Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012
CiteertitelVerordening marktgelden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 216
 2. Gemeentewet, art. 219
 3. Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Emmen Officieel, 27-12-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2012

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van .. november 2011, nummer 11/

 

 

gelet op de artikelen 216, 219 en 229, eerste lid, onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN

MARKTGELDEN 2012

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkten;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • e.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • f.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • g.

  wachtlijst: de tot de datum van inwerkingtreding van de Marktverordening 2009 gehanteerde lijst van gegadigden voor een vaste standplaats. De tot deze datum opgebouwde rechten blijven behouden totdat de wachtlijst is afgesloten door de toewijzing van vaste standplaatsen of door doorhaling van de inschrijving;

 • h.

  sollicitant: een natuurlijk persoon die bij het college kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen komen voor een standplaats (vaste standplaats, dagplaats of standwerkersplaats)

 • i.

  sollicitantenlijst: de lijst van natuurlijke personen die bij het college kenbaar hebben gemaakt in aanmerking te willen komen voor een vaste standplaats danwel dagplaats;

 • j.

  frontbreedte van een standplaats: de lengte van de zijde van een standplaats met een ruimte van maximaal drie strekkende meters diepte die aan een voor het publiek geprojecteerde gang is gelegen;

 • k.

  strekkende meter tarief: het tarief voor een standplaats met een diepte van maximaal drie strekkende meters;

 • l.

  week: kalenderweek;

 • m.

  maand: kalendermaand;

 • n.

  belastingjaar: het kalenderjaar (waarin de belastingplicht is ontstaan).

   

  Belastbaar feit

Artikel 2  

Onder de naam marktgelden worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een standplaats voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen.

 

Belastingplicht

Artikel 3  

Belastingplichtig is de vergunninghouder.

 

Tarief

Artikel 4  

 • a.

  Het recht voor een ter beschikking gestelde vaste standplaats of dagplaats bedraagt € 2,25 per strekkende meter frontbreedte of een gedeelte daarvan.

 • b.

  Het recht voor een ter beschikking gestelde standwerkersplaats bedraagt € 11,25 voor maximaal 3 meter frontbreedte of een gedeelte daarvan.

   

  Elektriciteit

Artikel 5  

Het college is bevoegd een maximum te stellen aan de afname van elektriciteit per standplaats.

 

Parkeren marktvoertuigen

Artikel 6  

Indien een auto, bestelwagen of vrachtwagen bij de uitstalgelegenheid op een markt in de

voormalige gemeente Emmen is geplaatst, dan wordt het marktgeld verhoogd met naar keuze:

a.

€ 5,60

per marktdag;

b.

€ 41,90

per kwartaal.

 

Abonnement

Artikel 7  

Het marktgeld voor een vaste standplaats kan bij wijze van een kwartaalabonnement worden voldaan. Bij betaling per kwartaal wordt een reductie verleend van 3 weken per kwartaal.

 

Ontheffing

Artikel 8  

Over een aantal volle kalendermaanden waarin van de vaste standplaats geen gebruik is gemaakt wordt ontheffing verleend, indien de belastingplichtige aantoont dat hij ten gevolge van ziekte gedurende een aaneengesloten periode van tenminste een kalendermaand de ter beschikking gestelde vaste standplaats niet heeft kunnen innemen en hij gedurende die periode de vaste standplaats niet door een ander heeft laten innemen.

 

Wijze van heffing

Artikel 9  

De heffing van de rechten geschiedt:

 • a.

  Bij wege van mondelinge kennisgeving door de marktmeester in de gevallen genoemd in artikel 4 en artikel 6 onder a. De betaling geschiedt contant en direct.

 • b.

  Bij wege van aanslag voor de gevallen genoemd in artikel 4, artikel 6 onder b en artikel 7.

   

  Invordering

Artikel 10  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 zijn de bij wege van mondelinge kennisgeving geheven marktgelden verschuldigd op het moment van het doen van de kennisgeving.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de bij wege van aanslag geheven marktgelden worden voldaan in vier gelijke termijnen, welke achtereenvolgens voor 1 februari, 1 april, 1 juli en 1 oktober dienen te worden betaald.

   

  Nadere regels door het college

Artikel 11  

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de marktgelden.

 

Kwijtschelding

Artikel 12  

Bij de invordering van de marktgeleden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

Artikel 13  

 • 1.

  De “Verordening marktgelden 2011” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2012".

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 22 december 2011,

   

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl