Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2016
CiteertitelVerordening BRP Elburg 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpregistratie, persoonsgegevens, gegevens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wbp, art. 3.8 lid 1 en 3.9 lid 1 en 2.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201628-12-2017nieuwe regeling

19-09-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 130075

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2016

De raad der gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2016;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Elburg 2016

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan dat een orgaan van de gemeente is gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald in bijlage 1.

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt voor zover dit is bepaald in bijlage 2; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie voor zover dit is bepaald in bijlage 2.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening treedt in de plaats van de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Elburg (Verordening BRP)van 26 mei 2014.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening BRP Elburg 2016.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 19 september 2016

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange M.C. Luiting.

Bijlage 1 bij artikel 1 Verordening BRP Elburg 2016

De gegevens van de hieronder genoemde mutaties worden gemuteerd in de gemeentelijke voorziening voor de BRP en door middel van berichtenverkeer doorgegeven aan de gegevensmakelaar met als doel dat zij raadpleegbaar zijn voor functionarissen die aannemelijk maken dit voor uitvoering van hun taken nodig te hebben. Een functionaris wordt op grond van benodigde informatie voor de taakuitvoering gekoppeld aan hieronder genoemde rol.

Rol 1: Super-user

Rol 2: Ambtenaar Burgerlijke Stand (ABS)

Rol 3: Ambtenaar Wet Werk en Bijstand

Rol 4: Ambtenaren belasting met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen

Rol 5: Secretariaat college burgemeester en wethouders

Rol 6: Algemeen raadpleegprofiel

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

X

X

X

X

X

X

 

Voornamen

X

X

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat

X

X

X

X

X

X

 

Geboortedatum

X

X

X

X

X

X

 

Geboorteplaats

X

X

X

 

 

 

 

Geboorteland of -gebied

X

X

X

 

 

 

 

Geslacht

X

X

X

X

X

X

 

Geslacht naam ouders

X

X

X

X

 

 

 

Voornaam ouders

X

X

X

X

 

 

 

Adellijke titel of predicaat ouders

X

X

X

X

 

 

 

Geslacht ouders

X

X

X

X

 

 

 

Geboortedatum ouders

X

X

X

X

 

 

 

Geboorteplaats ouders

X

X

X

 

 

 

 

Aanduiding huwelijk/geregistreerd partnerschap (GP)

X

X

X

X

X

 

 

Geboorte land of -gebied ouders

X

X

X

 

 

 

 

Datum huwelijk of GP

X

X

X

X

X

 

 

Plaats huwelijk of GP

X

X

X

 

 

 

 

Land of gebied huwelijk of GP

X

X

X

 

 

 

 

Huwelijksontbinding of ontbinding GP en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of GP

X

X

X

X

X

 

 

Datum ontbinding/nietigverklaring huwelijk of GP

X

X

X

X

X

 

 

Plaats ontbinding/nietigverklaring huwelijk of GP

X

X

X

 

 

 

 

Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of GP

X

X

X

 

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

 

Geslachtsnaam echtgenoot/ geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Voornamen

echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

Geslacht

echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

X

X

 

 

geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/geregistreerde partners

X

X

X

 

 

 

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten/ geregistreerde partners

X

X

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam kinderen

X

X

X

X

 

 

 

Voornamen kinderen

X

X

X

X

 

 

 

Adellijke titel of predicaat kinderen

X

X

X

X

 

 

 

Geboortedatum kinderen

X

X

X

X

 

 

 

Geboorteplaats kinderen

X

X

X

 

 

 

 

Geboorteland of-gebied kinderen

X

X

X

 

 

 

 

Overlijdensdatum

X

X

X

X

X

X

 

Plaats overlijden

X

X

X

 

 

 

 

Land of gebied overlijden

X

X

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

X

X

X

 

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

Gegevens over curatele

Curatele

X

X

X

X

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

X

X

X

X

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

X

X

X

X

 

 

Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

Gezag door 1 ouder

X

X

X

 

 

 

 

Gezag door 2 ouders

X

X

X

 

 

 

 

Gezag door een derde

X

X

X

 

 

 

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

X

X

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

X

X

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

 

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

X

X

X

 

 

 

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

X

X

X

 

 

 

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

X

X

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

X

X

X

 

 

 

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

X

X

X

 

 

 

 

Datum ingang verblijfsrecht

X

X

X

 

 

 

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

X

X

X

 

 

 

 

Datum mededeling gegeven

X

X

X

 

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

bijhoudingsgemeente

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Functie van het adres

X

X

X

X

X

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

X

X

X

 

Locatiebeschrijving en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

X

X

 

Postcode

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

X

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

X

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

X

X

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

X

X

X

 

Datum van kracht worden BSN

X

X

X

X

X

X

 

Datum beëindiging BSN

X

X

X

X

X

X

Gegevens over de burgerservicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

X

X

X

X

 

 

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

X

X

X

X

 

 

 

BSN eerdere echtgenoot

X

X

X

X

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

 

BSN eerdere geregistreerde partner

X

X

X

X

 

 

 

BSN kind

X

X

X

X

 

 

 

Data van kracht worden BSN

X

X

X

X

 

 

 

Data beëindiging BSN

X

X

X

X

 

 

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

eigen geslachtsnaam (E)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

X

X

X

X

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

X

X

X

X

X

X

 

Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruik

X

X

X

X

X

X

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruik

X

X

X

X

X

X

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

 

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

 

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

X

 

 

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

X

 

 

 

 

 

Categorie gegevens

Gegeven

ROL 1

ROL 2

ROL 3

ROL 4

ROL 5

ROL 6

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Documentnummer Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

X

 

 

 

 

 

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Signalering m.b.t. verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

X

 

 

 

 

 

Bijlage 2 bij artikel 2, lid 3 Verordening BRP Elburg 2016

Derden, waaraan ingevolge artikel 3.9 van de Wet BRP op schriftelijk verzoek gegevens kunnen worden verstrekt, zijn:

 • a.

  Door de gemeente gesubsidieerde instellingen;

 • b.

  Organisaties op levensbeschouwelijke grondslag;

 • c.

  Organisaties met een niet-commercieel doel, gevestigd binnen de gemeente;

 • d.

  Woningcorporaties.

Ingevolge artikel 3.9, vierde lid van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene verwijsgegevens over de:

 • -

  naam;

 • -

  de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner;

 • -

  de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner;

 • -

  het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner;

 • -

  de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner;

 • -

  het adres (inclusief huisnummer en postcode);

 • -

  de gemeente van inschrijving;

 • -

  de geboortedatum.

De gegevens worden uitsluitend verstrekt voor de uitvoering van de desbetreffende taken.