Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel leges gemeente Emmen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel leges gemeente Emmen 2011
CiteertitelTarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2011nieuwe regeling

16-12-2010

Zuidenvelder, 28 december 2010

RA10.0133

Tekst van de regeling

Intitulé

Preambule

Preambule

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelet op het voorstel van het college van 9 november 2010, nr. 10/1075;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

TARIEVENTABEL LEGES GEMEENTE EMMEN 2011.

Tabel behorende bij de legesverordening 2011

INDELING

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 20 Diversen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

Hoofdstuk 5 Reclameverordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking cq. registratie partnerschap

 •  

  Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk cq. registratie partnerschap bedraagt:

   

  1.1.1.1

  in het Trouwpaviljoen te Emmen, de trouwzaal te Schoonebeek of indien daartoe gewichtige redenen bestaan- op een plaats die niet als trouwlocatie is aangewezen, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur (met uitzondering van de mogelijk heden tot kosteloze voltrekking cq registratie op dinsdag om 15.00 uur en donderdag om 10.00 uur).

  352,85

  1.1.1.2

  in het Trouwpaviljoen te Emmen /Trouwzaal te Schoonebeek op maandag tot en met vrijdag van 17.00 uur tot 08.30 uur en op zaterdag en zondag

  663,75

  1.1.1.3

  voor voltrekking c.q. registratie in éénmalig aan te wijzen locaties van maandag 8.30 uur t/m vrijdag 17.00 uur.

  561,25

  1.1.1.4

  in het Trouwpaviljoen te Emmen, de trouwzaal te Schoonebeek of -indien daartoe gewichtige redenen bestaan- op een plaats die niet als trouwlocatie is aangewezen, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur (met uitzondering van de mogelijk heden tot kosteloze voltrekking cq registratie op dinsdag om 15.00 uur en donderdag om 10.00 uur).

  663,75

  1.1.1.5 

  in door de gemeente aangewezen permanente trouwlocaties, niet zijnde de gemeentelijke locaties vermeld onder 1.1.1 van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00.

  266,70 

  1.1.1.6

  in door de gemeente aangewezen permanente trouwlocaties, niet zijnde de gemeentelijke locaties vermeld onder 1.1.1 op andere dan de hiervoor genoemde dagen en/of tijdstippen (*) Deze bedragen zijn exclusief de kosten voor het gebruik van de locatie

  361,65(*)

 

 

Familieboekjes

 • 1.1.2.1

  voor een exemplaar in luxe uitgaaf, af te geven bij huwelijksvoltrekking cq registratie partnerschap

  11,95

  1.1.2.2

  voor een duplicaat in luxe uitgaaf

  11,95

  1.1.2.3

  voor een exemplaar in kalligrafie, af te geven bij huwelijksvoltrekking cq. registratie partnerschap

  22,65

  1.1.2.4

  voor een duplicaat in kalligrafie registratie partnerschap

  22,65

  1.1.2.5

  bijschrijven van kind in kalligrafisch huwelijksboekje

  3,00

   

  Registers burgerlijke stand

   

  1.1.3.1

  het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanvragen van akten of stukken uit andere gemeenten of van andere autoriteiten, per verzoek

  8,75

  1.1.3.2

  het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat der nasporing een authentiek uittreksel van een akte of een bewijs van inschrijving wordt verlangd, voor ieder daaraan besteed kwartier

   

  1.1.3.3

  Het tarief bedraagt voor readerprint afdrukken per afdruk

  0,67

  1.1.3.4

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

   

 

    

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 •  

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag.

   

  1.2.1.1

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

  52,10

  1.2.1.2

  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

  58,20

  1.2.1.3

  tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart

  4380,

  1.2.1.4

  Het tarief voor kinderen t/m 13 jaar voor een Nederlandse Identiteitskaart

  9,20

  1.2.1.5

  tot het aanvullen of wijzigen van een paspoort wegens het bijschrijven van kind(eren), gezamenlijk met een aanvraag als bedoeld in artikel 1.2.1.1 en 1.2.1.2

  9,20

  1.2.1.6

  Het later bijschrijven van kind(eren) (kindersticker)

  21,50

  1.2.1.7

  Het tarief als bedoeld in artikel 1.2.1.4. wordt bij een spoedaflevering verhoogd met een bedrag van

  21,40

  1.2.1.8

  indien de aanvrager van een paspoort of een Nederlandse Identiteitskaart reeds eerder een paspoort of een Nederlandse Identiteitskaart werd verstrekt, welk document niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.2 een tarief geheven van

  26,00

  1.2.1.10

  De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 worden bij een spoedaflevering vermeerderd met een bedrag van

  45,00

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 • 1.3.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

  44,00

  1.3.1.2

  Indien de aanvrager van een rijbewijs reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd, wordt boven het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 een tarief geheven van

  26,00

  1.3.1.3

  Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedaflevering vermeerderd met een bedrag van

  31,75

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

 • 1.4.1.1

  Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen 1.4.1.3 en 1.4.1.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

   

  1.4.1.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

  10,00

  1.4.1.3

  tot het verstrekken van gegevens voor ideële en maatschappelijke doelstellingen

  6,00

  1.4.1.4

  tot het verstrekken van gegevens aan bijzondere derden of aangewezen afnemers (na no-hit via GBA-berichtenverkeer)

  2,27

  1.4.1.5

  van een collectief internationaal gewaarmerkt afschrift uit de gemeentelijke basis-

  administratie persoonsgegevens

  12,50

  1.4.1.6

  voor het afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de gemeentelijke basisadministratie (persoonsgegevens)

  10,00

  1.4.1.7

  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van inlichtingen gedurende een periode van één jaar: voor 25 verstrekkingen

  125,20

  1.4.1.8

  voor 100 verstrekkingen

  475,75

  1.4.1.9

  voor 500 verstrekkingen

  2.219,50

  1.4.1.10

  voor 1000 verstrekkingen

  3.826,50

  1.4.1.11

  voor de toepassing van onderdeel 1.1.4.12 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

   

  1.4.1.12

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

  10,00

  1.4.1.13

  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basis-administratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

  10,45

  1.4.1.14

  Een abonnement wordt geacht te zijn ingegaan op de dag, waarop het verschuldigde recht is voldaan, tenzij een andere datum is overeengekomen. voor 1000 verstrekkingen wordt een behoorlijk gedagtekende en ondertekende verklaring van abonnement verstrekt, vermeldende al hetgeen voor de geabonneerde van belang wordt geacht. Elk abonnement wordt gesteld op naam, het is noch geheel noch gedeeltelijk voor overdracht vatbaar. Gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een niet of niet ten volle gebruikt abonnement heeft niet plaats.

   

  1.4.1.15

  In de gevallen, waarin de inlichtingen in de vorm van fotokopieën of reproducties worden verlangd, komen, behalve de ingevolge een der voorafgaande codenrs. verschuldigde rechten, ten laste van de aanvrager de kosten van de aanmaak van de fotokopieën of reproducties. Per fotokopie of reproductie wordt een recht geheven van

  10,00

  1.4.1.16

  Behoudens het bepaalde in de volgende alinea wordt, wanneer de verlangde inlichting niet kan worden verstrekt, geen recht geheven. Verlangt de aanvrager afgifte van een schriftelijke verklaring waaruit blijkt, dat de gevraagde gegevens betreffende een of meer personen niet in de hiervoor bedoelde registers of kaartverzamelingen voorkomen, dan wordt voor de nasporing een recht geheven, rekening waarvan als een inlichting geldt de naam van elke in de verklaring vermelde persoon.

   

  1.4.1.17

  Het auteursrecht op de in deze rubriek bedoelde inlichtingen wordt aan de gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of verspreiding kan door het college van burgemeester en wethouders worden verleend; alsdan is het viervoud van de tarieven verschuldigd, tenzij de publicatie en/of verspreiding door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen belang wordt geacht.

   

  .4.1.18

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens waarvoor de gemeentelijke basisadministratie personen geheel of gedeeltelijk langs electronische weg moet worden gelezen

  237,75

  1.4.1.19

  daarnaast wordt in rekening gebracht per record

  0,08

  1.4.1.20

  per record/per bedrukt etiket

  0,13

  1.4.1.21

  Onder verstrekking wordt verstaan elke op de magneetbanden of magneetschijven gelezen serie gegevens omtrent een persoon, ook al is het resultaat negatief.

   

  1.4.1.22

  Het bepaalde onder artikel 1.1.4.23 is op het verstrekken van de in deze rubriek bedoelde inlichtingen van overeenkomstige toepassing.

   

  1.4.1.23

  Het auteursrecht op de verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie wordt aan de gemeente voorbehouden. Toestemming tot publicatie en/of verspreiding van de in deze rubriek bedoelde verstrekkingen kan door het college van burgemeester en wethouders worden verleend; alsdan is het viervoud van bovenvermelde tarieven verschuldigd, tenzij publicatie en/of verspreiding door het college van burgemeester en wethouders in het algemeen belang wordt geacht.

   

 

Hoofdstuk 5 verstrekkingen uit het Kiezersregister

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 • 1.7.1.1

  Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een begrotingsboek of een jaarrekening per boek

  15,60

  1.7.1.2

  Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een begrotingsboek of een jaarrekening per boek

  88,95

  1.7.1.3

  een abonnement op de aanvullingen van de onder 1.7.1.2 bedoelde verordening, per bladzijde

  1,33

  1.7.1.4

  niet met name genoemde verordeningen per pagina

  een exemplaar van een ontwerp-, vastgesteld of goedgekeurd bestemmingsplan dan wel een structuurplan, nota, schets of andere beleidsnota op het terrein van de ruimtelijke ordening, indien het plan bevat:

  0,38

  1.7.1.5

  1 tot en met 25 bladzijden

  15,60

  1.7.1.6

  26 tot en met 50 bladzijden

  27,65

   

  51 tot en met 100 bladzijden

  41,25

  1.7.1.8

  101 of meer bladzijden

  een exemplaar van het gemeenteblad, indien het blad bevat:

  61,25

  1.7.1.9

  1 tot en met 4 bladzijden

  2,75

  1.7.1.10

  5 of meer bladzijden

  Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van andere dan met name in deze verordening genoemde stukken, per bladzijde geheel of gedeeltelijk bedrukt:

  6,75

  1.7.1.11

  op A5 - of kleiner formaat

  1,30

  1.7.1.12

  op A4 - of groter formaat

  Met bedrukte stukken worden gelijkgesteld stukken, op andere wijze vermenigvuldigd dan door middel van drukpers.

  1,40

  1.7.1.13

  Het tarief bedraagt terzake van het in behan deling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit stukken die krachtens wet of wettelijk voorschrift voor de ingezetenen verkrijgbaar zijn, per pagina, geheel of gedeeltelijk beschreven of

  bedrukt, op formaat A4, groter of kleiner naar evenredigheid berekend

  4,30

  1.7.1.14

  een exemplaar of afschrift van een bestek, een akte van verhuring, verpachting of aanbesteding per pagina

  4,30

  1.7.1.15

  een fotokopie van gemeentelijke stukken, per bladzijde

  0,30

  1.7.1.16

  Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken van lichtdrukken en grootformaat kopieën voor lichtdrukken groter dan A0 (incl. vouwen)

  12,00

  1.7.1.17

  printen van bouwtekening A0

  Het tarief bedraagt ter zake van het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

  4,60

  1.7.1.18

  op het verslag van 's raads handelingen

  33,10

  1.7.1.19

  op het verslag van 's raads handelingen en de daarbij behorende bijlagen exclusief begroting en rekening

  183,60

  1.7.1.20

  op de besluitenlijst van het college

  91,10

  1.7.1.21

  ter zake van het verstrekken van een stel raadsstukken per raadsvergadering, afgehaald ter secretarie

  11,90

  1.7.1.22

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de vernieuwing van een in het ongerede geraakte akte van aanstelling

  het tarief voor het verstrekken van opgaven van verleende bouwvergunningen, danwel opgave van de in het bouwregister bijgeschreven bouwplannen bedraagt:

  5,10

  1.7.1.23

  - per 3 maanden

  42,50

  1.7.1.24

  - per 6 maanden

  62,25

  1.7.1.25

  - per jaar

  104,80

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 •  

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als onder 1.8.1.1 tot en met 1.8.1.6 genoemd geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de Regeling tarieven kadaster.

  Ter informatie : Het tarief bedraagt (momenteel) voor:

   

  1.8.1.1

  Uittreksel kadastrale kaart per perceel, kadastraal bericht per persoon, kadastraal uittreksel persoon per object, kadastraal uittreksel object per object en hypothecair uittreksel per object

  15,15

  1.8.1.2

  Het tarief bedraagt voor informatieverstrekking met betrekking tot publiekrechtelijke aspecten waaronder planologische ontwikkelingen, aanschrijvingen ingevolge de Woningwet, gebruik en/of verkoopbelemmerende bepalingen, het eventueel voorkeursrecht krachtens de Wet Voorkeursrecht gemeenten, aanwijzing dan wel aanwijzingsbesluit object als beschermd monument of beschermd dorpsgezicht:

  - op standaardvragenformulier per fax verstuurd

  - extra aanvulling op het standaardformulier (o.a . bestemmingsplan)

  - standaardvragenlijst, onderdeel Milieu

  35,35

  1.8.1.3

  Specifieke maatwerkproducten op het gebied van digitale milieu-informatie worden doorberekend op basis van uurtarief. Alle maatwerkproducten worden geleverd op basis van offerte. Het uurtarief voor milieu-infomatie bedraagt € 75,40

   

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 • 1.9.1.1

  voor legalisatie van een of meer handtekeningen op een stuk, in het persoonlijk belang van de aanvrager.

  In afwijking van het hierboven bepaalde worden geen leges geheven voor legalisatie van een handtekening in verband met afgifte of verlenging van en bijschrijving in deze gemeente aangevraagde reispapieren

  10,00

  1.9.1.2

  voor het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag

  30,80

  1.9.1.3

  voor het afgeven van een attestatie de vita

  10,00

  1.9.1.4

  voor het afgeven van enig andere verklaring of duplicaat, tot afgifte waarvan het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de secretaris of de commissaris van politie bevoegd zijn

  10,00

  1.9.1.5

  voor het door de politie verstrekken van inlichtingen omtrent verkeers- en andere ongevallen, per ongeval

  16,40

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 • 1.11.1

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1. van de Huisvestingsverordening (omzettingsvergunning) bedraagt;

  300,00

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 • 1.12.1

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet (vergunning tijdelijke verhuur) bedraagt;

  300,00

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen

 •  

  Het tarief bedraagt voor;

   

  1.14.1.1

  inschrijving op de sollitantenlijst

  16,95

  1.14.1.2

  verlenging van inschrijving op de wachtlijst en sollicitantenlijst

  16,95

  1.14.1.3

  de afgifte van een vaste standplaatsvergunning

  33,40

  1.14.1.4

  de uitgifte van een vervangende vergunning bij verlies en/of diefstal

  16,95

  1.14.1.5

  de overschrijving van een vaste standplaatsvergunning op grond van artikel 7 van het Marktreglement

  33,40

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 • 1.16.1.1

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een aanwezigheidsvergunning bedraagt het tarief zoals bepaald in artikel 3 van het Besluit van 23 mei 2000, houdende regels ter uitvoering van titel VA van de Wet op de kansspelen (het Speelautomatenbesluit 2000), zoals dat in het belastingjaar luidt (Ter informatie, dat tarief bedraagt (momenteel);:

   

  1.16.1.2

  voor één speelautomaat:

  56,50

  1.16.1.3

  voor 2 of meer kansspelautomaten een bedrag van € 22,50, vermeerderd met het product van het aantal kanspelautomaten en een bedrag van € 34,--

   

  1.16.1.4

  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor; een verloting op basis van de Wet op de kansspelen

  39,30

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

(gereserveerd)

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 •  

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

  33,30

  1.19.1.1

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in het voertuigreglement hoofdstuk 5 afd. 1 t/m 18 inzake ontheffing landbouwvoertuigen

   

  1.19.1.2

  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen in zake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

  78,50

  1.19.1.3

  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, lid 1 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

  16,15

  1.19.1.4

  tot het nemen van een verkeersbesluit tot reservering van een parkeerplaats voor het motorvoertuig van een bepaalde gehandicapte

  198,45

  1.19.1.5

  het verlenen van een ontheffing voor het vervoer van personen met niet-gekentekende voertuigcombinaties als bedoeld in artikel 61 lid b van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

  16,15

  1.19.1.6

  tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de geldende parkeerverordening bedraagt

  26,90

 

Hoofdstuk 20 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

 • 1.20.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een instemmingsbesluit voor het leggen, instandhouden en het opruimen van kabels en leidingen binnen het grondgebied van de Gemeente, als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

  306,75

  1.20.1.2

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 4, lid 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur.

  38,85

 

Hoofdstuk 21 Diversen

 • 1.21.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning

  34,50

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 • 2.1.1.1

  Onder aanlegkosten wordt in deze paragraaf verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting), als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de aanlegkosten exclusief omzetbelasting bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft.

   

  2.1.1.2

  Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten exclusief omzetbelasting bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop

  de aanvraag betrekking heeft.

   

  2.1.1.3

  Onder sloopkosten wordt in deze paragraaf verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting), als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de sloopkosten exclusief omzetbelasting bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

   

  2.1.1.3

  Onder Wabo wordt verstaan de de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

   

  2.1.1.4

  In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

   

 

Hoofddstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 • 2.2.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een principe-aanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

  185,10

  2.2.1.2

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schetsplan/ vooroverlegplan van een omgevingsvergunning 25 % van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

   

  2.2.1.3

  Het onder 2.2.1.2 genoemde tarief wordt geheven 26 weken nadat een positief standpunt aan de aanvrager is bekend gemaakt.

   

  2.2.1.4

  Indien geen positief standpunt is verkregen wordt het tarief direct geheven.

   

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 • 2.3.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

   

  2.3.1.1

  In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

   

  2.3.1.2

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

  Indien de bouwkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

  b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,69 % van de bouwkosten

  c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,34 % van de bouwkosten en een vast tarief van:

  d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,06 % van de bouwkosten en een vast tarief van:

  e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,69 % van de bouwkosten en een vast tarief van:

       

  57,40

   

  89,70

  1.381,00

   

  5.173,70

  2.3.1.3

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunningbetrekking heeft op een bouwactiviteit, waarvoor toetsing aan welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet moet plaatsvinden en indien hierover het advies van de welstandscommissie moet worden ingewonnen, worden de onder 2.3.1.2 bedragen verhoogd met 9 % met een minimum van € 10,--.

   

  2.3.2.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien de aanlegkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

  b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,69 % van de aanlegkosten

  c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,34 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

  d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,06 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

  e. € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,69 % van de aanlegkosten en een vast tarief van:

       

  57,40

   

  89,70

  1.381,00

  5.173,70

  2.3.3.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, g en h van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening of artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist,bedraagt het tarief: indien de sloopkosten minder bedragen dan € 2.033,-- een vast tarief van

  b. € 2.033,-- en minder dan € 25.001,-- bedragen, 2,69 % van de sloopkosten

  c. € 25.001,-- en minder dan € 450.001,-- bedragen, 2,34 % van de sloopkosten en een vast tarief van:

  d. € 450.001,-- en minder dan € 1.000.001,-- bedragen, 2,06 % van de sloopkosten en een vast tarief van: € 1.000.001,-- en meer bedragen, 1,69 % van de sloopkosten en een vast tarief van:

         

  57,40

  89,70

   

  1.381,00

  5.173,70

  2.3.3.2

  het verschuldigde bedrag op grond van de onderdelen 2.3.1.2 tot en met 2.3.3.1 wordt, indien de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw-, sloop-, aanleg of uitvoering van een werk geen bouwerk zijnde wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouw-, sloop-, aanleg of uitvoering van het werk, verhoogd met 25 %, met een maxium van € 1.000,--.

   

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 • 2.3.4

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief zoals genoemd in in onderdeel 2.3.1 verhoogd met:

   

  2.3.4.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): € 100,-- vermeerderd met 0,2 % van de bouw-, aanleg of sloopkosten, met een maxium van € 2.100,--

   

  2.3.4.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking als bedoeld in de daar genoemde AMvB): € 100,-- vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, aanleg- of sloopkosten, met een maxium van € 3.100,--

   

  2.3.4.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast, (buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 3.10 WABO, voorheen projectbesluit), € 5.100,--, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; € 11.100,--, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en € 26.100,--, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

   

  2.3.4.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): € 100,-- vermeerderd met 0,4 % van de bouw-, aanleg- of sloopkosten, met een maxium van € 4.100,--

   

  2.3.4.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast afwijking van exploitatieplan), ): € 100,-- vermeerderd met 0,6 % van de bouw-aanleg- of sloopkosten, met een maxium van € 6.100,--

   

  2.3.4.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) € 5.100,--, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; € 11.100,--, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,- bedragen en € 26.100,--, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

   

  2.3.4.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving), € 5.100,--, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; € 11.100,--, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en € 26.100,--, vermeerderd met 0,3 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

   

  2.3.4.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit) € 5.100,--, vermeerderd met 1,2 % van de bouw-, sloop- of aanleg kosten indien deze niet meer dan € 999.999,-- bedragen; € 11.100,--, vermeerderd met 0,6 % van de bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 1.000.000,-- of meer en niet meer dan € 4.999.999,-- bedragen en € 26.100,--, vermeerderd met 0,3 % van de

  bouw-, sloop- of aanlegkosten indien deze € 5.000.000,-- of meer bedragen.

   

 

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouw-,sloop of aanlegactiviteit

 • 2.3.5

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief als volgt:

   

  2.3.5.1

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

  1.000,00

  2.3.5.2

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, als bedoeld in de daar genoemde AMvB:

  1.500,00

  2.3.5.3

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking, voorheen projectbesluit)

  5.230,00

  2.3.5.4

  indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

  2.000,00

  2.3.5.5

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast afwijking van exploitatieplan), ):

  3.000,00

  2.3.5.6

  indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

  5.230,00

  2.3.5.7

  indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

  5.230,00

  2.3.5.8

  indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

  5.230,00

 

 • 2.3.6

  Indien artikel 50, derde lid, onder a, van de Woningwet (bouwplan is in strijd met huidig bestemmingsplan, maar niet in strijd met toekomstig bestemmingsplan) wordt toegepast, wordt het tarief zoals genoemd in in onderdeel 2.3.1 verhoogd verhoogd met € 100,-- en 0,2 % van de bouw-, sloop- of aanlegkostenkosten, met een maxium van € 2.100,--.

   

  2.3.7

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een verzoek om in afwijking van het bestemmingsplan te mogen werken aan huis:

  180,60

  2.3.8

  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een Sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de bouwverordening

  (asbestverwijdering):

  24,20

  2.3.9.1

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, (het in gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid) bedraagt het tarief:

  215,25

  2.3.9.2

  Het tarief in het voorgaande artikel wordt voor de volgende tariefgroepen A en B verhoogd op grond van onderstaande oppervlakte-indeling. Tariefgroep A standaard tarief voor o.a. (Ziekenhuis, Verpleeginrichting,

  Hotel, Nachtverblijf, Bejaardenoord, Verzorgingstehuis, Dagverblijf):

  0 - 100 m2 met 124,40

  100 - 200 m2 met 187,10

  200 - 300 m2 met 311,40

  300 - 500 m2 met 499,65

  500 - 1.000m2 met 747,40

  1.000 - 2.000 m2 met 1.117,30

  2.000 - 3.000 m2 met 1.472,50

  3.000 - 4.000 m2 met 1.627,65

  4.000 - 5.000 m2 met 1.783,85

  5.000 - 10.000 m2 met 1.989,70

  10.000 - 20.000 m2 met 2.266,45

  20.000 - 30.000 m2 met 2.632,35

  30.000 - 40.000 m2 met 3.001,60

  40.000 - 50.000 m2 met 3.366,90

  50.000 m2 of meer met 3.673,40

   

 

 • 2.3.9.3

  Tariefgroep B voor o.a. (Kampeerterrein, Jachthaven):

  0 - 100 m2 met 62,25

  100 - 200 m2 met 94,15

  200 - 300 m2 met 155,70

  300 - 500 m2 met 249,85

  500 - 1.000 m2 met 374,20

  1.000 - 2.000 m2 met 559,55

  2.000 - 3.000 m2 met 744,45

  3.000 - 4.000 m2 met 842,40

  4.000 - 5.000 m2 met 936,03

  5.000 - 10.000 m2 met 1.069,15

  10.000 - 20.000 m2 met 1.279,75

  20.000 - 30.000 m2 met 1.494,45

  30.000 - 40.000 m2 met 1.739,15

  40.000 - 50.000 m2 met 1.983,65

  50.000 m2 of meer met 2.198,30

   

 

 • 2.3.9.4

  Tariefgroep C voor o.a. (Tijdelijke bouwsels, Evenementen):

  Voor tijdelijke bouwsels en/of voor evenementen:

  151,55

  

Bovengenoemde tariefgroepen zijn gebaseerd op de volgende indeling:

 • Tariefgroep A

  Theater, Schouwburg

  Bioscoop

  Gebedshuis

  Winkel, Warenhuis

  Kantoor

  School

  Horeca

  Ziekenhuis, verpleeginrichting

  Hotel

  Nachtverblijf

  Bejaardenoord, Verzorgingstehuis

  Dagverblijf

  Tariefgroep B

  Tentoonstellingsruimte

  Kampeerterrein, Jachthaven

  Markt

  Loods, veem, opslagplaats, fabrieken

  Garage

  Dierenverblijf

  Sporthallen, zwembaden, sportscholen

  Tariefgroep C

  Tijdelijke bouwsels

  Evenementen

 

 • 2.3.10

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand

  49,20

  2.3.11

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief.

  35,00

  2.3.12

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:1, lid 1 en lid 2 van de reclameverordening (commerciële reclame).

  186,65

  2.3.13

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 van de reclameverordening ( aankondigingen, verwijzingen, afbeeldingen, objecten en dergelijke ten behoeve van sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden.

  52,80

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 • 2.4.1

  Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een schetsplan/vooroverlegplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de op grond van artikel 2.2.2.1 geheven leges in mindering gebracht op de op grond van artikel 2.3.1. geheven leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 •  

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

  2.5.1.1

  De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan, maar voor het verlenen daarvan,75 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

  2.5.1.2

  De teruggaaf bedraagt indien de aanvraag wordt ingetrokken op een later tijdsstip dan genoemd in het voorgaande artikel, maar voor het verlenen daarvan, 50 % van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

  2.5.2.1

  Indien een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 wordt geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 50,00 niet worden teruggegeven.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 • 2.6.1.1

  Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen onderdelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1, intrekt op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt 50 % van de verschuldigde leges, met dien verstande dat bedragen kleiner dan € 50,00 niet worden teruggegeven.

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 • 2.7.1.1

  Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouw-, sloop- of aanlegvergunning betrekking heeft op het bouwen, slopen of aanleggen in afwijking van een eerder ingediend plan waarvoor

  reeds een vergunning is verleend, maar waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning/aanvraag geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 met dien verstande dat zij nimmer minder dan € 50,-- zullen bedragen.

  Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuw project sprake is.

 

Hoofdstuk 8 bestemmingplanwijziging zonder activiteiten

 • 2.8.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het opstellen, wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist;

  3.450,00

 

Hoofdstuk 9 Niet-ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

 • 2.9.1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning op grond van de artikelen 2.3.1.2, 2.3.2.1 en 2.3.3.1 niet-ontvankelijk wordt verklaard cq. buiten behandeling wordt gesteld wegens het ontbreken van de voor de beoordeling van de aanvraag benodigde stukken, worden geen leges in rekening gebracht.

 

Hoofdstuk 10 Wijziging tennaamstelling omgevingsvergunning

 • 2.10.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de tennaamstelling van een verleende omgevingsvergunning;

  18,20

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking

 • 2.11.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning

  34,50

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 • 3.1.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet (stb. 1964, 386) voor aanvragen, betrekking hebbende op een nieuwe vestiging c.q. uitbreiding/wijziging van een bestaande vestiging

  316,20

  3.1.1.2

  Het tarief bedraagt voor aanvragen uitsluitend betrekking hebbende op wijziging van de persoonsgebonden gegevens

  266,15

  3.1.1.3

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

  64,50

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 • 3.2.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om

  een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in

  artikel 2.18 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning).

  34,10

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 • 3.3.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf of een escortebedrijf op grond van artikel 2:44 van de APV

  586,90

 

Hoofdstuk 4 Verordening exploitatie openbare inrichtingen

 • 3.4.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning op basis van de Verordening exploitatie openbare inrichtingen

  74,30

 

Hoofdstuk 5 Reclameverordening

 • 3.5.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:1, lid 1 en lid 2 (commerciële reclame) van de reclameverordening.

  186,65

  3.5.1.2

  Voor zover het aankondigingen betreft als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 van de reclameverordening (aankondigingen, verwijzingen, afbeeldingen, objecten en dergelijke ten behoeve van sociale, culturele en/of maatschappelijke doeleinden)

  52,80

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 • 3.6.1.1

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

  34,50

 

Titel 4 Inwerkingtreding en citeerartikel

 

 • 4.1.1.1

  De "Tarieventabel 2010”, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  4.1.1.2

  Deze tarieventabel leges treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

  4.1.1.3

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van leges in die periode plaatsvindt.

  4.1.1.4

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010

  4.1.1.5

  Deze tarieventabel kan worden aangehaald als "Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011.”

   

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 16 december 2010,

de griffier, de voorzitter,

  

H.D. Werkman C. Bijl