

 • 1.

  Leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd.

 • 2.

  De periode als bedoeld in lid 1 loopt parallel met de verkiezingen voor de gemeenteraad.

 • 3.

  De leden zijn terstond herbenoembaar.

 • 4.

  De Adviesraad werft leden, ondermeer door regelmatig een oproep in de Huis aan Huiskrant en in ander informatiemateriaal te plaatsen.

Artikel 9 Beëindiging deelname aan Adviesraad

 • 1.

  Het college, gehoord de Adviesraad, kan besluiten dat een instelling of organisatie niet langer voldoet aan één van de criteria als bedoeld in artikel 6, zodat deze niet langer zitting heeft in de Adviesraad.

 • 2.

  Indien een lid als bedoeld in artikel 7 niet langer als klant aan te merken is, dan treedt dit lid binnen zes maanden af.

 • 3.

  Indien een lid zes maanden zonder gegronde reden afwezig is bij de overlegvergadering, dan treedt dit lid terstond af.

Paragraaf 4 Vergaderingen en werkwijze

Artikel 10 Vergaderingen en werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad kan zelfstandig vergaderingen beleggen, bijvoorbeeld als voorbereiding op de overlegvergadering.

 • 2.

  De Adviesraad kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 • 3.

  De Adviesraad draagt zelf zorg voor het vooraf versturen van een agenda voor een vergadering als bedoeld in lid 1.

 • 4.

  Adviezen en standpunten worden binnen de Adviesraad eenstemmig of bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 5.

  Het in lid 4 bedoelde (voorgenomen) standpunt komt in de overlegvergadering, zoals bedoeld in artikel 11, aan de orde. Vervolgens wordt het definitieve advies van de Adviesraad geformuleerd.

Artikel 11 Overlegvergadering

 • 1.

  Ten behoeve van de vergadering met de Adviesraad voegt het college een vertegenwoordiger van het college als voorzitter en een ambtelijk secretaris, tevens contactpersoon voor leden van de Adviesraad, toe. Zij hebben geen stemrecht.

 • 2.

  De Adviesraad vergadert tenminste 4 maal per jaar, of zoveel vaker als de meerderheid van de leden dit noodzakelijk vindt, met de vertegenwoordiger van het college.

 • 3.

  Per jaar worden maximaal 12 overlegvergaderingen, als bedoel in lid 2, gehouden.

 • 4.

  Adviezen van de Adviesraad wordt schriftelijk vastgelegd.

 • 5.

  Door de raad kan slechts advies uitgebracht worden indien tenminste de helft van de zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.

 • 6.

  De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over besluiten naar aanleiding van uitgebrachte adviezen.

Artikel 12 Agendering overlegvergadering

 • 1.

  Leden kunnen schriftelijk, tot uiterlijk 2 weken voor de vergaderdatum, bij de ambtelijk secretaris agendapunten en stukken voor de overlegvergadering aandragen.

 • 2.

  De agenda en bijbehorende stukken worden tenminste 1 week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 3.

  Leden van de Adviesraad kunnen stukken welke afkomstig zijn van de gemeente Elburg en betrekking hebben op het werkveld van de Adviesraad, steeds kosteloos ter beschikking krijgen.

Artikel 13 Openbaarheid vergaderingen

 • 1.

  Vergaderingen van de Adviesraad zijn in principe openbaar.

 • 2.

  Indien de meerderheid van de aanwezige leden dat vraagt, kan achter gesloten deuren vergaderd worden.

Artikel 14 Verstrekken van benodigde informatie

 • 1.

  Voorzover dit niet in strijd komt met enig andere wettelijke bepaling draagt het college zorg voor tijdige informatievoorziening, zodat adequate deelname aan het overleg en advisering gewaarborgd is.

 • 2.

  Ter uitvoering van het vorige lid worden de in artikel 3 lid 2 bedoelde beleidsstukken in afschrift beschikbaar gesteld aan de Adviesraad.

 • 3.

  Op verzoek van de Adviesraad kunnen ook andere stukken ter beschikking worden gesteld, welke een directe relatie hebben het bepaalde in artikel 3 en voorzover dit niet in strijd is of kan komen met enige wettelijke bepaling, dan wel het algemeen belang.

Artikel 15 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de Adviesraad zijn verplicht tot geheimhouding, voorzover de Adviesraad of het college de geheimhouding heeft opgelegd.

 • 2.

  De geheimhouding dient tevoren medegedeeld te zijn.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht eindigt niet bij beëindiging van het lidmaatschap van de Adviesraad

Artikel 16 Kosten Adviesraad

 • 1.

  De kosten voor de Adviesraad komen in principe voor rekening van de gemeente Elburg.

 • 2.

  Voor het maken van kosten moet vooraf een begroting worden gemaakt, welke instemming behoeft van het college.

 • 3.

  Jaarlijks dient voor 31 december de begroting voor het volgende kalenderjaar te worden ingediend.

Artikel 17 Overige faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt vergaderfaciliteiten gratis ter beschikking.

 • 2.

  Leden van de Adviesraad ontvangen een (onkosten)vergoeding per bijgewoonde overlegvergadering.

 • 3.

  Leden met een uitkering voor levensonderhoud van de gemeente Elburg behouden hun uitkeringsrechten gedurende de vergaderingen en bijbehorende voorbereidingstijd. Dit geldt ook voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

Paragraaf 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Overige

 • 1.

  De uitvoering van deze verordening berust bij het college.

 • 2.

  In bijzondere gevallen en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Daarbij wordt de adviesraad zo mogelijk gehoord.

 • 3.

  Het college kan nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze verordening.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Elburg’.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2015. De verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand van 28 september 2009 wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg in zijn vergadering van 15 december 2014

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.

Nota-toelichting  

Algemeen

 

Met deze verordening wordt uitvoering gegeven aan artikel 47 van de Participatiewet. Dit artikel draagt de gemeenteraad op bij verordening regels vast te stellen over de wijze waarop personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet of hun vertegenwoordigers betrokken worden

bij de ontwikkeling van het gemeentelijke beleid. Personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet zijn personen:

- die algemene bijstand ontvangen;

- als bedoeld in de artikelen 34a, vijfde lid, onderdeel b, 35, vierde lid, onderdeel b, en 36, derde lid, onderdeel b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tot het moment dat het inkomen uit arbeid in dienstbetrekking gedurende twee aaneengesloten jaren ten minste het

minimumloon bedraagt en ten behoeve van die persoon in die twee jaren geen loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d is verleend;

- personen als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Participatiewet;

- personen met een nabestaanden- of wezenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet;

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

arbeidsongeschikte werkloze werknemers;

- personen met een uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

- personen zonder uitkering;

en, die voor de arbeidsinschakeling zijn aangewezen op een door het college aangeboden voorziening.

 

Om een goede werking van de cliëntenraad te waarborgen worden de leden van de cliëntenraad worden ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. De regering hecht sterk aan actieve betrokkenheid van burgers die met de Participatiewet te maken krijgen.

 

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Cliëntenraad

Dit artikel bepaalt hoe de cliëntenparticipatie concreet wordt vorm gegeven.

Omdat het niet mogelijk is om alle personen persoonlijk te betrekken bij het beleid ligt het voor de hand een cliëntenraad samen te stellen die bestaat uit vertegenwoordigers van de doelgroepen zelf of vertegenwoordigers uit belangenorganisaties

Om de actieve betrokkenheid van alle personen goed tot zijn recht te kunnen laten komen, is het van belang dat de cliëntenraad een afspiegeling is van alle in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet genoemde doelgroepen. Een evenredige vertegenwoordiging van bovengenoemde

groepen in de cliëntenraad is daarom het uitgangspunt van deze verordening. Dit voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. Dit uitgangspunt is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De doelstelling van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van het volledige genot door alle personen met een handicap van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid en het bevorderen van de eerbiediging van hun inherente waardigheid (zie het Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 2007, nummer 169).

Artikel 2 Reden instelling

Het verbeteren van de participatie van klanten was (en is) de voornaamste doelstelling van het instellen van de Adviesraad. De Adviesraad richt zich niet alleen op de bestrijding van armoede, maar houdt zich ook bezig met activering en uitstroom.

Artikel 3 Taken Adviesraad

De Adviesraad adviseert als het college daar om verzoekt, maar tevens is de raad vrij om ongevraagd het college van advies te voorzien. In dit artikel is geregeld dat de Adviesraad zoveel mogelijk vóór de besluitvorming om advies gevraagd wordt. Ook mag de Adviesraad deskundigen raadplegen, contacten onderhouden met soortgelijke raden en werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen.

Artikel 4 Klankbordgroep

De mogelijk bestaat om een klankbordgroep in het leven te roepen, die als schakel functioneert tussen de individuele klant en de gemeente.

Artikel 5 Individuele belangenbehartiging

Duidelijk is dat het niet gaat om individuele belangenbehartiging, maar om collectieve!

