Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010
CiteertitelSubsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpisolatie, maatregelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-201009-02-2011Nieuwe regeling

01-11-2010

Huis aan huis Elburg, 09-11-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010

De raad van de gemeente Elburg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

Vast te stellen de volgende:

Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m² K/W.

Artikel 2. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Elburg.

Artikel 4. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 5. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 6. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 • 2.

  door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

 • 3.

  door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rc-waarde) minimaal 2,5 m2 K/W is;

 • 4.

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 5.

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,00;

 • 6.

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2010 bedraagt € 5000,-. Boven het subsidieplafond worden geen subsidieaanvragen toegewezen.

Artikel 8. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,00 per woning.

Artikel 9. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt ingediend op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier;

 • 2.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 10. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidiabel.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het gemeentelijk blad waarin de verordening wordt gepubliceerd.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Isolatiemaatregelen woningen 2010.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Elburg in zijn openbare vergadering van 1 november 2010,

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Toelichting

Algemene toelichting

Het doel van de verordening is om eigenaar-bewoners te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen. Door het isoleren van de woning besparen de bewoners op hun energiegebruik en verminderen hun CO2 uitstoot. Eveneens verlagen zij hun maandelijkse energiekosten en dit heeft meer impact naarmate de energieprijzen stijgen. Prognoses laten zien dat energiekosten, met name voor de lage inkomens, een steeds groter deel gaan uitmaken van de totale woonlasten.

Het uitgangspunt van de regeling is het verlagen van het energiegebruik van huishoudens. Op de langere termijn verlagen we hiermee de opgave van relatief kostbare duurzame energie die opgewekt moet worden om uiteindelijk energieneutraal te kunnen zijn.

In deze verordening komen daarom een aantal isolatiemaatregelen in aanmerking voor subsidie. Uit de evaluatie van een achttal pilotprojecten in de provincie Gelderland blijkt dat voor vloer-, dak-, glas- en gevelisolatie de besparing in CO2 en het rendement voor de bewoners het grootst is. Omdat er voor glasisolatie een landelijke subsidieregeling bestaat én bewoners uit zichzelf vaak al dubbel glas laten aanbrengen is dit niet opgenomen in deze stimuleringsregeling. De regeling beperkt zich tot isolatiemaatregelen aan de zogenaamde ‘schil’ van de woning. Meer innovatieve maatregelen als zonneboilers, warmte-koudeopslag en PV-cellen zijn nu nog relatief dure methoden om energie op te wekken en leveren daardoor op korte termijn minder rendement en besparingen op dan isolatiemaatregelen.

Toelichting artikel 3

Eigenaar-bewoners zijn vaak moeilijk te bewegen tot energiemaatregelen enkel door communicatie. Op basis van de eerder genoemde pilots blijkt dat een kleine financiële ondersteuning voldoende is om mensen over de streep te trekken.

Corporaties en particuliere verhuurders zijn uitgesloten van deze verordening omdat ervan uitgegaan wordt dat isolatiemaatregelen al opgenomen zijn in hun reguliere onderhoudsplanning en –werkzaamheden. Eigenaar-bewoners binnen een Vereniging van Eigenaren (VVE) komen wel in aanmerking voor subsidie.

Toelichting artikel 6

De grootste opgave ligt bij woningen van vóór 1970. Een deel van de woningen uit de periode 1970-1980 verdient eveneens aandacht. De grens voor subsidie ligt daarom bij woningen van voor 1980.

Toelichting artikel 10

De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt, wordt geadviseerd de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren aan de hand van deskundig advies of begeleiding.