Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking BRP Emmen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van 6 januari 2014 heeft de Wet basisregistratie personen (Wbrp) de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) vervangen. Hierdoor is er geen wettelijke grondslag meer voor gegevensverstrekking uit de basisregistratie van de gemeente Emmen aan derden en aan organen van de gemeente.

Het vaststellen van een Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen, met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014, op basis van de nieuwe wet is noodzakelijk. Hiermee voldoet de gemeente Emmen aan de privacyvoorschriften zoals vastgesteld in de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wbrp.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen, art. 3.8, lid 1
 2. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 1
 3. Wet basisregistratie personen, art. 3.9, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-201406-01-2014nieuwe regeling

27-05-2014

ZuidOosthoeker, 24-06-2014

RA14.0027

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 april 2014, nummer: 14/411;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen

 

De Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de Wet: de Wet basisregistratie personen (Wet BRP, Stb. 2013, nr. 315, zoals nadien gewijzigd);

 • b.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7 eerste lid, en 2.69 eerste lid, van de Wet over één persoon in de basisregistratie;

 • e.

  overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • f.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

Artikel 2 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 3 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP Emmen.

 • 3.

  De GBA Verordening Emmen 2009, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 februari 2009, in werking getreden op 1 maart 2009 is van rechtswege ingetrokken per 6 januari 2014.

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2014.

   

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl

 

 

Toelichting Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Emmen (2014)

 

Met ingang van 6 januari 2014 geldt de Wet basisregistratie personen (Wbrp). Deze wet vervangt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba). De Wbrp vormt het wettelijke kader voor de nieuwe basisregistratie personen (BRP) en vormt de juridische vertaling van ontwikkelingen die zich op het terrein van de Nederlandse bevolkingsadministratie voordoen.

 

De verordening regelt, met terugwerkende kracht tot 6 januari 2014, de gegevensverstrekking aan derden en aan organen van de gemeente Emmen.

 

Bij het opstellen van de verordening is gebruik gemaakt van de modelverordening gegevensverstrekking BRP van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze modelverordening is aan de voor de gemeente Emmen geldende omstandigheden aangepast.

 

Artikelsgewijze toelichting:

De verordening bestaat uit vier artikelen. Deze worden hieronder toegelicht.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. Deze verordening handelt alleen over de BRP. De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Voor de duidelijkheid zijn de belangrijkste begrippen uit de Wbrp hier overgenomen.

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Alleen gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp). Tevens wordt geregeld welke gemeentelijke organen rechtstreeks toegang tot de BRP krijgen (inzagescherm).

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de nadere regels inzake verstrekkingen aan organen van de gemeente in een reglement met bijlagen vast.

 

Artikel 3 Verstrekking aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • a.

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • b.

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

  Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid Wbrp (voorheen geheimhouding genoemd). Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

  De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).

   

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de nadere regels inzake verstrekkingen aan derden in een reglement met bijlagen vast.

   

  Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de GBA verordening Emmen 2009 vervielen. Hiermee wordt aan de verstrekkingen, die in de periode tussen 6 januari 2014 en de inwerkingtreding van deze verordening gedaan zijn, alsnog een adequate grondslag geboden. Terugwerkende kracht ligt hier voor de hand, omdat enkel daarmee de voortdurende goede uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken gewaarborgd is. Bovendien gaat het om een korte periode en zijn de verstrekkingen een voortzetting van de bestaande praktijk, zoals deze voorheen onder de Wgba plaatsvonden.