Artikel 6 Organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Adviesraad

In de Adviesraad zijn momenteel het Gehandicaptenberaad, het Couragefonds, de FNV en een drietal diaconieën – uit elke kern één – vertegenwoordigd. Het college bepaalt uiteindelijk welke instelling en vertegenwoordiger wordt toegelaten.

Artikel 7 Personen die zitting hebben in de Adviesraad

Voldoende klantleden is een punt van zorg, maar gestreefd wordt naar zoveel mogelijk klantleden, juist om de cliëntenparticipatie te optimaliseren. Het college beslist uiteindelijk over de toelating.

Artikel 8 Benoemingsperiode

Gekozen is voor voortzetting van de huidige, praktische oplossing, die verder voor zich spreekt.

Artikel 9 Beëindiging deelname aan Adviesraad

Er zijn enkele criteria geformuleerd die het aftreden regelen. Het derde lid is opgenomen op verzoek van de Adviesraad.

Artikel 10 Vergaderingen en werkwijze

De leden van de Adviesraad mogen zelfstandig vergaderingen beleggen, bijvoorbeeld als voorbereiding op de overlegvergadering. Zo kunnen de leden van de Adviesraad zich samen beraden over een in te nemen standpunt. De Adviesraad heeft een eigen dagelijks bestuur. Pas in de overlegvergadering en dus na het uitwisselen van argumenten zal de Adviesraad het advies richting het college formuleren.

Artikel 11 Overlegvergadering

Artikel 47 van de Participatiewet schrijft voor dat geregeld moet worden hoe het periodiek overleg met klanten of hun vertegenwoordigers geregeld moet worden. Ondermeer in dit artikel wordt daar invulling aan gegeven. Per jaar worden tussen de 4 en 12 overlegvergaderingen gehouden met de Adviesraad die uit instellingen en uit klanten bestaat. De wethouder Sociale Zaken zit de overlegvergaderingen voor, terwijl een medewerker van de afdeling Sociale en Burgerzaken zorgt voor secretariële ondersteuning. Laatstgenoemde is tevens aanspreekpunt voor de leden van de Adviesraad.

Artikel 12 Agendering overlegvergadering

Artikel 47 van de Participatiewet zegt dat bij verordening geregeld moet worden hoe gespreksonderwerpen aangedragen kunnen worden voor een overleg. Artikel 12 wil daarin voorzien. Duidelijk zal zijn dat de Adviesraad volledige inbreng heeft bij het tot stand komen van de agenda.

Artikel 13 Openbaarheid vergaderingen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 14 Verstrekken van benodigde informatie

Artikel 47 van de Participatiewet schrijft voor dat klanten of hun vertegenwoordigers voorzien moeten worden van de benodigde informatie om adequaat deel te kunnen nemen aan het overleg. In artikel wordt dit gewaarborgd, hetgeen overigens ook nu al praktijk is.

Artikel 15 Geheimhouding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 16 Kosten Adviesraad

In de begroting kan worden aangegeven welke kosten de Adviesraad zelf denkt te maken. Het gaat dan om de kosten van deskundigheidsbevordering, het bezoeken van bepaalde themadagen, een potje voor ‘lief en leed’ in voorkomende gevallen en diverse onkosten (porto, kopieën etc…).

Artikel 17 Overige faciliteiten

De Adviesraad kan – in goed overleg – beschikken over vergaderruimte in het gemeentekantoor. De leden van de Adviesraad ontvangen een onkostenvergoeding per bijgewoonde overlegvergadering, conform een eerder genomen collegebesluit. Deze vergoeding wordt niet gekort op de uitkering op grond van artikel 31 lid 2 onder k Participatiewet. Er zijn gemeenten die klanten die zitting hebben in een Advies- of klantenraad volledige ontheffing van de arbeidsplicht verlenen, maar dat gaat wel erg ver. Wel is het goed om faciliteiten te bieden ter voorbereiding op de vergaderingen en voor de vergaderingen zelf. Zo wordt voorkomen dat een ‘lastig’ lid van de Adviesraad geregeld tijdens een overlegvergadering wordt opgeroepen voor een heronderzoek in het kader van de arbeidsinschakeling. Anderzijds kan een klant zich niet achter dit artikel verschuilen als er nog mogelijkheden voor arbeidsparticipatie zijn.

Artikel 18 tot en met 20

Deze slotartikelen spreken voor zich en behoeven geen nadere toelichting.