Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel
CiteertitelDe Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225, lid 1
 2. Verordening Parkeerbelastingen 2011, art. 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2012nieuwe regeling

20-12-2010

Zuidenvelder, 28 december 2010

RA10.0133

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel

Raadsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 november 2010, nummer 10/1075

 

gelet op artikel 225, eerste lid, onderdeel a en b van de Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening Parkeerbelastingen 2011;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende TARIEVENTABEL

 

 

Artikel 1  

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel a,

bedraagt:

 

bij parkeerapparatuur, geplaatst bij:

tariefgebied A

tariefgebied B

 

 

 

€ 1,40 per 60 minuten:

minimum inworp € 0,10

 

 

 

€ 1,00 per 60 minuten:

minimum inworp € 0,10

 

Het maximale dagtarief bedraagt:

op zondag

op donderdag

overige dagen

 

 

 

€ 5,--

€ 12,--

€ 9,--

 

 

€ 3,30

€ 7,80

€ 5,90

 

Artikel 2  

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1 onderdeel b, bedraagt:

I. In de zones A en B, voor bewoners- en bedrijvenvergunning:

 

Voor een vergunning voor het

gebruik van:

 

tariefgebied A

tariefgebied B

 

1. een parkeerapparatuurplaats:

-> jaarvergunning

 

€ 140,-- per jaar of

€ 11,67 per maand

 

€ 70,-- per jaar of

€ 5,83 per maand

 

2. een belanghebbendenplaats

 

A. voor doorlopend gebruik

 

 

B. voor gebruik op:

- maandag t/m zaterdag

van 09.00 tot 18.00 uur

en

- donderdag van 18.00 tot

21.00 uur en

- zondag van 13.00 tot

18.00 uur

 

C. voor het gebruik op andere

uren dan genoemd bij B.

 

 

€ 190,-- per jaar of

€ 15,83 per maand

 

€ 125,-- per jaar of

€ 10,42 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 65,-- per jaar

 

 

 

€ 95,00 per jaar of

€ 7,92 per maand

 

€ 65,00 per jaar of

€ 5,42 per maand

 

 

 

 

 

 

 

€ 35,-- per jaar

 

 

II. Overige vergunningen

 

 • A.

  Voor een functionele vergunning: € 190,-- per jaar of € 15,83 per maand.

 • B.

  Voor een onderhoudsvergunning: € 4,00 per dag.

 • C.

  Voor een incidentele vergunning voor het in de gehele gemeente gedurende het

 • D.

  desbetreffende tijdvak parkeren op parkeerapparatuurplaatsen:

  • 1.

   € 7,00 per dag

  • 2.

   € 60,00 per week

  • 3.

   € 240,00 per maand.

    

   III. Parkeerbelasting vergunninghouders schilgebieden, zoals aangegeven in het Aanwijsbesluit, zoals bedoeld in artikel 2 van de Parkeerverordening en artikel 8 van de Parkeerbelastingverordening 2010.

    

 • A.

  Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub b van de Parkeerverordening (bedrijven): € 100,00 per jaar.

 • B.

  Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners): € 75,00 per jaar.

 • C.

  Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3, lid 2, sub a van de Parkeerverordening (bewoners), indien de bewoner niet beschikt of kan beschikken over een niet-openbare parkeergelegenheid: € 40,00 per jaar.

 • D.

  Voor een vergunning die is verleend krachtens artikel 3 lid onder c. van de Parkeerverordening (bezoekerspas): € 10,00 per jaar. € 20,00.

Artikel 3 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel

a, van de Verordening parkeerbelastingen gemeente Emmen 2011, bedragen: € 52,00.

Artikel 4 Tekening

De tarief- en schilgebieden zijn aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk bij deze

tarieventabel behorende tekening.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

1.

De “tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2010” van 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking, welke tevens de datum van ingang van de heffing is.

3.

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als “ De Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2011”.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van de raad van 16 december 2010,

de griffier,

de voorzitter

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl