Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-201519-02-2016nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39816

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Elburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

SubsidieregelingMaatschappelijke ondersteuningElburg 2015

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt voor activiteiten die een bijdrage leveren aan:

 • a.

  de ondersteuning van mantelzorgers;

 • b.

  het bestrijden van eenzaamheid;

 • c.

  het bieden van informele zorg en ondersteuning;

 • d.

  het begeleiden via maatjesdiensten.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die volgens de statuten zijn opgericht om de in artikel 2 genoemde activiteiten te organiseren.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal een vast bedrag per organisatie per jaar als opgenomen in onderstaande tabel:

Rode Kruis Elburg/Oldebroek € 1.217

Bureau Slachtofferhulp € 5.619

Zonnebloem Elburg/Doornspijk € 1.034

Zonnebloem ’t Harde € 1.034

Stichting Vrijwilligershulp Elburg € 5.567

Nederlandse Patiëntenvereniging € 3.067

Stichting Present € 2.067

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als: de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt