Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2010
CiteertitelTariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinancien en Economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011nieuwe regeling

17-12-2009

Zuidervelde, Emmen officieel,Maandag 28 december 2009, nummer 53-I

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2010

De raad der gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van 2009, nr. 09/;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de volgende

 

 

TARIEFVERORDENING REINIGINGSRECHTEN, OPENBARE WERKEN, GEO-INFORMATIE 2010

HOOFDSTUK I  

Artikel 1  

Krachtens deze verordening worden geheven:

 • a.

  reinigingsrechten en rechten openbaar groen;

 • b.

  rechten Openbare Werken;

 • c.

  rechten Geo-informatie.

Artikel 2  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  werkelijke kosten: de kosten van materialen, salarissen en overhead;

 • b.

  derden: degenen op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verleend of degenen die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maken.

HOOFDSTUK II  

 

Reinigingsrechten en rechten openbaar groen

 

Algemeen

Artikel 3  

Onder de naam van reinigingsrechten worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en voor het gebruik van bezittingen, werken en inrichtingen als omschreven in artikel 4.

Artikel 4  

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene, die van de bezittingen, werken of inrichtingen, als bedoeld in artikel 5, gebruik maakt.

 

Tarieven

 

Excl. btw

Artikel 5  

5.1.

Het recht, bij overeenkomst bepaald, bedraagt per jaar voor:

 

 

 

a.

het gebruik, het één keer per twee weken ledigen van een container met een inhoud van 240 liter en het verwerken van het daarin aangeboden restafval

€ 260,55

 

b.

het gebruik, het één keer per twee weken ledigen van een container met een inhoud van 240 liter en het verwerken van het daarin aangeboden GFT afval

146,50

 

5.2.

het (extra) ledigen van een beschikbaar gestelde container van 240 liter per keer

11,00

 

5.3.

voor het inzamelen op afroep van grof huishoudelijk afval zonder gebruik te maken van een container

13,30/m3

 

5.4.

voor de in 5.3 vermelde dienstverlening zijn voorrijkosten verschuldigd van

13,20

 

5.5a

Sleutel ondergrondse container

7,20

 

5.5b

een vervangende elektronische milieupas, die toegang biedt tot de milieustraat of de ondergrondse afvalcontainers

16,50

 

Afvalbrengstation (milieustraat)

 

5.6.

het storten van huishoudelijk restafval, afkomstig van en aangeleverd door inwoners van de gemeente Emmen, die in het bezit zijn van een geldige knipkaart, is gratis tot een maximum van 300 kg

 

5.7.

a.

het storten van groen huishoudelijk afval ( snoei- en tuinafval ) , afkomstig van en aangeleverd door inwoners van de gemeente Emmen is gratis tot een maximum van 400 kg per keer;

 

 

b.

voor elke kg boven de onder a bedoelde 400 kg

0,14/kg

 

5.8.

het storten van huishoudelijk restafval, afkomstig van en aangeleverd door inwoners van de gemeente Emmen, die niet in het bezit zijn van een geldige knipkaart

0,14/kg

 

5.9.

het storten en afleveren van afval als bedoeld onder 5.6 t/m 5.8 geldt een minimaal te betalen bedrag per aanbieding van

6,45

 

5.10.

bij niet contante betaling bij aanvoer van afval op het stortbordes worden administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van

10,75

 

Klein gevaarlijk afval

 

5.11.

Voor het aanvoeren en afleveren van klein gevaarlijk afval op het depot voor chemisch afval door inwoners van de gemeente Emmen, voor de hoeveelheid, tot maximaal 10 kg per keer is gratis. Daarboven zijn de tarieven op aanvraag beschikbaar. De huur- en kooptarieven voor het verpakkingsmateriaal zijn eveneens op aanvraag beschikbaar.

 

Beer-, privaatput en septictank

 

5.12.

het pneumatisch ledigen van een beer, privaatput of septictank en het verwijderen van de daarin aanwezige afvalstoffen tot een hoeveelheid van max.1½ m3

€ 113,35

 

voor elke m3 meer wordt het tarief vermeerd met

56,80

 

Ongediertebestrijding

 

5.13.

Het bestrijden van ratten bij woningen is gratis, voor alle overige ongediertebestrijding zijn de tarieven op aanvraag beschikbaar.

Artikel 6  

Voor de berekening van de in artikel 5 genoemde rechten worden gedeelten van de daargenoemde kwantiteiten gerekend voor volle.

HOOFDSTUK III  

 

Rechten openbare werken

 

Algemeen

Artikel 7  

Onder de naam van rechten openbare werken worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als omschreven in artikel 8.

Artikel 8  

Het recht bedraagt voor:

 

 

 

excl. btw

incl. btw

1.

a.

huisaansluiting op riolering

€ 454,69

€ 541,08

 

b.

bedrijfsaansluiting op riolering

909,39

1.082,17

Artikel 9  

9.1.

Voor het door of vanwege de gemeente aanleggen van uitwegen ten behoeve van derden worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

9.2.

De geraamde kosten voor het aanleggen van uitwegen ten behoeve van derden door of vanwege de gemeente worden voorafgaand aan het verlenen van de vergunning en ingeval vergunningsvrije uitwegen voorafgaand aan de aanleg aan de aanvrager medegedeeld middels een begroting welke ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. De aanvrager dient de begroting schriftelijk te aanvaarden.

 

Rechten Geo-informatie

Artikel 10  

Onder de naam van rechten Geo-informatie worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en produkten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 10.

 

Tarief

 

Rechten Geo-informatie

Artikel 10  

Onder de naam van rechten Geo-informatie worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en produkten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 11.

 

Tarief

 

Rechten Geo-informatie

Artikel 10  

Onder de naam van rechten Geo-informatie worden gelden geheven voor het genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten en produkten en voor het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 11.

 

Tarief

Artikel 11  

Levering standaard cartografische producten (incl. media)

 

standaard product

A0

A1

A2

A3

A4

Uitdraai BKE volledig

€ 29,57

€ 23,66

€ 17,73

€ 11,84

€ 5,91

Uitdraai BKE wijkplattegrond

€ 14,77

€ 14,77

€ 14,77

nvt

nvt

Uitdraai TBB volledig

€ 14,77

€ 14,77

€ 14,77

€ 11,84

€ 5,91

Uitdraai TBB straatnamenkaart

€ 14,77

€ 14,77

€ 14,77

€ 11,84

€ 5,91

 

Levering standaard digitale bestanden (incl.media)

 

standaard digitaal bestand

bebouwd gebied

landelijk gebied

Basis Kaart Emmen

€ 26,16

€ 11,85

Topografisch Basis Bestand Emmen

€ 577,79

voor geheel Emmen

Luchtfoto 250 m x 250 m

€ 13,82

€ 13,82

 

 

Levering standaard digitale bestanden (incl.media)

 

Adrescoordinaten per coordinaat

€ 0,32

 

De prijs voor digitale bestanden Basis Kaart Emmen wordt lager naarmate meer hectares worden afgenomen. Voor exacte prijzen kunt u terecht bij de afdeling Geo-informatie. Voor de levering van standaard digitale bestanden wordt per aanvraag €28,16 aan handelingskosten in rekening gebracht.

 

Specifieke maatwerkproducten op het gebied van cartografie, landmeten en ICT/Geo consultancy worden doorberekend op basis van uurtarief. Alle maatwerkproducten en diensten worden geleverd op basis van offerte. Naast maatwerkproducten en diensten en standaardproducten kunnen ook abonnementen worden afgesloten voor producten en dienstverlening. Prijzen voor deze abonnementen hangen o.a. af van aard van gebruik en frequentie van gebruik en worden op basis van offerte aangeboden.

 

Uurtarieven

 

HBO

88,00

MBO

69,00

2-mansploeg

113,00

 

Plottarieven kleuren inkjetplotter (kopieën geleverde plots)

Soort \ Formaat

A0

A1

A2

A3

A4

Papier 90 gr.

€ 4,77

€ 3,81

€ 3,50

€ 3,26

€ 3,10

Papier 125 gr.

€ 5,60

€ 4,26

€ 4,18

€ 3,47

€ 3,34

Watervast papier

€ 6,54

€ 4,78

€ 4,18

€ 3,73

€ 3,45

Transparante film

€ 10,79

€ 7,05

€ 5,82

€ 4,88

€ 4,25

Presentatie-film

€ 17,05

€ 10,42

€ 8,22

€ 6,56

€ 5,45

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Levering van onze diensten en producten geschiedt overeenkomstig de voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Drenthe d.d. 03-07-1998, nr. 2252.

Artikel 12  

1.

De rechten worden bij wege van nota geheven en zijn invorderbaar twee weken na dagtekening van vorenbedoelde nota.

2.

De in het eerste lid bedoelde nota vermeldt in ieder geval de datum en aard van de verleende dienst(en) en het bedrag van het geheven recht.

3.

De in het eerste lid bedoelde nota wordt zo spoedig mogelijk na de aanvang van de dienstverlening verzonden.

4.

Bij niet-tijdige betaling worden aanmaningskosten in rekening gebracht. De aanmaningskosten bedragen per aanmaning cq ingebrekestelling:

 

€ 4,00 bij een vordering van € 454,00 of lager en € 9,00 bij een vordering

 

hoger dan € 454,00.

 

Bij een aanmaning dient binnen 10 dagen te worden betaald.

 

Nadere regels door het college

Artikel 13  

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van deze rechten.

 

Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 14  

 • 1.

  De "Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie" vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 december 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft voor belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tariefverordening Reinigingsrechten, Openbare Werken, Geo-informatie 2010".

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 17 december 2009,

   

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl