Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
 2. Wet van 13 oktober 2011, art. 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Emmen Officieel, 27-12-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2012

Raadsbesluit

 

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelet op het voorstel van het college van november 2011, nr. 11/;

 

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse identiteitskaart (Stb. 2011, 440);

 

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2012

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een gehele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in een kalendermaand;

 • d.

  "jaar": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

 • e.

  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december.

   

  Belastbaar feit

Artikel 2  

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

   

  Belastingplicht

Artikel 3  

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

 

Vrijstellingen

Artikel 4  

Rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  bewijzen van in leven zijn tot het ontvangen van pensioen, lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

 • c.

  stukken of nasporingen ten behoeve van onvermogenden in hun persoonlijk belang, indien dat onvermogen wordt bewezen door een verklaring, afgegeven door de burgemeester hunner woonplaats; hieronder zijn niet begrepen de nasporingen bedoeld in rubriek 10 van de tabel;

 • d.

  beschikkingen terzake van de gemeentelijke belastingen.

 • e.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onderdeel i. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het betreft een activiteit als bedoeld in artikel 2.2a van het besluit Omgevingrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

   

  Tarieven

Artikel 5  

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

   

  Wijze van heffing

Artikel 6  

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk van een kasregister, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

 

Tijdstip van betaling

Artikel 7  

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiking van de kennisgeving. De betaling geschiedt contant en direct.

 • 2.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 wordt toegezonden binnen de termijn zoals die in deze kennisgeving wordt genoemd.

   

  Kwijtschelding

Artikel 8  

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Teruggaaf

Artikel 9  

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van rechten ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Nadere regels door het college

Artikel 10  

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • 3.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 4 (papieren verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie).

    

   Overgangsbepalingen

Artikel 12  

 • 1.

  De artikelen en tarieventabel van de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges” van 16 december 2011 vervallen met ingang 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moet worden toegepast.

 • 2.

  De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.

   

  Inwerkingtreding en citeertitel.

Artikel 13  

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van leges van 16 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012.

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 22 december 2011,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

H.D. Werkman

C. Bijl